• Wydanie nr 04/06/2020 z dnia 04 czerwca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Wrocław, Woj. Dolnośląskie
  • Cena: 17 500 000.00 zł
  • Powierzchnia: 4 465.00 m 2
Wydanie nr 27/02/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Politechnika Wrocławska

ogłasza VI przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż nieruchomości

położonej we Wrocławiu, Plac Teatralny 2

 

1.        Przedmiot przetargu stanowi nieruchomość gruntowa (działka nr 11/1, AM – 33, obręb – Stare Miasto, o powierzchni 1055 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta WR1K/00052737/4), położona przy Placu Teatralnym 2  we Wrocławiu, zabudowana budynkiem dydaktycznym byłego Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej o powierzchni netto 4.465 m2.

2.        Stan formalno - prawny:

a)       właścicielem nieruchomości jest Politechnika Wrocławska;

b)       obiekt wpisany jest do rejestru zabytków jako kamienica pod numerem 444/Wm, ponadto nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej i w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej;

c)       przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego został przyjęty aktualnie obowiązujący  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Wolności, w części A, w obrębie Stare Miasto we Wrocławiu, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia nr XII/268/07 z dnia 13 września 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 18.10.2007r.
nr 257, poz. 2960); Cały obszar objęty planem wchodzi w skład zespołu zabytkowego, uznanego za pomnik historii "Wrocław zespół historycznego centrum" zarządzeniem Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 r. w sprawie uznania  za   pomnik historii. Cały obszar planu wchodzi w skład średniowiecznego zespołu Starego Miasta we Wrocławiu, wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 212 z dnia 12.05.1967 r;

d)       prawo pierwokupu nieruchomości przysługuje Gminie Wrocław oraz Krajowemu Zasobowi Nieruchomości na podstawie art. 30a ustawy z dnia 20.07.2017 r., o Krajowym Zasobie Nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2363 ze zm.) ;

e)       w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia- Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych toczy się postępowanie o wykreślenie roszczenia;

f)        z uwagi na zabytkową wartość nieruchomości w dniu 10.10.2017 r. zostały wydane przez Biuro Miejskiego  Konserwatora Zabytków  poniższe zalecenia:

-  przeprowadzenie remontu balkonów na elewacji frontowej budynku (tymczasowo zastosowana jest ochronna siatka osłonowa)

-  wykonanie niezbędnej izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic w terminie do dnia 31.12.2019 r.;  

g)       przeprowadzona analiza geodezyjna wykazała, że część budynku o powierzchni 24 m2,  według granicy ewidencyjnej, posadowiona jest na sąsiedniej działce nr 10 AM 33 Obręb Stare Miasto, której właścicielem jest Gmina Wrocław;

h)       w przedmiotowym budynku, część pomieszczeń jest przedmiotem najmu:

       - umowa dotycząca powierzchni 184 m2 zawarta jest na czas nieokreślony z 9-miesięczym okresem wypowiedzenia

                 - umowa dotycząca powierzchni 10 m2 zawarta jest na czas określony do 2023 roku z 6-miesięcznym  okresem wypowiedzenia;

i)         wyposażenie nieruchomości nie stanowi przedmiotu przetargu;

j)         zbycie przedmiotu przetargu, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i wyborze oferty, wymagać będzie zgody Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  17.500.000,00 zł  netto (VAT „zw”).

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem przetargu na sprzedaż nieruchomości udostępnionym w Biurze Kanclerza, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, bud. A-1, pok. 162 lub na stronie internetowej: http://pwr.edu.pl/uczelnia/nieruchomosci-na-sprzedaz.

 

Ofertę pisemną w zaklejonej kopercie (opisanej tytułem przetargu oraz danymi kontaktowymi oferenta) należy złożyć w Sekretariacie Kanclerza Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, Gmach Główny (bud. A-1), pok. nr 138, w terminie do dnia 11 kwietnia 2019 r.  do godziny 10:00.

 

Oferta powinna zawierać:

1)       imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę, NIP, REGON, KRS (lub numer we właściwym rejestrze, do którego wpisany jest podmiot), dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail oferenta oraz numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium,

2)       aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności i upoważnienie do reprezentacji dla osoby (osób) składających ofertę:

a)     dla podmiotów, podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego  wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;

b)     dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP oraz w przypadku spółki cywilnej dodatkowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki;

c)     inne dokumenty (zaświadczenia, upoważnienia, pełnomocnictwa, etc.);

3)       promesę Ministra właściwego do spraw wewnętrznych dotyczącą wydania zezwolenia, w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, wobec którego wymagane jest uzyskanie takiego zezwolenia,

4)       dodatkowe dokumenty (np. uchwałę wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 228 k.s.h.) lub oświadczenie o warunkach koniecznych dla nabycia nieruchomości lub oświadczenie o braku po stronie podmiotu składającego ofertę konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów lub spełnienia dodatkowych warunków dla nabycia nieruchomości,

5)       datę sporządzenia oferty,

6)       oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

7)       oświadczenie o akceptacji stanu technicznego i prawnego nieruchomości,

8)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb przeprowadzenia przetargu,

9)       oświadczenie o wyrażeniu zgody na rejestrację audiowizualną przebiegu przetargu ustnego,

10)    oferowaną cenę netto,

11)    dowód wpłacenia wadium.

 

Część jawna przetargu odbędzie się w Gmachu Głównym (bud. A-1) Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, pok. nr 241 we Wrocławiu, w dniu 11 kwietnia 2019 r.  o godzinie 11:00.

 

Wadium w wysokości 1.500.000,00  zł ze wskazaniem celu wpłaty - „Wadium –VI przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy Placu Teatralnym 2 we Wrocławiu”, należy wpłacić na konto PWr.: Santander Bank Polska S.A. nr 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434. Wadium wniesione przez nabywcę, zalicza się na poczet ceny nabycia, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się
po zakończeniu, odwołaniu lub unieważnieniu przetargu. Wadium przepada, jeżeli oferent, który wygrał przetarg nie przystąpi z przyczyn leżących po jego stronie do zawarcia umowy przedwstępnej lub do umowy sprzedaży nieruchomości ( umowy warunkowej i/lub umowy przenoszącej własność ), w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniach, a także w przypadku nieuiszczenia ceny nabycia przed dniem zawarcia umowy sprzedaży.

Wpłata wadium jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem przetargu i akceptacji jego warunków.

 

Informacji o przetargu i jego warunkach udziela Monika Kostera  (tel. 71 320 36 60), zaś o możliwości obejrzenia nieruchomości
Ewa Ossowska – Skorupa  (tel. 71 320 40 66, kom. 885 630 320).

Politechnika Wrocławska zastrzega sobie prawo do rejestracji audiowizualnej przebiegu przetargu ustnego oraz prawo odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

Lokalizacja