• Wydanie nr 28/05/2022 z dnia 28 maja 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Ozorków, Woj. Łódzkie
Wydanie nr 13/05/2022 z dnia 13 maja 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

STAROSTA ZGIERSKI

WYKONUJĄCY ZADANIE Z ZAKRESU

ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Zgierz, dnia 13 maja 2022 r.

GN.6821.72.2022.JK

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ozorkowie przy ul. Konopnickiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 152/5,

obręb O-1.

Starosta Zgierski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 i art. 115 ust. 3 w związku z art. 124b i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) – zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie udostępnienia części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Ozorkowie przy ul. Konopnickiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 152/5, obręb O-1.

Zgodnie z wnioskiem PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, Oddział Łódź, udostępnienie nieruchomości ma na celu rozbiórkę stanowiska słupowego oraz linii napowietrznej SN z działki nr 152/5.

Przedmiotowe zawiadomienie zostało w dniu 13 maja 2022 r. zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

Ponadto Starosta Zgierski zlecił opublikowanie przedmiotowego zawiadomienia w prasie o zasięgu ogólnopolskim, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zgierzu oraz Burmistrzowi Miasta Ozorków w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, na podstawie art. 124b i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami wszczęte zostanie postępowanie dot. udostępnienia przedmiotowej nieruchomości w celu rozbiórkę stanowiska słupowego oraz linii napowietrznej SN.

Lokalizacja