• Wydanie nr 26/01/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Czaplinek, Woj. Zachodniopomorskie
 • Cena: 55 000.00 zł
 • Powierzchnia: 1 209.00 m 2
Wydanie nr 02/12/2021 z dnia 02 grudnia 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

BURMISTRZ CZAPLINKA
OGŁASZA USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości:

 

 1. oznaczonej nr działki 44/9 o pow. 0,1209 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołomąt, wpisanej do księgi wieczystej
  nr KW KO1D/00037774/1
  Cena wywoławcza 55 000,00 zł brutto

 • nieruchomość położona na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

 • dla działki została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 61/2016 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych,

 • działka przylega do nowo wytyczonej drogi gruntowej dz. nr 44/14, położona jest w sąsiedztwie nieruchomości gruntowych niezabudowanych
  o przeznaczeniu pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, a także w sąsiedztwie kompleksu leśnego, w odległości ok. 3 km od centrum Czaplinka,

 • wadium dla działki nr 44/9 wynosi 5 500,00 zł.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto sprzedającego
PBS o/Czaplinek
48 8581 1027 0400 0505 2000 0008 w taki sposób, aby wpłata była na koncie Urzędu Miejskiego najpóźniej
w dniu
5 stycznia 2022 r.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę
od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu jedynie z uzasadnionej przyczyny.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej następujących dokumentów:

Przetarg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2022 r. o godz. 10.00
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Czaplinku, ul. Rynek 6

 • Oświadczenie stanowiące - załącznik nr 2 (dokument do pobrania ze strony internetowej lub w Referacie Planowania Przestrzennego
  i Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu pokój nr 3B).

 • W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą: dokument tożsamości oraz wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 • W przypadku osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji: aktualny wypis z właściwego rejestru,

 • Pełnomocnictwo upoważniające do działania na każdym etapie postępowania przetargowego w przypadku gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika. Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - za wyjątkiem zwolnień wymienionych w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. – podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę można uiścić w Urzędzie Miejskim pokój nr 8 lub na konto bankowe PBS/O Czaplinek 86 8581 1027 0400 0505 2000 0003,

INFORMACJE TEL. 94 372 62 14 nieruchomosci@czaplinek.pl

Czaplinek, dnia 1 grudnia 2021 r.

Lokalizacja