• Wydanie nr 26/01/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: komunikaty
  • Lokalizacja: Zgierz, Woj. Łódzkie
Wydanie nr 02/12/2021 z dnia 02 grudnia 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Zgierz, dnia 2 grudnia 2021 r.

GN.6821.94.2021.JD

Zawiadomienie

W związku z prowadzonym przez Starostę Zgierskiego postępowaniem administracyjnym w trybie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703 ze zm.) w sprawie wydania decyzji stwierdzającej, że działki położone w gminie Aleksandrów Łódzki, w obrębie Zgniłe Błoto, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków następującymi numerami nr 24, 48/1, 48/3, 70, 142, 199, 212, 227, 248, 274, 312, 322, 343, 344, stanowią mienie gromadzkie – informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy dający podstawę do wydania merytorycznej decyzji.

Wobec powyższego na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadamiam strony o możliwości ewentualnego zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją, wypowiedzenia się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Akta znajdują się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zgierzu ul. Długa 49, pokój 306, III piętro. Przeglądu akt można dokonać Pn., Śr., Czw. w godz. 800 – 1600, Wt. 800-1700, Pt. 800-1500.

Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w razie zaniedbania tego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Przedmiotowe zawiadomienie zostało w dniu 2 grudnia 2021 r. zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, w prasie o zasięgu lokalnym oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

Ponadto Starostwa Zgierski zlecił opublikowanie przedmiotowego zawiadomienia Burmistrzowi Aleksandrowa Łódzkiego w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Sprawę prowadzi Joanna Dziubińska – inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Zgierzu, tel. 42 28 88 374, e-mail: j.dziubinska@powiat.zgierz.pl

W odpowiedzi proszę powoływać znak niniejszej sprawy: GN.6821.94.2021.JD.

Z up. Starosty

Dorota Kowalczyk

NACZELNIK

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami


Otrzymują:

  1. Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

  2. Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich w/m

w celu umieszczenia na tablicy ogłoszeń

  1. Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

w celu ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty

w danej miejscowości

  1. Sołtys wsi Zgniłe Błoto

  2. a/a

Lokalizacja