• Wydanie nr 30/05/2020 z dnia 30 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Rybnik, Woj. Śląskie
 • Cena: 474 160.00 zł
 • Powierzchnia: 560.00 m 2
Wydanie nr 10/05/2019 z dnia 10 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły


Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu

ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze


OGŁASZA


Przetarg pisemny nieograniczony:


na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 37, powiat rybnicki, województwo śląskie, gmina M.Rybnik, obręb Smolna, arkusz mapy 1, obejmującej działkę oznaczoną geodezyjnie numerem 1444/66 o powierzchni 560,00 m2 wraz z prawem własności budynków i budowli posadowionych na tej działce, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/00013575/7.


Nieruchomość zabudowana jest budynkiem administracyjnym 3-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 287,00 m2, budynkiem warsztatowym 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 75,80 m2, garażem 1-kondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 54,00 m2. Przedmiotem sprzedaży objęte są także kocioł gazowy Dietrich i urządzenie klimatyzacyjne znajdujące się w budynku administracyjnym.

Nieruchomość ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, jest w pełni uzbrojona w podstawowe media. Działka nr 1444/66 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika oznaczona jest symbolem:B MN- tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności i jednorodzinnej”.


Działy III i IV ksiąg wieczystych wolne od obciążeń i praw osób trzecich.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto w PLN: 474.160,00 zł (słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych 00/100).

Informacja o podatku VAT: dostawa nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2004, Nr 54, poz.535 z późń.zm.).

Wadium wynosi 5% ceny wywoławczej tj. 23.708,00 (słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiem złotych 00/100).

Warunki przetargu:


1.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie do dnia 31 maja 2019r. Wadium można wnieść w pieniądzu, poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, wekslach z poręczeniem wekslowym banku. W tytule wadium należy wpisać: „Wadium – przetarg Rybnik ul. Zebrzydowicka”.


2.Wadium w pieniądzu powinno być wniesione przelewem na rachunek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu przy ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze, prowadzony w Banku PEKAO S.A. nr 03 1240 6292 1111 0010 5495 8286.

Za termin wpłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.


3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.


4. Wadium złożone przez oferenta, którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia; jeżeli wadium złożone przez nabywcę było w innej formie niż w gotówce, wadium ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny.


5. Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.


6. Wadium przepada na rzecz zbywcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, nie uiści ceny nabycia w wyznaczonym przez zbywcę terminie lub uchyli się od zawarcia umowy.


7. Oferty należy przesłać w zapieczętowanej kopercie w terminie do 03 czerwca 2019r. na adres: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze albo składać osobiście pod adresem j.w. do godziny 09.30. Koperta winna zawierać adnotację „Oferta przetargowa na zakup nieruchomości położonej w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej – nie otwierać”.


8.Przetarg (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 03 czerwca 2019r. o godzinie 10.00 w siedzibie Oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Zabrzu przy ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze (II piętro, pokój 209, budynek B).


9. Oferta jest wiążąca w okresie 30 dni od daty przetargu. Termin związania ofertą może być przedłużony za zgodą stron.


10. Oferent ma prawo do wycofania swojej oferty oraz zwrotu wadium, jeżeli złoży w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu jako miejsce składania ofert, przed ustalonym w ogłoszeniu o przetargu terminem otwarcia ofert, pisemny wniosek o wycofanie swojej oferty wraz z podaniem nr rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot wadium.


11. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, zbywca poinformuje oferentów o trybie w jakim będzie kontynuowany przetarg wraz z podaniem terminu i miejsca licytacji lub terminu i miejsca dostarczenia oferty.


12. Wymagane dokumenty przy składaniu oferty :

 • W przypadku osoby fizycznej oświadczenie (kwestionariusz zawierający dane osobowe) oferenta lub oświadczenie (kwestionariusz zawierający dane osobowe) osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta. W celu weryfikacji danych osobowych dowód osobisty powinien być udostępniony do wglądu komisji przetargowej.

 • Dowód wpłaty wadium wraz z oświadczeniem oferenta o przyjęciu do wiadomości, że wadium przepada na rzecz zbywcy jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta,

uchyli się od zawarcia umowy w terminie ustalonym przez zbywcę albo jeżeli nie hzaoferuje ceny wywoławczej, oraz nr rachunku, na który należy dokonać ewentualnego zwrotu wadium.

 • W przypadku pełnomocnika reprezentującego oferenta, pełnomocnictwo czytelnie podpisane imieniem i nazwiskiem osoby udzielającej pełnomocnictwa.

 • W przypadku osoby prawnej, aktualny odpis z właściwego rejestru (z ostatnich 6 miesięcy).

