• Wydanie nr 28/05/2024 z dnia 28 maja 2024 roku, ISSN 2392-215X

Podstawowy podział leasingu

Podział leasingu jest rzeczą umowną. Ta umowność bierze się stąd, iż istnieje wiele rodzajów leasingu i form transakcji leasingowych. Podział leasingu zależy więc od doboru kryteriów jego podziału. Do tych kryteriów zaliczyć można m.in. cel leasingu, sposób jego finansowania, charakter umowy[1]. Przynależność danego rodzaju leasingu do danej grupy, nie wyklucza jego umiejscowienia w innej grupie podziałowej. W praktyce inwestorskiej podstawowy podział leasingu dzieli go na leasing:

 

 • Finansowy
 • Operacyjny

 

Inny podział leasingu spotykany w praktyce inwestorskie dzieli leasing na:

 

 • Bezpośredni
 • Pośredni
 • Zwrotny

 

Oczywiście, jak już wspomniałem, powyższy podział nie jest jedynym, który spotyka się w literaturze przedmiotu, a także w praktyce inwestorskiej. Podział umów leasingu uzależniony jest jedynie od przyjętego kryterium podziału i wydaje się, że każdy praktyk działający w dziedzinie leasingu, mógłby wybrać taki podział leasingu, który jego zdaniem najtrafniej opisuje leasing jako instrument do finansowania rzeczy.

Poniższy rysunek obrazuje najczęściej spotykany w praktyce podział leasingu w zależności od przyjętego kryterium podziału. Jak widzimy podział leasingu jest bardzo szerokim zgadaniem. Dla potrzeb tej pracy przyjmiemy za podstawowy podział leasingu, ten odnoszący się do charakteru prawno-podatkowego umowy leasingowej, dzielący leasing na leasing finansowy i leasing operacyjny.

 

 

Tab. Rodzaj leasingu ze względu na przyjęte kryterium podziały

Kryterium podziału

Nazwa leasingu

Charakter prawno-podatkowy leasingu

 • Leasing operacyjny
 • Leasing finansowy

Liczba podmiotów

 • Leasing bezpośredni
 • Leasing pośredni
 • Leasing zwrotny

Okres trwania umowy

 • Leasing krótkoterminowy
 • Leasing średnioterminowy
 • Leasing długoterminowy

Zakres przestrzenny

 • Leasing krajowy
 • Leasing międzynarodowy

Przedmiot umowy

 • Leasing ruchomości
 • Leasing nieruchomości
 • Leasing dóbr konsumpcyjnych
 • Leasing dóbr inwestycyjnych

Oprocentowanie umowy

 • Leasing o oprocentowaniu stałym
 • Leasing o oprocentowaniu zmiennym

Waluta umowy

 • Leasing złotówkowy
 • Leasing dewizowy

Zakres usług dodatkowych

 • Leasing mokry
 • Leasing suchy

Obciążenie stron nakładami dodatkowymi

 • Leasing czysty
 • Leasing pełny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: M. Okręglicka, Leasing: aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne, Difin, Warszawa 2004, s. 26.[1] A. Skowronek-Mielczarek , Małe i średnie przedsiębiorstwa: źródła finansowania, C. H. Beck, Warszawa 2005, s. 76-77.