• Wydanie nr 22/03/2023 z dnia 22 marca 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

STAROSTA ZGIERSKI

WYKONUJĄCY ZADANIE Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zgierz, dnia 27 stycznia 2023 r.

GN.6821.131.2022.JK

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Śliwniki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 26/1 i 26/2,
obręb Śliwniki, gm. Ozorków

Starosta Zgierski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 i art. 115 ust. 3 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) – zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Śliwniki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 26/1 i 26/2, obręb Śliwniki, gm. Ozorków.

Zgodnie z wnioskiem PGE Dystrybucja S.A. S.A., ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ma na celu zapewnienie Inwestorowi wykonanie czynności związanych z budową linii kablowej niskiego napięcia oraz wymiany istniejącego stanowiska słupowego niskiego napięcia, a także demontażu istniejących linii napowietrznych niskiego napięcia.

Przedmiotowe zawiadomienie zostało w dniu 27 stycznia 2023 r. zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

Ponadto Starosta Zgierski zlecił opublikowanie przedmiotowego zawiadomienia w prasie o zasięgu ogólnopolskim, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zgierzu oraz Wójtowi Gminy Ozorków w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, na podstawie art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wszczęte zostanie postępowanie dot. ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

Z up. Starosty

Renata Piekarska

Główny Specjalista

w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

Lokalizacja