• Wydanie nr 08/12/2023 z dnia 08 grudnia 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Zarządzenie Nr 120.24.2022
Starosty Zgierskiego

z dnia 22 listopada 2022 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości
Rąbień AB, gm. Aleksandrów Łódzki (dz.69/1)

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185), w związku z § 3 ust.1 i § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Rąbień AB, gm. Aleksandrów Łódzki, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie Rąbień AB, jako działka numer 69/1 o pow. 0,8018 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1G/00037950/0.

§ 2. 1. Wyznaczam Komisję Przetargową, zwaną dalej Komisją, do przeprowadzenia czynności przetargowych w następującym składzie:

Przewodniczący – Karol Maśliński

Zastępca Przewodniczącego – Sylwia Lewińska

Członkowie:

– Agnieszka Szymczyk


– Dorota Kowalczyk


– Renata Piekarska


– Janusz Kaczmarek


2. Komisja może przeprowadzić czynności przetargowe w mniejszym składzie, w obecności co najmniej 3 Członków Komisji, w tym Przewodniczącego Komisji lub Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

§ 3. Ustalam warunki przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości opisanej w § 1, które wraz z treścią ogłoszenia o przetargu stanowią załączniki nr 1 i 2.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Komisji Przetargowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Zgierski
Bogdan Jarota


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120.24.2022
Starosty Zgierskiego
z dnia 22 listopada 2022 r.

Starosta Zgierski
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Rąbień AB, gm. Aleksandrów Łódzki (dz. 69/1)

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, będąca własnością Skarbu Państwa, położona w miejscowości Rąbień AB, gm. Aleksandrów Łódzki, oznaczona w ewidencji gruntów w obrębie Rąbień AB jako działkia numer 69/1 o pow. 0,8018 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00037950/0.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/242/04 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki (Dz. U. Woj. Łódzkiego Nr 76 z 2005 r. poz.759), działka nr 69/1, obręb Rąbień AB posiada przeznaczenie Y1RP - Tereny upraw polowych i ogrodniczych.

Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta licznymi drzewami. Nie posiada odpowiedniego dostępu do drogi publicznej. Sprawa dojazdu będzie musiała być uregulowana we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości, zgodnie z treścią art. 145 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz.1360, 2337 i 2339), który stanowi, że: jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).

Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie przepisów art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185) upłynął z dniem 25 października 2022 r. W tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.

Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie wg stawki 23%).

Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Zgierzu przy ul. Długiej 49, I piętro, pokój nr 102.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w terminie do dnia 27 grudnia 2022 r. na konto Starostwa Powiatowego w Zgierzu w Banku Spółdzielczym w Zgierzu nr konta 51 8783 0004 0029 0065 2000 0004 w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z zaznaczeniem celu wpłaty. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę zlecenia przelewu do realizacji.

Cena sprzedaży nieruchomości pomniejszona o wpłacone wadium, powinna znaleźć się na rachunku sprzedającego najpóźniej dzień przed ustalonym terminem zawarcia umowy notarialnej. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto Starostwa Powiatowego. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Starosta Zgierski może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Starosta Zgierski zastrzega sobie prawo odwołania i unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Oferenci obowiązani są zapoznać się z warunkami przetargu, które uzyskać można w Starostwie Powiatowym w Zgierzu przy ul. Długiej 49, pokój nr 304 w godzinach pracy Urzędu tj., w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 800 – 1600, we wtorki w godz. 800 – 1700 lub w piątki w godz. 800 – 1500.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia 120.24.2022
Starosty Zgierskiego
z dnia 22 listopada 2022 r.

Warunki przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Rąbień AB,
gm. Aleksandrów Łódzki (dz. 69/1)

Rozdział 1.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

1) Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, będąca własnością Skarbu Państwa, położona w miejscowości Rąbień AB, gm. Aleksandrów Łódzki, oznaczona jako działka numer 69/1 o pow. 0,8018 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00037950/0.

2) Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVII/242/04 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki (Dz. U. Woj. Łódzkiego Nr 76 z 2005 r. poz. 759), dzialka nr 69/1, obręb Rąbień AB posiada przeznaczenie Y1RP - tereny upraw polowych i ogrodnicznych.

3) Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta licznymi drzewami. Nie posiada odpowiedniego dostępu do drogi publicznej. Sprawa dojazdu będzie musiała być uregulowna we własnym zakresie przez właściciela nieruchomości, zgodnie z trescią art. 145 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339), który stanowi, że: jeżeli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej (droga konieczna).

4) Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich.

5) Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie przepisów art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185) upłynął z dniem 25 października 2022 r. W tym terminie nie wpłynęły żadne wnioski.

Rozdział 2.
WARUNKI FINANSOWE

1) Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie wg stawki 23%).

2) Wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i płatne jest w pieniądzu w terminie do dnia 27 grudnia 2022 r. na konto Starostwa Powiatowego w Zgierzu w:

Banku Spółdzielczym w Zgierzu
51 8783 0004 0029 0065 2000 0004
Za dzień zapłaty przyjmuje się datę zlecenia przelewu do realizacji.

3) Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. o godz. 1000 w Starostwie Powiatowym w Zgierzu przy ul. Długiej 49, I piętro, pok. 102.

4) Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

5) Dowód wpłaty wadium należy dostarczyć do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zgierzu, pok. 304, najpóźniej w dniu 27 grudnia 2022 r. do godz. 1600. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Wadium pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

6) Cena sprzedaży pomniejszona o wpłacone wadium, powinna znaleźć się na rachunku sprzedającego najpóźniej dzień przed ustalonym terminem zawarcia umowy notarialnej. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto Starostwa Powiatowego.

7) Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłat sądowych spoczywa na nabywcy.

8) W przypadku, jeżeli osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie uiści ceny sprzedaży i nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Starosta Zgierski może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Rozdział 3.
REGULAMIN PRZETARGU

1) W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie.

2) Osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:

a) dowodu wpłaty wadium,

b) danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby i numeru identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu),

c) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu),

d) w przypadku pełnomocników przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego,

e) w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeżeli wymaga tego umowa spółki lub statut,

f) pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości jej parametrami i aktualnym sposobem zagospodarowania oraz warunkami przetargu i ich przyjęciu bez zastrzeżeń,

g) w przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących ze wspólnego majątku lub złożenie oświadczenia woli nabycia nieruchomości z majątku osobistego.

3) W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w pkt 2 niniejszego regulaminu, należy zgłaszać się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zgierzu ul. Długa 49, III piętro, pok. 304 w terminie do 27 grudnia 2022 r. do godz. 1600. Niedostarczenie dokumentów w powyższym terminie skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.

4) Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Starosta Zgierski. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje Komisja Przetargowa.

5) Ogłoszenie publikowane jest na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a, na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Zgierzu, serwisie internetowym oraz w siedzibie właściwego urzędu na obszarze, którego znajduje się nieruchomość, co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. (42) 288-83-61.

6) W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z Członkami Komisji Przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Komisji Przetargowej.

7) Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg, przekazując uczestnikom przetargu informacje zamieszczone w ogłoszeniu o przetargu, podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób albo nazwy firm, które wpłaciły wadium oraz zostały dopuszczone do przetargu.

8) Przewodniczący Komisji Przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

9) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10) Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

11) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

12) Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę, po czym zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która wygrała przetarg.

13) Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

14) Przewodniczący Komisji Przetargowej sporządza protokół przeprowadzonego przetargu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.

15) Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyniku przetargu ustnego złożyć skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu za pośrednictwem Starosty Zgierskiego do Wojewody Łódzkiego, który ją rozpatruje w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

16) W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, Starosta Zgierski podaje do publicznej wiadomości, wywieszając w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zgierzu, ul. Sadowa 6a informację o wyniku przetargu.

17) Organizator przetargu obowiązany jest zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

18) Osoby legitymujące się zaświadczeniem (decyzją) stwierdzającym posiadanie uprawnień do otrzymania ekwiwalentu za mienie pozostawione poza granicami obecnego Państwa Polskiego są zobowiązane do okazania, w dniu przetargu, oryginału zaświadczenia (decyzji).

19) Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

20) W sprawach nieuregulowanych w "Warunkach przetargu" mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 oraz z 2022 r. poz.1846 i 2185) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Lokalizacja