Wydanie nr 18/07/2024 z dnia 18 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości
Cena: 5.500,00 zł
Powierzchnia: 64.00 m2

Burmistrz Barczewa ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Barczewo.

Wydanie nr 09/02/2024 z dnia 9 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X

Cena: 5.500,00 zł
Powierzchnia: 64.00 m2
Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: działka
Miejscowość ogłoszenia: Barczewo,
Powiat: 14,
Gmina: 01,
Województwo: 28

Szczegóły

  B U R M I S T R Z B A R C Z E W A

  ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony

  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym 3 miasta Barczewo.

  PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU

  Numer działki: 325/22

  Powierzchnia działki: 0,0064 ha

  Numer księgi wieczystej: OL1O/00159078/9
  Cena wywoławcza: 5.500,00 zł (w tym podatek VAT w stawce 23%)

  Wysokość wadium: 500,00 zł

  Postąpienie: O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Przedmiot przetargu ograniczonego stanowi nieruchomość gruntowa niezabudowana z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich bezpośrednio do niej przylegających, położona w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Barczewa, oznaczona numerem geodezyjnym 325/22 o powierzchni 0,0064 ha, objęta księgą wieczystą KW Nr OL1O/00159078/9, wg klasyfikacji rodzaju użytków oznaczona jako RV – rola klasy V.

  Przeznaczenie w planie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Barczewo wraz z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark - Wrócikowo zatwierdzony Uchwałą Nr VI(67)2019 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 marca 2019r/ogłoszoną w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 2543 z dnia 16 maja 2019 roku/ działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem A97MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji usługowej rozumianej jako usługi nieuciążliwe.

  Działka nr 325/22 nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej ze względu na jej wielkość i jest przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich. Z uwagi na to, że z przedmiotową działką graniczą nieruchomości będące własnością więcej niż jednego podmiotu, przetarg ogranicza się do osób fizycznych i prawnych będących właścicielami działek graniczących z będącą przedmiotem przetargu działką Nr 325/11, 325/12, 325/17 .

  Nieruchomość wolna jest od innych obciążeń i zobowiązań.

  Przetarg odbędzie się 12 marca 2024 r.

  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1 – II piętro.

  Otwarcie przetargu o godzinie 930

  Warunki, które należy spełnić, żeby przystąpić do przetargu:

  1. Osoby fizyczne lub prawne zamierzające uczestniczyć w przetargu mają obowiązek zgłosić swoje uczestnictwo w przetargu w terminie 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. najpóźniej do 6 marca 2024 r. w pokoju nr 20 tut. Urzędu i złożyć dowody potwierdzające prawo własności gruntu graniczącego z działką będącą przedmiotem przetargu (np. aktualny odpis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów, ewentualnie kopia aktu notarialnego z pisemnym oświadczeniem, że stan właścicielski nie zmienił się od dnia zawarcia umowy).

  2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 500,00 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie MBS w Giżycku O/Barczewo: 61 9343 1028 0000 0606 2000 0040.

  Wpłata wadium powinna uwzględniać informację o numerze działki oraz jej położeniu.

  Za zachowanie terminu wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych

  na ww. rachunek bankowy do 9 marca 2024 r.

  Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji

  przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu,

  który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega

  zwrotowi i przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy nabywca nie przystąpi bez

  usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu,

  które organizator przetargu jest obowiązany przesłać nabywcy w terminie 21 dni od dnia

  rozstrzygnięcia przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

  W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej

  małżeńskiej, wadium winno być wpłacone przez oboje małżonków.

  Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie chyba, że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomości wyrażona przez drugiego

  współmałżonka przed notariuszem lub pracownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Obsługi Przedsiębiorcy tut. Urzędu.

  Nabywca wyznaczony w drodze przetargu, cenę nieruchomości wpłaca w całości, w terminie 3 dni przed ustaloną datą podpisania umowy notarialnej.

  Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki

  Nieruchomościami i Obsługi Przedsiębiorcy pokój nr 20, tel. (89) 514-83-46 w. 53 i 54. Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. od 12.02.2024 r. do 12.03.2024 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barczewie. Ogłoszenie podlega publikacji na stronach internetowych Urzędu pod adresem: www.barczewo.pl i na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: www.barczewo.bip.net.pl oraz na stronach internetowych Monitora Samorządowego pod adresem: www.otoprzetargi.pl

  Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku uzasadnionej

  przyczyny.

  Barczewo, 7.02.2024 r.

  Lokalizacja

  Nieruchomości

  Proponowane dla Ciebie

  OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

  Powierzchnia: 72.50

  Cena: 450.000,00

  Data: 18.07.2024

  Dom
  Sprzedaż

  Lubień, malopolskie

  Udział 1/2 w nieruchomości - Nowy Ciechocinek

  Cena: 329.500,00

  Data: 17.07.2024

  Sprzedaż
  Dom

  Nowy Ciechocinek, kujawsko-pomorskie

  Nieruchomość pod usługi, położona w Kołobrzegu prz...

  Powierzchnia: 2463.00

  Cena: 1.600.000,00

  Data: 17.07.2024

  Sprzedaż
  Działka

  Kołobrzeg, zachodniopomorskie

  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruc...

  Data: 17.07.2024

  Sprzedaż
  Działka

  Rzepin, lubuskie

  Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza pierwszy przetarg...

  Data: 17.07.2024

  Sprzedaż
  Obiekt użytkowy

  Orzechowo, warminsko-mazurskie

  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W...

  Powierzchnia: 584.00

  Cena: 43.800,00

  Data: 17.07.2024

  Sprzedaż
  Działka

  Gościszewo, pomorskie

  Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sz...

  Powierzchnia: 49.73

  Cena: 248.650,00

  Data: 17.07.2024

  Sprzedaż
  Działka

  Sztum, pomorskie

  BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA PIERWSZY...

  Data: 17.07.2024

  Sprzedaż
  Magazyn

  Lidzbark Warmiński ,

  Informacja Burmistrza Miasta Bielawa

  Data: 17.07.2024

  Sprzedaż
  Działka

  Bielawa, dolnoslaskie

  OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO

  Data: 17.07.2024

  Dzierżawa
  Działka

  Konradówka, dolnoslaskie

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w...

  Data: 17.07.2024

  Sprzedaż
  Działka

  Bratucice, malopolskie

  ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KISIELIC

  Data: 17.07.2024

  Dzierżawa
  Działka

  Jędrychowo,

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

  Data: 17.07.2024

  Dzierżawa
  Działka

  Świętochłowice, slaskie

  Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

  Data: 17.07.2024

  Sprzedaż
  Działka

  Świętochłowice, slaskie

  Przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej położ...

  Powierzchnia: 1292.00

  Cena: 1.099.800,00

  Data: 16.07.2024

  Sprzedaż
  Obiekt użytkowy

  Jelenia Góra , dolnoslaskie