• Wydanie nr 26/01/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Bielawa, Woj. Dolnośląskie
 • Cena: 39 000.00 zł
 • Powierzchnia: 14.80 m 2
Wydanie nr 02/12/2021 z dnia 02 grudnia 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Załącznik do Zarządzenia nr 310/21

Burmistrza Miasta Bielawa

z dnia 1 grudnia 2021 r.

BURMISTRZ MIASTA BIELAWA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Bielawa.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu mieszkalnego nr 4 o pow. 14,80 m2, składającego się z pokoju, poddasza, kuchni, łazienki i przedpokoju, położony jest na II piętrze (III kondygnacja) budynku dwupiętrowego przy ul. Wolności 99 w Bielawie wraz z udziałem 242/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki. W łazience nie ma wc, ale do lokalu przynależy wc, znajdujące się na korytarzu parteru, do wyłącznego korzystania o powierzchni 1,48 m2.

Lokal mieszkalny jest przeznaczony do sprzedaży przetargowej, jest niezamieszkały. Mieszkanie wymaga przeprowadzenia gruntownego remontu przywracającego użyteczność.

Budynek, w którym mieści się lokal to obiekt dwupiętrowy, w dostatecznym stanie technicznym, położony w atrakcyjnej mieszkaniowo strefie rynku, na działce która wg mpzp jest położona na terenie zabudowy mieszkaniowej i usługowej (oznaczenie w planie 4 MW/U)

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr SW1D/00019359/9, prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie.

Nieruchomość położona na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wprowadzony Uchwałą Nr XXV/193/08 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 maja 2008 r. Wg danych ewidencji gruntów i budynków działka nr 421/1 obręb Północ o pow. 1246 m2, jest terenem oznaczonym symbolem B, według studium teren zabudowy mieszkaniowej. Obszar ten znajduje się w granicach wpisanego do rejestru zabytków Ośrodka historycznego miasta Bielawa.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynosi 39.000,00 złotych (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100).

  Przetarg odbędzie się w dniu 5 stycznia 2022 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, sala narad nr 15 /II piętro/.

  Warunki ogólne:

  1. Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.

  2. Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa: Santander Bank Polska S. A O/Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej w dniu 30 grudnia 2021 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.

3Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. 4.Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  - dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych lub

  - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące)

  - cudzoziemiec - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), obowiązany jest przedstawić komisji zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości,

  - w przypadku przystąpienia do przetargu przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim wymagana jest zgoda drugiego współmałżonka na przystąpienie do przetargu i działania w jego imieniu zgodnie z art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 1359).

  2

6. Organizator przetargu obowiązuje się w terminie 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Niestawienie się do zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalonej jako nabywca bez usprawiedliwienia spowoduje, że organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego na konto Gminy Bielawa: Santander Bank Polska S.A. o/Bielawa 26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.

8Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.

9Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu.

10. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Wspólnoty Mieszkaniowej, w tym m. in. podjętymi uchwałami, kosztami i opłatami związanymi z lokalem i częściami wspólnymi nieruchomości, informacji udziela zarządca nieruchomości – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o., tel. 74 833-42-53.

11Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

12Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania każdemu zainteresowanemu, w tej sprawie prosimy kontaktować się z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. - ABM Rejon 2 ul. Piastowska 41 tel. 74 833-86-55. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i nieruchomości udzielane są w Referacie Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pok. nr 19 /II p./ tel. (74) 83-28-726. Szczegółowe informacje dotyczące warunków zagospodarowania i zabudowy udzielane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pok. nr 18 /II p./ tel. (74) 83-28-751.

Ogłoszenie podlega publikacji na stronach www.um.bielawa.pl i bielawa.finn.pl, mzbmbielawa.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 2 grudnia 2021 r.

Sporządziła: Agnieszka Mitura

Lokalizacja