 • W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wydruk z bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 • W przypadku osoby fizycznej, gdy oferent pozostaje w związku małżeńskim, a nieruchomość będzie nabywana do majątku wspólnego ze środków pochodzących z tego majątku – zgodę małżonka oferenta na zawarcie umowy kupna nieruchomości.

 • W przypadku gdy oferentem jest spółka cywilna, umowa spółki.

 • Oświadczenie właściwych organów lub podmiotów o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości – jeżeli akt prawny stanowi podstawę powstania lub regulujący działania oferenta (umowa spółki, akt założycielski, statut, przepisy prawa itp.) wymagają takiej zgody.

 • Promesę wydania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca (jeżeli jest wymagana).

 • Pisemne zobowiązanie uczestnika przetargu do wpłacenia zaoferowanej ceny. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego zbywcy.

 • Oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszystkich kosztów zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, w tym podatku od czynności cywilno-prawnych, opłat notarialnych powiększonych o podatek VAT i opłat sądowych.

 • Oświadczenie o zapoznaniu się z informacjami i warunkami zawartymi w ogłoszeniu o przetargu oraz, że je akceptuje bez zastrzeżeń.

 • Oświadczenie, że uczestnik przetargu zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu oraz że akceptuje stan nieruchomości bez zastrzeżeń.

 • W przypadku złożenia kopii dokumentów wymienionych powyżej powinny one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta zgodnie ze sposobem reprezentacji. Wszystkie dokumenty powinny być aktualne na dzień złożenia oferty (oferent winien zamieścić pisemne oświadczenie na tę okoliczność).

 • Oferta powinna zawierać imię, nazwisko i adres oferenta albo firmę lub nazwę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.

 • Oferta powinna zawierać oferowaną cenę netto w PLN (cyfrowo i słownie) oraz datę sporządzenia oferty i podpis oferenta (w przypadku osoby prawnej są to podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta zgodnie z właściwym dokumentem rejestrowym, albo osoby umocowanej przez oferenta do złożenia oferty – pełnomocnik oferenta - na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa).

 • Oferta powinna zawierać oznaczenie nieruchomości, której oferta dotyczy.

 • Oświadczenie w przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna (lub gdy ofertę składa osoba uprawniona do reprezentowania oferenta), w zakresie zapoznania się przez oferenta z informacją podaną w niniejszym ogłoszeniu o przetargu w pkt 18.


13. Sprzedający może w każdym czasie dokonać zmiany lub odwołać warunki przetargu oraz zakończyć przetarg w każdym czasie bez wybierania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny. Sprzedającemu przysługuje prawo unieważnienia przetargu.


14. Zawarcie umowy sprzedaży z wybranym oferentem nastąpi w terminie i miejscu uzgodnionym przez strony, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otwarcia ofert

chyba że strony przedłużyły termin związania ofertą. Wydanie nieruchomości nabywcy następuje po zawarciu umowy w formie aktu notarialnego i po zapłaceniu całej ceny nabycia.


15. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest do:


 • zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu uzgodnionym ze zbywcą.

 • pokrycia wszystkich kosztów zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu, w tym podatku od czynności cywilno-prawnych, opłat notarialnych powiększonych o podatek VAT i opłat sądowych.

 • wpłaty na rachunek bankowy zbywcy różnicy pomiędzy zarachowanym na poczet ceny nabycia wadium a ceną nabycia, przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli oferent nie uiści ceny nabycia w wyznaczonym terminie, traci prawo nabycia.


16. Zapłata ceny powinna nastąpić najpóźniej w przeddzień podpisania aktu notarialnego, chyba, że potencjalny nabywca finansuje nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z kredytu - wówczas zapłata ceny może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 7 dni od podpisania umowy w formie aktu notarialnego. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego zbywcy.


17. Informacje na temat nieruchomości, warunków i zasad uczestnictwa w przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 (z wyjątkiem dnia przetargu) w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu przy ul. Mikulczyckiej 5, 41-800 Zabrze, w Dziale Nieruchomości i Transportu, budynek 03A, pokój 24 lub pod nr tel. 32 398 54 38, 32 398 54 39. Przedmiot przetargu można oglądać po uprzednim umówieniu terminu z Kierownikiem Gazowni w Rybniku przy ul. Chrobrego 39, 44-200 Rybnik (telefon: 32 422 34 19, kom. +48 605 338 166).


18. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji transakcji sprzedaży nieruchomości i są niezbędne do wykonywania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art.6, ust. 1, lit.b). Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być kancelarie prawne, firmy doradcze, dostawcy systemów informatycznych współpracujący z Administratorem. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.


19. Szczegółowe informacje o przetargu oraz nieruchomości zostały zamieszczone również na stronie internetowej www.psgaz.pl, zakładka: Nieruchomości i majątek na sprzedaż, Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu.

Lokalizacja