• Wydanie nr 24/02/2024 z dnia 24 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Lidzbark Warmiński, Woj. Warmińsko-Mazurskie
  • Cena: 104 700.00 zł
  • Powierzchnia: 1 128.00 m 2
Wydanie nr 12/02/2024 z dnia 12 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

OGŁASZA

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKIDziałka położona przy ul. Jarosława Dąbrowskiego, oznaczona w obrębie 3 numerem 51/11 o pow. 1128m2, KW Nr OL1L/00014846/3.


Cena wywoławcza nieruchomości – 104.700,00zł (słownie: sto cztery tysiące siedemset złotych 00/100).

Wadium: 11.000,00zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100).


Nieruchomoś

zbywana jest na własność. Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.


Teren działki w miarę płaski, porośnięty trawą, krzewami i pojedynczymi drzewami. Na działce znajdują się hałdy gruzu. Przez działkę przebiegają napowietrzne linie energetyczne oraz podziemna sieć gazowa. Działka o kształcie regularnym. Działka posiada dostęp do drogi. Dostęp do uzbrojenia w zasięgu. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią tereny niezabudowane oraz ogrody działkowe i zabudowa mieszkaniowa.


Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.12.2023r.


Na działce znajdują się hałdy gruzu, kamieni i innych materiałów budowlanych (m.in. płytki chodnikowe, krawężniki, latarnie betonowe) wykorzystywanych na potrzeby własne Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński. W związku z przeznaczeniem działki do sprzedaży Gmina Miejska Lidzbark Warmiński zobowiązuje się do ich uprzątnięcia tj. opróżnienia gruntu ze składowanych materiałów w terminie do dnia 31 maja 2024r., a nowy nabywca zobowiązuje się umożliwić wstęp na działkę w celu wykonania wskazanych wyżej prac w terminie do końca maja 2024r., bez jakichkolwiek roszczeń.


W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MN.04 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zabudowę należy realizować w liczbie nie większej niż jeden budynek mieszkalny jednolokalowy na działce budowalnej;

2) dopuszcza się lokalizacje budynków gospodarczych lub garażowych na działce budowlanej;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 450 m2 ;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

5) maksymalna wysokość zabudowy: dla budynków mieszkalnych – 9,0 m , jednak nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, dla pozostałych obiektów budowlanych nie więcej niż 6,0 m;

6) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale od 300 do 450 , kryte dachówką ceramiczną lub materiałem o zbliżonych walorach estetycznych;

7) kolorystyka dachów: odcienie czerwieni i szarości;

8) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 0,30;

9) minimalna i maksymalna intensywność zabudowy: 0,1 do 0,6;

10) obowiązuje zachowanie nie mniej niż 60% powierzchni działki budowlanej jako biologicznie czynnej;

11) miejsca postojowe należy realizować w granicach własnych działki, w liczbie nie mniejszej niż: 1 miejsce na każdy lokal mieszkalny;

12) ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z przepisami odrębnymi;

13) w granicach terenów elementarnych zlokalizowana jest napowietrzna linia średniego napięcia wraz z wyznaczonym na rysunku planu pasem ochrony funkcyjnej w odniesieniu do której obowiązują zasady określone w § 16 pkt. 8 Uchwały NR LXIII/462/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Miasta Lidzbark Warmiński (14 terenów);

14) w granicach terenu elementarnego MN.04 zlokalizowany jest gazociąg niskiego ciśnienia wraz z wyznaczoną na rysunku planu strefą kontrolowaną w odniesieniu do której obowiązują zasady określone w § 16 pkt. 9 Uchwały NR LXIII/462/2022 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów Miasta Lidzbark Warmiński (14 terenów).


PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14 MARCA 2024r. O GODZ. 900

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PRZY UL. A. ŚWIĘTOCHOWSKIEGO 14


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 07 marca 2024 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta - Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr 35 1030 1508 0000 0008 2360 5002. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.


Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.


Nabywcy zobowiążą się, w razie potrzeby, do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji bez roszczeń odszkodowawczych.


Koszt wznowienia granic oraz wycinki drzew i krzewów ponosi nabywca.


Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu, zobowiązany jest do przeprowadzenia własnym staraniem oraz na własny koszt prac porządkowych na nieruchomości, jeśli prace takie będą konieczne.


Cena wylicytowana razem z podatkiem VAT (po odliczeniu wpłaconego wadium) winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.


Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.


Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. A. Świętochowskiego 14, pok. 102, tel. 89 767 85 13.
Lidzbark Warmiński, dnia 09 lutego 2024 roku.

Lokalizacja