• Wydanie nr 24/02/2024 z dnia 24 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Barczewo, Woj. Warmińsko-Mazurskie
  • Cena: 107 500.00 zł
  • Powierzchnia: 1 108.67 m 2
Wydanie nr 09/02/2024 z dnia 09 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

B U R M I S T R Z B A R C Z E W A

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych wraz z gruntem do obsługi komunikacyjnej nieruchomości, stanowiących własność Gminy Barczewo, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Barczewa.

Poprzedni przetarg odbył się: 7.11.2023 r.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU

Zabudowane budynkami dawnego młyna zbożowego i olejarni o łącznej powierzchni – 1108,67 m2 działki:

Nr 78/3 o pow. 0,0218 ha (KW OL1O/00128315/7)

Nr 78/1 o pow. 0,0122 ha (KW OL1O/00130943/5)

oraz niezabudowana działka :

Nr 68/1 o pow. 0,0082 ha (KW OL1O/00144755/1), służąca do obsługi komunikacyjnej działek nr 78/3 i 78/1.

Łączna cena wywoławcza: 107.500,00 zł

W tym: cena działek nr 78/3 i 78/1 – 105.000,00 zł (zwolniona z podatku VAT zgodnie z przepisami), cena działki nr 68/1 – 2.500,00 zł (w tym podatek VAT 23%)

Wysokość wadium: 15.000,00 zł

Przeznaczenie w planie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Barczewo wraz z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark - Wrócikowo zatwierdzony Uchwałą Nr VI(67)2019 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 marca 2019r. /ogłoszoną w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 2543
z dnia 16 maja 2019 roku/ działki położone są na terenie oznaczonym symbolem
A31MU – teren zabudowy mieszkaniowej i/lub usługowej.

Budynki wybudowane na początku XX wieku przylegające do siebie, czterokondygnacyjne, wzniesione w technologii tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej. Budynek dawnej olejarni jest budynkiem podpiwniczonym. W budynku dawnego młyna brak podpiwniczenia, znajduje się w nim nieczynna winda do wysokości III kondygnacji. Do budynków doprowadzona jest instalacja elektryczna, wodociągowa oraz sanitarna. Obiekty od wielu lat nie są użytkowane i znajdują się w złym stanie technicznym. Budynki wymagają gruntownego remontu lub wymiany m.in. drewnianych elementów konstrukcyjnych, stropów, dachu, schodów, stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek, ocieplenia i otynkowania budynku, doprowadzenia nowych przyłączy instalacji wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych, rozprowadzenia instalacji c.o.

Nieruchomość wchodząca w skład kompleksu zabytku architektury o wartościach zabytkowych wskazanych do wpisu do rejestru zabytków województwa warmińsko – mazurskiego jako „dawne magazyny przy ulicy Obrońców Warszawy”. Wszelkie prace remontowe i inwestycyjne budynku powinny być prowadzone pod nadzorem konserwatorskim.

Dostępność komunikacyjna: z ulicy Obrońców Warszawy (droga publiczna o nawierzchni utwardzonej).

W notarialnej umowie sprzedaży tej nieruchomości nabywca ustanowi na działce nr 68/1 w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Barczewo, nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność gruntową polegającą na prawie przejścia przez ww. nieruchomość, na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 79/3 (obręb ewidencyjny nr 3 miasta Barczewo), pasem
o szerokości 1,5 m wzdłuż zachodniej granicy działki 68/1, jak na załączniku graficznym.

Uwagi:

W związku z tym, że zarówno remont starych, jak i wykonanie nowych przyłączy do zbywanych budynków odbędzie się częściowo w pasie drogowym, wymagane będzie zezwolenie zarządcy drogi na prowadzenie robót oraz zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Postąpienie: O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się 12 marca 2024r.

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1 – II piętro.

Otwarcie przetargu o godzinie 1100.

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi w całości koszty notarialne i sądowe.

Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przelewem wadium w wymienionej wyżej kwocie na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie MBS w Giżycku O/Barczewo 61 9343 1028 0000 0606 2000 0040. Wpłata wadium powinna uwzględniać numer działki oraz jej położenie.

Za zachowanie terminu wpłat wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy najpóźniej do 9 marca 2024r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi bądź poświadczonymi notarialnie. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach współwłasności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wpłacane przez oboje małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu pisemna zgoda drugiego współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy w razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia osoby ustalonej jako nabywca do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Barczewa. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, cenę nieruchomości wpłaca w całości, najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. od 12.02.2024r. do 12.03.2024r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barczewie. Ogłoszenie podlega publikacji na stronach internetowych Urzędu pod adresem:www.barczewo.pl i na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: www.barczewo.bip.net.pl oraz na stronach internetowych Monitora Samorządowego pod adresem: ww.otoprzetargi.pl

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, udzielą pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Obsługi Przedsiębiorcy, pod nr telefonu (89) 514-83-46 wew. 53, 54 i 55 oraz drogą elektroniczną: marcin.siepsiak@barczewo.pl.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku uzasadnionej

przyczyny.

Barczewo, 07.02.2024r.

Lokalizacja