• Wydanie nr 26/02/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Kietrz, Woj. Opolskie
Wydanie nr 11/10/2018 z dnia 11 października 2018 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

ZARZĄDZENIE Nr 195.A.2018

BURMISTRZA KIETRZA

z dnia 10 października 2018 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu do oddania w trybie przetargowym w najem na okres trzech lat lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego w Kietrzu przy ul. 3 Maja 1.

 

Na podstawie  art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ), art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 194.A.2018 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w trybie przetargowym na okres trzech lat lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Urzędu Miejskiego w Kietrzu przy ul. 3 Maja 1,

 

Burmistrz Kietrza zarządza :

 

1. Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w lokalu użytkowego przeznaczonego w trybie przetargowym do oddania w najem na okres trzech lat.

Oznaczenie

 nieruchomości

pow. w ha

Numer nieruchomości

Opis (nieruchomości) lokalu użytkowego

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego m. Kietrz

Cel najmu

Okres najmu 

Cena (netto)  wywoławcza czynszu miesięcznego

za 1m2

              KW Nr OP1G/00023427/3

dz.nr 1838 pow. 0,0343ha

dz.nr 1849 pow. 0,0599ha

k.m.5 obręb Kietrz

 

KW Nr OP1G/00021162/3

dz.nr 46/7 pow. 0,0599 ha

k.m.5 obręb Kietrz

 

Kietrz,

ul. 3 Maja 1

 Lokal użytkowy składający się z jednego pomieszczenia o pow. 3,66 m² usytuowany na parterze w budynku siedziby Urzędu Miejskiego, przy głównych drzwiach wejściowych do budynku, usytuowanego na działkach nr 1838,1849 i 46/7 k.m.5 obręb Kietrz. Wg ewidencji gruntów ww. działki stanowią inne tereny zabudowane oznaczone klasoużytkiem Bi

Lokal wyposażony jest w instalację wewnętrzną elektryczną. Posiada w ścianie elewacji budynku otwór do montażu urządzeń bankomatu.   

20 U – zabudowa usługowa, w tym usług publicznych,   

Przezn. uzupełniające:       - zabudowa zbiorowego zamieszkania,                     - usługi sportu i rekreacji,    - funkcja mieszkaniowa,

SOKB - strefa A ochrony konserwatorskiej

Najem lokalu użytkowego w celu umieszczenia urządzeń bankomatu - usługi  nieuciążliwe na świadczenie usług bankomatowych

trzy lata

20,00 zł netto      za 1 m2 plus

podatek vat według obowiązującej stawki 

Termin płatności:

do 20 każdego miesiąca. 

 

 

2. Najemca oprócz czynszu będzie ponosił płatności z tytułu podatku od nieruchomości.

3. Szczegółowe warunki najmu określi stosowna umowa.

4. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Lokalizacja