• Wydanie nr 04/06/2020 z dnia 04 czerwca 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Łęczna, Woj. Lubelskie
  • Cena: 1 025 321.00 zł
Wydanie nr 06/03/2019 z dnia 06 marca 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie

ul. Diamentowa  15, 20-471 Lublin

 

OGŁASZA

IV PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY NA

SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W ŁĘCZNEJ PRZY

UL. ŚWIĘTODUSKIEJ

 

I.          Przedmiotem przetargu jest zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 2173/1 o powierzchni 2 134 m2  wraz z posadowionymi na niej budynkami i budowlami, stanowiących nieruchomość położoną w Łęcznej, przy ul. Świętoduskiej 7a. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I/00020177/5 przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych, oraz prawa własności części nieruchomości w skład, której wchodzą działki nr 2176/1 o powierzchni 159 m2  i  nr 2176/3 o powierzchni 319 m2 położonych w Łęcznej przy ul. Świętoduskiej 9, dla których Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00142543/3, stanowiących wewnętrzną drogę dojazdową do nieruchomości.

II.        Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 025. 321,00 zł netto (słownie: jeden milion dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 00/100).

Transakcja podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt.10 ustawy o VAT. Strony transakcji sprzedaży nieruchomości mogą zrezygnować ze zwolnienia z podatku VAT i wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami określonymi w art. 43 ust. 10 i 11 ustawy VAT.

III.       Wadium w wysokości 52 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), należy wpłacić na konto Banku Pekao SA: 84 1240 6292 1111 0010 5500 2515  w tytule przelewu wskazać należy przedmiot przetargu (przykładowy opis: wadium nieruchomość Łęczna, ul. Świętoduska ) w terminie do dnia 10 kwietnia 2019 r. Wadium przepada na rzecz zbywającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej równej cenie wywoławczej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty przelewem na rachunek wskazany przez każdego z uczestników przetargu.

IV.      Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.04.2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15, Lublin, sala nr 218. Zbywca zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert oraz odwołania przetargu, jak również unieważnienia przetargu lub jego wyniku bez podania przyczyny.

 

V.        Osoba, która wygra przetarg jest zobowiązana do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie 30 dni od dnia otwarcia oferty, chyba że termin związania ofertą zostanie przedłużony za zgodą stron. Oferenci o wyniku przetargu zostaną powiadomieni na piśmie w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zamknięcia przetargu. Odstąpienie od zawarcia umowy powoduje utratę wadium. Wydanie nieruchomości nabywcy nastąpi po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego i po zapłaceniu całej ceny nabycia.

VI.      Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji sprzedaży nieruchomości i są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit.b). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być kancelarie prawne, firmy doradcze, dostawcy systemów informatycznych współpracujący z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

 

VII.     Ofertę w formie pisemnej przygotowaną zgodnie ze specyfikacją warunków sprzedaży należy złożyć do dnia 11.04.2019 r. do godz. 9:00 w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta przetargowa na zakup prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Łęczna ul. Świętoduska - nie otwierać do dnia 11.04.2019 r. do godz. 10:00” w Sekretariacie pokój nr 104 (I piętro) Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, Lublin lub listownie na podany adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15 20-471Lublin. Decyduje data i godzina wpływu oferty do Oddziału Zakładu Gazowniczego w Lublinie.

VIII.    Specyfikacja warunków sprzedaży jest dostępna na stronie internetowej Spółki www.psgaz.pl w zakładce Nieruchomości i majątek na sprzedaż/Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie.

IX.      Informacje na temat nieruchomości, warunków i zasad uczestnictwa w przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 (z wyjątkiem dnia przetargu) w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie, ul. Diamentowa 15, w Dziale Nieruchomości i Transportu, pokój nr 213, 214 (II piętro), 113 (I piętro), lub pod nr tel.81 44 52 153, 81 44 52 268,81 44 52 289.

X.        Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim umówieniu terminu pod nr tel. 665 612 655.
Lokalizacja