• Wydanie nr 28/05/2023 z dnia 28 maja 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Czaplinek, Woj. Zachodniopomorskie
Wydanie nr 05/08/2022 z dnia 05 sierpnia 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Zarządzenie Nr 87/2022

Burmistrza Czaplinka

z dnia 05 sierpnia 2022 r.w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) w wykonaniu Uchwały nr XLVII/431/22 Rady Miejskiej
w Czaplinku z dnia 26 maja 2022 r., zarządzam, co następuje:


§ 1

Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1
do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku.


§ 3


Informację o wywieszeniu wykazu, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicach ogłoszeń na terenie miasta, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Czaplinku.


§ 4


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 85/2022 r.

z dnia 5 sierpnia 2022 r.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
lp.


nr działki

powierzchnia

Adres

nieruchomości


numer

kwprzeznaczenie

w mpzp

udział
w nieruchomości

wartość nieruchomosci zabudowanej

/zł brutto/

cena nieruchomości /zł BRUTTO/


Działki

/ha/

lokalu/

BUDYNKU

/m2/

pom przynalezne

pom gosp. /m2/


1

2

3

4

5


6

7

8

9


10

1.

109/1

0,02

400,91

-

obr. Żerdno

Żerdno 1

KO1D/00032127/6

brak planu zagospodarowania przestrzennego

1/1

124 000,00

124 000,00
Wykaz podlega publikacji na okres 21 dni tj. od dnia 5 sierpnia 2022 r. do dnia 26 sierpnia 2022 r.


Osobom fizycznym i prawnym, które spełniają warunki wynikające z art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899)
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętych niniejszymi wykazami o ile
w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu złożą wniosek o ich nabycie.

Lokalizacja