• Wydanie nr 24/02/2024 z dnia 24 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Barczewo, Woj. Warmińsko-Mazurskie
  • Cena: 101 000.00 zł
  • Powierzchnia: 1 551.00 m 2
Wydanie nr 09/02/2024 z dnia 09 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

 B U R M I S T R Z B A R C Z E W A

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Barczewo, położonej w Barczewie przy ul. Jesiennej, obręb ewidencyjny 1.

Poprzednie przetargi odbyły się: 10.05.2023 r, 27.10.2023 r, 7.12.2023 r.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU

Numer działki: 151

Powierzchnia działki: 0,1551 ha

Numer księgi wieczystej: OL1O/00012344/3
Cena wywoławcza: 101.000,00 zł (w tym 23% VAT)

Wysokość wadium: 20.000,00 zł

Nieruchomość znajduje się w dogodnym położeniu względem szkoły, obiektów handlowych, usługowych różnych branż i komunikacji publicznej. Otoczenie nieruchomości stanowi istniejąca i nowo powstająca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Przeznaczenie w planie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Barczewo wraz z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark - Wrócikowo zatwierdzony Uchwałą Nr VI(67)2019 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 marca 2019r/ogłoszoną w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 2543 z dnia 16 maja 2019 roku/ działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem B13MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej rozumianej jako usługi nieuciążliwe. Na przedmiotowej nieruchomości wyklucza się: złomowanie pojazdów, skup złomu, warsztaty samochodowe, lakiernie.

Powierzchnia zabudowy max 0,30 powierzchni działki. Na przedmiotowej nieruchomości dopuszcza się realizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego z garażem w jego bryle. Dopuszcza się realizację nieuciążliwej funkcji usługowej wyłącznie w parterze budynku mieszkalnego.

Liczba kondygnacji: maks. 2 nadziemne w tym poddasze użytkowe. Wysokość zabudowy maks. 9,0 m.

Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury tj. ogrodzenia, ławki itp. oraz obiekty architektury ogrodowej – altany lub wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m2,, lokalizacja altan ogrodowych może następować w odległości min. 1.5 m od granicy nieruchomości sąsiednich.

W rejonie działki teren jest uzbrojony w następujące sieci infrastruktury technicznej: energię elektryczną, sieć kanalizacyjną, sieć wodociągową, sieć telekomunikacyjną.

Informację o możliwości rozbudowy sieci i przyłączenia się do niej można uzyskać u gestorów sieci. Niezbędne przyłącza i sieci nabywca wykona we własnym zakresie i na własny koszt na warunkach określonych przez gestorów sieci.

Uwagi. Na działce znajduje się słup energetyczny z napowietrzną linią energetyczną. W przypadku konieczności wykonania naprawy, przebudowy, rozbudowy i bieżącej eksploatacji ww. infrastruktury, Nabywca zobowiązany jest udostępnić nieruchomość w celu umożliwienia gestorom sieci realizacji powyższego.

Dostęp do gminnej drogi publicznej (ul. Warmińska) z ul. Północnej, przez nieurządzone drogi gminne wewnętrzne w działkach nr 149 i 126/7 (ul. Zimowa), nr 148 (ul. Jesienna).

Postąpienie: O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się 12 marca 2024 r.

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1 – II piętro.

Otwarcie przetargu o godzinie 1030.

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi w całości koszty notarialne i sądowe.

Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przelewem wadium w wymienionej wyżej kwocie na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie MBS w Giżycku O/Barczewo 61 9343 1028 0000 0606 2000 0040. Wpłata wadium powinna uwzględniać numer działki oraz jej położenie.

Za zachowanie terminu wpłat wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy najpóźniej do 9 marca 2024 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi bądź poświadczonymi notarialnie. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach współwłasności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu pisemna zgoda drugiego współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy w razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia osoby ustalonej jako nabywca do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Barczewa. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, cenę nieruchomości wpłaca w całości, najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. od 12.02.2024 r. do 12.03.2024 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barczewie. Ogłoszenie podlega publikacji na stronach internetowych Urzędu pod adresem:www.barczewo.pl i na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: www.barczewo.bip.net.pl oraz na stronach internetowych Monitora Samorządowego pod adresem: ww.otoprzetargi.pl

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, udzielą

pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Obsługi Przedsiębiorcy, pod nr telefonu 89 514-83-46 wew. 53, 54 i 55 oraz drogą elektroniczną: marcin.siepsiak@barczewo.pl i teresa.wrobel@barczewo.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku uzasadnionej

przyczyny.

Barczewo, 7.02.2024r.

Lokalizacja