• Wydanie nr 04/06/2020 z dnia 04 czerwca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Barczewo, Woj. Warmińsko-Mazurskie
  • Cena: 71 000.00 zł
  • Powierzchnia: 1 232.00 m 2
Wydanie nr 22/02/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

B  U  R  M  I  S  T  R  Z       B  A  R  C  Z  E  W  A

Ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Barczewo, położonej w Barczewie u zbiegu ulicy Harcerskiej i Wiśniowej, obręb ewidencyjny 2.

Poprzedni przetarg odbył się w terminie: 29.11.2018 r, 5.02.2019 r.

                    PODSTAWOWE   INFORMACJE   O   PRZEDMIOCIE   PRZETARGU

Numer działki:  79/7    

Powierzchnia działki:   0,1232 ha                                              

Numer księgi wieczystej:   OL1O/00012160/9

Cena wywoławcza:  71.000,00 zł (w tym VAT w stawce 23%)

Wysokość wadium: 12.000,00 zł   

Postąpienie:  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym  że postąpienie nie może wynosić mniej   niż  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Przeznaczenie w planie:  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Barczewo wraz z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark - Wrócikowo zatwierdzony Uchwałą Nr XXXV/231/20052 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 23 maja 2005r/ogłoszoną

w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 83 poz.1148 z dnia 1 lipca 2005 roku/.

Działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem B38MN – teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Powierzchnia zabudowy max 20% powierzchni działki. Na jednej działce dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego. Z ogólnymi i szczegółowymi ustaleniami planu dla terenu, na którym położona jest działka Nr 79/7 można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa tutejszego Urzędu, w pok. nr 19.

W rejonie działki teren jest uzbrojony w następujące sieci infrastruktury technicznej: wodno- kanalizacyjną i energetyczną. Informację o możliwości przyłączenia się do istniejącej infrastruktury można uzyskać u gestorów sieci.

Nieruchomość jest skomunikowana przez działkę Nr 79/6, która stanowi nieurządzoną drogę gminną.

Przetarg odbędzie  się  27 marca 2019 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego  w  Barczewie,  Plac Ratuszowy  1, w pokoju  nr 19.

Otwarcie przetargu  o godzinie 945

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi w całości koszty notarialne i sądowe. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przelewem wadium w wymienionej wyżej kwocie na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie MBS w Giżycku O/Barczewo 61 9343 1028 0000 0606 2000 0040.Wpłata wadium powinna  uwzględniać numer działki oraz jej położenie.

Za zachowanie terminu wpłat wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy najpóźniej do 22 marca 2019 roku. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi bądź poświadczonymi notarialnie.

W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach współwłasności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wpłacane przez oboje małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu pisemna zgoda drugiego współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy w razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia osoby ustalonej jako nabywca do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Barczewa. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, cenę nieruchomości wpłaca w całości, najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pokój nr 19 tel. (89) 514-83-46 w. 53, 54 i 55.

 Niniejsze   ogłoszenie  podlega  wywieszeniu  co  najmniej  na 30 dni  przed  wyznaczonym terminem  przetargu tj. od 22.02.2019  do 27.03.2019  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barczewie. Ogłoszenie  podlega  publikacji   na  stronach   internetowych   Urzędu  pod adresem: www.barczewo.pl   i  na  stronach  internetowych  Biuletynu  Informacji   Publicznej          Urzędu pod adresem: www.barczewo.bip.net.pl oraz  na stronach internetowych  Monitora Samorządowego pod adresem: www.otoprzetargi.pl

Barczewo, 19.02.2019r.

Lokalizacja