• Wydanie nr 02/10/2023 z dnia 02 października 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Zduńska Wola, Woj. Łódzkie
  • Cena: 1 700 000.00 zł
  • Powierzchnia: 5 793.00 m 2
Wydanie nr 05/08/2022 z dnia 05 sierpnia 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

P R E Z Y D E N T M I A S T A

Zduńska Wola

zawiadamia, że w dniu 4 października 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego nr 12 - Gabinet Radnego odbędzie się:

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż prawa własności nw. nieruchomości niezabudowanej

Adres nieruchomości

ul. Grażyny Bacewicz nr 4

Nr księgi wieczystej

SR1Z/00012665/5

Obręb

Numer działki

Obręb 12

77/8, 78/9, 183/7

Pow. m2

5793 m2

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona, bez urządzonych podejść i podjazdów oraz bez urządzonej zieleni. Teren nieruchomości porośnięty dziko rosnącą trawą oraz dziko rosnącymi pojedynczymi drzewami i krzewami liściastymi w różnym wieku (dąb, jarzębina, lipa, kruszyna itp.).


Nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta o uśrednionych wymiarach 50,50 m (front nieruchomości od ulicy Grażyny Bacewicz) na 114,71 m (front nieruchomości od strony ulicy Jana Matejki).


Dojazd do działki drogą o nawierzchni gruntowej (aktualnie w budowie), mającą mieć charakter drogi wewnątrzosiedlowej, przeznaczonej do bezpośredniej obsługi powstającej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.


Grunt nie posiada bezpośredniego dostępu do podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej. Dostęp do energii elektrycznej, miejskiej sieci wodociągowej i zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej możliwy od strony ulicy Ignacego Jana Paderewskiego poprzez ulicę Mieczysława Karłowicza i ulicę Jana Matejki.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania miasta

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren w rejonie ulic: Paderewskiego, Złota, Zduńska i Paprocka zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Zduńska Wola nr XLIX/370/98 z dnia 28.05.1998 r. i posiada następujące przeznaczenie:


1M – tereny zabudowy mieszkaniowej o zróżnicowanej intensywności, dla której ustala się:

a) funkcję dominującą – mieszkalnictwo o zabudowie budynkami wielorodzinnymi lub małymi domami mieszkalnymi;

b) funkcję uzupełniającą – usługi nieuciążliwe, zieleń i urządzenia rekreacyjne oraz parkingi.


Treść i rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępne są na stronie

https://bip.zdunskawola.pl/artykul/497/9942/mpzp-5

Forma sprzedaży

własność

Cena wywoławcza

nieruchomości

Wadium

1 700.000,00 zł w tym podatek VAT według obecnie obowiązującej stawki.


170.000,00 zł

Wszelkich informacji w zakresie możliwości korzystania z uzbrojenia udzielają odpowiednie służby tj.: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Miejskie Sieci Cieplne Sp. z o.o., Polska Grupa Energetyczna Dystrybucja S.A Oddział Łódź – Teren -Rejon Energetyczny Sieradz.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń oraz zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:

dowodu wniesienia wadium, który musi określać oznaczenie nieruchomości, na którą wnoszone jest wadium,

w przypadku osób fizycznych – osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie,

w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

w przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka potwierdzonym przez notariusza, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Miasta Zduńska Wola Nr 81 9279 0007 0071 1166 2000 0120 Ludowy Bank Spółdzielczy nie później niż do dnia 27.09.2022 r. włącznie przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na w/w rachunek Miasta Zduńska Wola. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Miasta Zduńska Wola najpóźniej w dniu 27.09.2022 r. pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Uczestnikom, którzy nie zostali wyłonieni w wyniku przetargu jako nabywca, wadium zostanie wypłacone w terminie 3 dni od daty odwołania lub zamknięcia przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium zostanie przez nabywcę nieruchomości uregulowana jednorazowo nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zawiadomiona będzie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który w przetargu został wyłoniony jako nabywca, od wpłacenia pozostałej należności i od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych. Wznowienie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.

Jeżeli osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym przez organizatora przetargu miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Miasto Zduńska Wola odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi. Prezydent Miasta Zduńska Wola zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Pełną treść ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Złotnickiego nr 12, na stronach internetowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.zdunskawola.pl oraz w prasie ogólnokrajowej pod nazwą: www.przetargi-gctrader.pl i www.otoprzetargi.pl.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Zduńska Wola w Biurze Gospodarki Nieruchomościami ul. Stefana Złotnickiego nr 13 I piętro pok. nr 416 lub telefonicznie pod nr 43 825-02-11.


Lokalizacja