• Wydanie nr 24/02/2024 z dnia 24 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Kaplityny, Barczewo, Woj. Warmińsko-Mazurskie
 • Cena: 26 170.00 zł
 • Powierzchnia: 171.00 m 2
Wydanie nr 09/02/2024 z dnia 09 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

  B U R M I S T R Z B A R C Z E W A

  ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony

  na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Kaplityny.

  PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU

  Numer działki: 247/49

  Powierzchnia działki: 0,0171 ha

  Numer księgi wieczystej: OL1O/00148838/5

  Numer działki: 247/52

  Powierzchnia działki: 0,0136 ha

  Numer księgi wieczystej: OL1O/00036770/2

  Cena wywoławcza: 26.170,00 zł (w tym podatek VAT w stawce 23%)

  Wysokość wadium: 5.000,00 zł

  Postąpienie: O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Przedmiot przetargu ograniczonego stanowią nieruchomości gruntowe niezabudowane z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich bezpośrednio do niej przylegających, położone w obrębie ewidencyjnym Kaplityny, oznaczone numerami geodezyjnymi: dz. 247/49 o powierzchni 0,0171 ha, objęta księgą wieczystą KW Nr OL1O/00148838/5, wg klasyfikacji rodzaju użytków oznaczona jako dr – drogi oraz dz. 247/52 o powierzchni 0,0136 ha, objęta księgą wieczystą KW Nr OL1O/00036770/2 wg klasyfikacji rodzaju użytków oznaczona jako ŁV – łąki trwałe V kl.

  Przeznaczenie w planie: nieruchomość położona jest na terenie, na którym brak jest aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barczewo, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym jako tereny rozwoju zabudowy związanej z turystyką

  i rekreacją indywidualną.

  Działki nr 247/49 i 247/52 nie mogą stanowić samodzielnych działek budowlanych ze względu na ich wielkość i są przeznaczone na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich. Z uwagi na to, że z przedmiotową działką graniczą nieruchomości będące własnością więcej niż jednego podmiotu, przetarg ogranicza się do osób fizycznych i prawnych będących właścicielami działek graniczących z będącą przedmiotem przetargu działką Nr 247/11, 247/10, 247/13, 247/50, 247/53 .

  Nieruchomość wolna jest od innych obciążeń i zobowiązań.

  Przetarg odbędzie się 12 marca 2024 r.

  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1 – II piętro.

  Otwarcie przetargu o godzinie 900

  Warunki, które należy spełnić, żeby przystąpić do przetargu:

  1. Osoby fizyczne lub prawne zamierzające uczestniczyć w przetargu mają obowiązek zgłosić swoje uczestnictwo w przetargu w terminie 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. najpóźniej do 6 marca 2024 r. w pokoju nr 20 tut. Urzędu i złożyć dowody potwierdzające prawo własności gruntu graniczącego z działką będącą przedmiotem przetargu (np. aktualny odpis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów, ewentualnie kopia aktu notarialnego z pisemnym oświadczeniem, że stan właścicielski nie zmienił się od dnia zawarcia umowy).

  2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości 5.000,00 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie MBS w Giżycku O/Barczewo: 61 9343 1028 0000 0606 2000 0040.

  Wpłata wadium powinna uwzględniać informację o numerze działki oraz jej położeniu.

  Za zachowanie terminu wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych

  na ww. rachunek bankowy do 9 marca 2024 r.

  Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji

  przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu,

  który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega

  zwrotowi i przepada na rzecz Gminy w przypadku, gdy nabywca nie przystąpi bez

  usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu,

  które organizator przetargu jest obowiązany przesłać nabywcy w terminie 21 dni od dnia

  rozstrzygnięcia przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

  W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej

  małżeńskiej, wadium winno być wpłacone przez oboje małżonków.

  Do przetargu winni przystąpić oboje małżonkowie chyba, że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomości wyrażona przez drugiego

  współmałżonka przed notariuszem lub pracownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Obsługi Przedsiębiorcy tut. Urzędu.

  Nabywca wyznaczony w drodze przetargu, cenę nieruchomości wpłaca w całości, w terminie 3 dni przed ustaloną datą podpisania umowy notarialnej.

  Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki

  Nieruchomościami i Obsługi Przedsiębiorcy pokój nr 20, tel. (89) 514-83-46 w. 53 i 54. Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. od 12.02.2024 r. do 12.03.2024 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barczewie i Sołectwie Kaplityny. Ogłoszenie podlega publikacji na stronach internetowych Urzędu pod adresem: www.barczewo.pl i na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem: www.barczewo.bip.net.pl oraz na stronach internetowych Monitora Samorządowego pod adresem: www.otoprzetargi.pl

  Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie w przypadku uzasadnionej

  przyczyny.

  Barczewo, 7.02.2024 r.

  Lokalizacja