• Wydanie nr 24/10/2020 z dnia 24 października 2020 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Tarnów, Woj. Małopolskie
Wydanie nr 24/09/2020 z dnia 24 września 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Warunki sprzedaży nieruchomości CHEM-BUD sp. z o.o.


 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość stanowiąca własność CHEM-BUD sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej położona w Tarnowie przy ul. Torowej 1, zabudowana budynkiem biurowo-magazynowym, składającej się z działki gruntu o nr 78/6 o pow. 1.309 m2, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TR1T/00117230/0.


 1. Sprzedaż nieruchomości może nastąpić za cenę nie niższą niż 1.200.000,00-zł (słownie złotych: jeden milion dwieście tysięcy 00/100). Podana powyżej cena jest ceną netto. Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Z tytułu sprzedaży nieruchomości będzie wystawiona faktura VAT.


 1. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych, zapieczętowanych kopertach z napisem „Przetarg CHEM-BUD sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej” - sygn. akt: V GUp 3/15 i dopiskiem „NIE OTWIERAĆ” w terminie do dnia 20 października 2020 r. pod adresem: Biuro Syndyka masy upadłości CHEM-BUD sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, ul. Bulwarowa 33a, 31 – 751 Kraków (DECYDUJE DATA WPŁYWU DO BIURA SYNDYKA).


 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej to jest kwoty 120.000,00-zł (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy 00/100). Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy prowadzony w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział w Nowym Brzesku nr 46 8591 0007 0260 0458 5064 0001 najpóźniej do dnia 20 października 2020 r. (DECYDUJE DATA WPŁYWU PIENIĘDZY NA RACHUNEK BANKOWY).


 1. Oferta winna zawierać:


a) pełne dane oferenta – firmę lub imię i nazwisko, dokładny adres,

b) nr rachunku bankowego, na który winno być zwrócone wadium w przypadku nie przyjęcia

oferty,

c) podpis osób upoważnionych do reprezentowania oferenta zgodnie z aktualnym wpisem do

właściwego rejestru i zasadami reprezentacji,

d) aktualny dokument wskazujący status prawny oferenta (zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej, aktualny wyciąg z KRS itp.),

e) propozycję zakupu przedmiotu oferty, oferowaną cenę i warunki płatności,

f) dowód wpłaty wadium,

g) oświadczenie, że Oferent zobowiązuje się do poniesienia kosztów zawarcia umowy notarialnej i innych opłat związanych z zawarciem umowy,

h) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i faktycznym przedmiotu sprzedaży oraz że przyjmuje go bez zastrzeżeń i nie będzie dochodził w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu,

i)wszelkie zezwolenia (promesy) lub zgody, jeżeli ze względu na osobę czy firmę nabywcy są one wymagane według stanu prawnego na dzień składania oferty,


 1. O wyborze oferty decyduje najwyższa cena spośród złożonych ofert. W przypadku ofert, które nie zostały przyjęte, wadium będzie zwracana na rachunek bankowy oferentów w terminie 7 dni, licząc od dnia otwarcia ofert.


 1. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Pozostała do wpłaty część oferowanej kwoty winna być wpłacona na rachunek bankowy masy upadłości PRZED zawarciem umowy sprzedaży. W razie uchylenia się oferenta od zawarcia umowy sprzedaży wadium przepada na rzecz masy upadłości, zgodnie z art. 704 § 2 kc.


 1. Regulamin przetargu dostępny jest do wglądu w biurze syndyka ul. Bulwarowa 33a w Krakowie, w godzinach od 8 do 14 oraz w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Tarnowie (ul. Dąbrowskiego 27, pok. 234) w godzinach urzędowania sądu.


 1. Rozpatrzenie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy w dniu 23 października 2020 r., o godz. 9:00, sala 249.


 1. W sytuacji gdy więcej niż jedna oferta będzie spełniała warunek minimalnej ceny i różnica między ofertami nie będzie niższe niż 80% wartości najwyższej złożonej oferty, zostanie przeprowadzona niezwłocznie aukcja. Warunkiem udziału w aukcji jest obecność oferenta lub jego pełnomocnika na posiedzeniu.


  Więcej informacji na stronie www.kancelariaszaraniec.pl/postepowania-i-przetargi/

  Kontakt +48 509666879

Lokalizacja