• Wydanie nr 09/07/2020 z dnia 09 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Ogłoszenie nr 12 /2020/PN

Burmistrz Dzierżoniowa
ogłasza

pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli lub najemców lokali
w budynkach położonych w kwartale ograniczonym ulicami Piękną, Długą, Krasickiego i Rynku w Dzierżoniowie
na 5 letnią dzierżawę gruntu położonego przy ul. Pięknej w Dzierżoniowie obręb Centrum KW SW1D/00016233/9.

(Uzasadnienie wyboru formy ograniczenia przetargu - teren działki nr 210/52 obręb Centrum zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest do obsługi nieruchomości, położonych w kwartale ograniczonych ulicami Piękną, Krasickiego, Długą i Rynku)

Nr działki

Nr miejsca parkingowego

Pow. [m²]

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego netto [zł.]

Wysokość wadium

Godzina przetargu

Cz. Dz. 210/52

Nr 2

13

100,00

100

11:00


Przeznaczenie - parkowanie samochodów osobowych

Termin przetargu – 05.08.2020r.

Miejsce przetargu - sala nr 14 Urzędu Miasta Dzierżoniowa (I piętro)

Termin zgłoszenia uczestnictwa przetargu - do 31.07.2020r. r. do godz. 14:00 w Biurze Obsługi Klienta Stanowisko „E”

Wadium - należy wpłacić na konto Urzędu Miasta nr 50 9527 0007 0046 7773 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie do dnia 31.07.2020r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta.

- Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, niezbędne jest przedłożenie do wglądu dowodu osobistego, a w przypadku najemcy lokalu również umowa najmu.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
w dniu 03.08.2020 r.

- Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z obecnym zagospodarowaniem nieruchomości. Oferent zobowiązany jest również, przed przystąpieniem do przetargu, do zapoznania się i zaakceptowania warunków umowy dzierżawy ( umowa do wglądu w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta, Stanowisko „E”)

- W miejscowym planie przestrzennego zagospodarowania miasta obszar oznaczony jest symbolem ZK16 – teren zieleni i obsługi komunikacyjnej kwartału zabudowy.

- Do czynszu dzierżawnego doliczony zostanie należny podatek VAT. Wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego.

- W czasie trwania dzierżawy, w terminie do 30.06 każdego roku trwania umowy, począwszy od 2021 r. czynsz dzierżawny będzie raz w roku waloryzowany w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za rok poprzedni.

- Dowód wniesienia wadium oraz dokument potwierdzający możliwość występowania oferenta w przetargu, podlega przedłożeniu komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu.

- Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta.

- W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie do 30 - dni od daty rozstrzygnięcia przetargu, wadium przepada na rzecz Urzędu Miasta.

- Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta, Stanowisko „E”, pod nr tel. 074/645-08-71 oraz na stronie internetowej bip.um.dzierzoniow.pl

- Zastrzega się możliwość odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Dariusz Kucharski

Burmistrz Dzierżoniowa

Dzierżoniów, 15.06.2020r.

Lokalizacja