• Wydanie nr 30/05/2020 z dnia 30 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

ZARZĄDZENIE Nr 6.A.2020

Burmistrza Kietrza z dnia 10 stycznia 2020 roku

w sprawie wykazania do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat gruntu o pow. 0,0040 ha z części działki nr 1643/4 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 13 ust.1, art.25, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn.zm./ oraz zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 5.A.2019 z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat gruntu z części działki nr 1643/4 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz.

Burmistrz Kietrza zarządza :

1.Podać do publicznej wiadomości wykaz n/w nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do trzech lat.

Oznaczenie nieruchomości

Pow.

w ha

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagosp. przestrzennego miasta Kietrz

Cel dzierżawy

Okres dzierżawy

Wysokość czynszu miesięcznego za 1m2dz. nr 1643/4 k.m.4

KW Nr

OP1G/00021162/3

0,2100


Kietrz ul. Głubczycka


Wg ewidencji gruntów działka stanowi inne tereny zabudowane Bi.

Teren działki jest w części zabudowany budynkiem gospodarczym oraz garażami trwale związanymi z gruntem i garażami nietrwale związanym z gruntem.

zabudowa mieszkaniowo- usługowa o niskiej intensywności. Funkcja uzup.: zabudowa usługowa,

rzemiosło, budynki gospodarcze i garaże.


Wydzierżawienie gruntu o pow. 0,0040 ha z przeznaczeniem na usytuowanie pojemników na segregowanie odpadów komunalnych i kontenera na odpady zmieszane na rzecz mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej oznaczonej adresowo ul. Głubczycka 22,24,26,28 w Kietrzu.
do 3 lat

1,00 zł/m2 netto plus podatek VAT według obowiązującej stawki.

2. Dzierżawca będzie ponosić płatności z tytułu podatku od nieruchomości.

3. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa.

4. Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kietrzu oraz zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kietrzu www.bip.kietrz.pl przez okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Lokalizacja