Wydanie nr 18/07/2024 z dnia 18 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości
Cena: 13.100,00 zł
Powierzchnia: 567.00 m2

Burmistrz Barczewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Barczewo, położonej w obrębie ewidencyjnym Jedzbark

Wydanie nr 09/02/2024 z dnia 9 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X

Cena: 13.100,00 zł
Powierzchnia: 567.00 m2
Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: działka
Miejscowość ogłoszenia: Jedzbark,
Powiat: 14,
Gmina: 01,
Województwo: 28

Szczegóły

 B U R M I S T R Z B A R C Z E W A

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność gminy Barczewo, położonej w obrębie ewidencyjnym Jedzbark, gmina Barczewo. .

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU

Numer działki: 442

Powierzchnia działki: 0,0567 ha

Numer księgi wieczystej: OL1O/00058124/9

Cena wywoławcza: 13.100,00 zł (w tym podatek w stawce 23% VAT)

Wysokość wadium: 2.000,00 zł

Postąpienie: O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przedmiot przetargu stanowi nieruchomość gruntowa niezabudowana z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, sklasyfikowana w ewidencji gruntów i budynków jako rola - klasy VI.

Przeznaczenie w planie: nieruchomość położona jest na terenie, na którym brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barczewo, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny rozwoju wielofunkcyjnej zabudowy.

Dla działki Nr 442 wydana została decyzja Burmistrza Barczewa Nr 159/23 z 23.10.2023 roku o warunkach zabudowy. Stosownie do postanowień ww. decyzji na działce 442 dopuszcza się budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. Linia zabudowy zgodnie z załącznikiem graficznym do decyzji z zachowaniem przepisów odrębnych. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki objętej decyzją: 10%-22%. Wielkość powierzchni biologicznej czynnej w stosunku do powierzchni działki objętej decyzją: min. 50%. Szerokość elewacji frontowej: 7- 17 m. Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowych (mierzonej od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku) – ich gzymsów, attyk, okapów dachów wyznacza się na wysokości: 3-6 m z wyłączeniem ścian szczytowych. Wysokość kalenicy: 7-10 m. Układ i kąt nachylenia głównych połaci dachu: dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia 30-450. Ilość kondygnacji naziemnych: maksymalnie dwie kondygnacje, podziemnych: maksymalnie jedna kondygnacja.


Obsługa komunikacyjna: poprzez gminną drogę wewnętrzną (dz. nr 444) mającą połączenie z drogą publiczną z zachowaniem przepisów odrębnych.

Uwagi. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji deszczowej. W przypadku konieczności wykonania naprawy, przebudowy, rozbudowy i bieżącej eksploatacji ww. infrastruktury, Nabywca zobowiązany jest udostępnić nieruchomość w celu umożliwienia gestorom sieci realizacji powyższego.

Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

- zaopatrzenie w energię elektryczną: z projektowanego przyłącza energetycznego na warunkach określonych przez dysponenta sieci w zgodzie z przepisami odrębnymi,

- zaopatrzenie w wodę: z projektowanego przyłącza wodociągowego na warunkach określonych przez dysponenta sieci w zgodzie z przepisami odrębnymi,

- odprowadzenie ścieków bytowych – do projektowanego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w zgodzie z przepisami odrębnymi,

- odprowadzenie wód opadowych – na własny nieutwardzony teren inwestycji, zgodnie z przepisami odrębnymi,

- ogrzewanie indywidualne systemy z zastosowaniem technologii ekologicznych,

- odprowadzenie odpadów stałych: zgodnie z przepisami odrębnymi,

- zaopatrzenie w energie cieplną – z indywidualnego źródła ciepła w zgodzie z przepisami odrębnymi.

Niezbędne przyłącza potrzebne do zabudowy działki nabywca wykona we własnym zakresie i na własny koszt.

Przed rozpoczęciem inwestycji nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia wniosku w Wydziale Budownictwa i Inwestycji tutejszego Urzędu o przepisanie decyzji o warunkach zabudowy na swoją rzecz.

Przetarg odbędzie się 12 marca 2024 r.

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1 – II piętro.

Otwarcie przetargu o godzinie 1000.

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi w całości koszty notarialne i sądowe.

Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przelewem wadium w wymienionej wyżej kwocie na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie MBS w Giżycku O/Barczewo 61 9343 1028 0000 0606 2000 0040. Wpłata wadium powinna uwzględniać numer działki oraz jej położenie. Za zachowanie terminu wpłat wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy najpóźniej do 9 marca 2024 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, a osoby inne niż osoby fizyczne dodatkowo muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi bądź poświadczonymi notarialnie. W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach współwłasności ustawowej małżeńskiej wadium winno być wpłacane przez oboje małżonków. Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu pisemna zgoda drugiego współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy w razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia osoby ustalonej jako nabywca do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Barczewa. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Nabywca wyłoniony w drodze przetargu, cenę nieruchomości wpłaca w całości, najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej.

Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. od 12.02.2024 r. do 12.03.2024 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barczewie oraz Sołectwie Jedzbark. Ogłoszenie podlega publikacji na stronach internetowych Urzędu pod adresem: www.barczewo.pl i na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: www.barczewo.bip.net.pl oraz na stronach internetowych Monitora Samorządowego pod adresem: www.otoprzetargi.pl

Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, udzielą

pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Obsługi Przedsiębiorcy, pod nr

telefonu (89) 514-83-46 wew. 53, 54 i 55 oraz drogą elektroniczną: marcin.siepsiak@barczewo.pl i teresa.wrobel@barczewo.pl

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku uzasadnionej

przyczyny.

Barczewo, 7.02.2024 r.

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Powierzchnia: 72.50

Cena: 450.000,00

Data: 18.07.2024

Dom
Sprzedaż

Lubień, malopolskie

Udział 1/2 w nieruchomości - Nowy Ciechocinek

Cena: 329.500,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Dom

Nowy Ciechocinek, kujawsko-pomorskie

Nieruchomość pod usługi, położona w Kołobrzegu prz...

Powierzchnia: 2463.00

Cena: 1.600.000,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Kołobrzeg, zachodniopomorskie

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruc...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Rzepin, lubuskie

Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza pierwszy przetarg...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Orzechowo, warminsko-mazurskie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W...

Powierzchnia: 584.00

Cena: 43.800,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Gościszewo, pomorskie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sz...

Powierzchnia: 49.73

Cena: 248.650,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Sztum, pomorskie

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA PIERWSZY...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Lidzbark Warmiński ,

Informacja Burmistrza Miasta Bielawa

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bielawa, dolnoslaskie

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Konradówka, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bratucice, malopolskie

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KISIELIC

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Jędrychowo,

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Świętochłowice, slaskie

Przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej położ...

Powierzchnia: 1292.00

Cena: 1.099.800,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Jelenia Góra , dolnoslaskie