• Wydanie nr 28/05/2024 z dnia 28 maja 2024 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Cena: 75 000.00 zł
 • Powierzchnia: 30.05 m 2
Wydanie nr 18/09/2023 z dnia 18 września 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Załącznik do Zarządzenia nr 265/23

Burmistrza Miasta Bielawa

z dnia 13 września 2023 r.

BURMISTRZ MIASTA BIELAWA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Bielawa.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu mieszkalnego nr 12 o pow. 30,05 m2 składającego się z pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju, położonego na III piętrze (IV kondygnacja) budynku 3-piętrowego przy ul. Piastowskiej 43 w Bielawie wraz z udziałem 741/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki nr 109/8, o. Fabryczna . Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 7,90m2.

Lokal mieszkalny jest przeznaczony do sprzedaży przetargowej, jest niezamieszkały. Mieszkanie wymaga przeprowadzenia remontu oraz sprawdzenia poprawności działania instalacji.

Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, elektryczną i gazową (bez licznika), lokal bez ogrzewania.

Budynek, w którym mieści się lokal to obiekt trzypiętrowy, w dostatecznym stanie technicznym, położony w zadowalającej mieszkaniowo strefie rynku, na działce która wg studium jest położona na terenie zabudowy mieszkaniowej w granicach wpisanego do rejestru zabytków Ośrodka historycznego miasta Bielawa. Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr SW1D/00021532/3, prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie.

Nieruchomość położona na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wg danych ewidencji gruntów i budynków działka nr 109/8 obręb Fabryczna o pow. 175 m2, jest terenem oznaczonym symbolem B, według studium teren zabudowy mieszkaniowej. Obszar ten znajduje się w granicach wpisanego do rejestru zabytków Ośrodka historycznego miasta Bielawa.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynosi 75.000,00 złotych (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

  Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2023 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, sala narad nr 21 /II piętro/.

  Warunki ogólne:

  1. Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.

  2. Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa: Santander Bank Polska S. A O/Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej w dniu 18 października 2023 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.

3Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. 4.Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  - dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych lub

  - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące)

  - cudzoziemiec - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), obowiązany jest przedstawić komisji zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości,

  2

  - w przypadku przystąpienia do przetargu przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim wymagana jest zgoda drugiego współmałżonka na przystąpienie do przetargu i działania w jego imieniu zgodnie z art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1359 ze zm.).

6. Organizator przetargu obowiązuje się w terminie 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Niestawienie się do zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalonej jako nabywca bez usprawiedliwienia spowoduje, że organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego na konto Gminy Bielawa: Santander Bank Polska S.A. o/Bielawa 26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.

8Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.

9Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu.

10. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Wspólnoty Mieszkaniowej, w tym m. in. podjętymi uchwałami, kosztami i opłatami związanymi z lokalem i częściami wspólnymi nieruchomości, informacji udziela zarządca nieruchomości – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o., tel. 74 833-42-53.

11Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

12Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania każdemu zainteresowanemu, w tej sprawie prosimy kontaktować się z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. - ABM Rejon 2 ul. Piastowska 41 tel. 74 833-86-55. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i nieruchomości udzielane są w Referacie Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pok. nr 27 /II p./ tel. (74) 83-28-726. Szczegółowe informacje dotyczące warunków zagospodarowania i zabudowy udzielane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pok. nr 26 /II p./ tel. (74) 83-28-751.

Ogłoszenie podlega publikacji na stronach www.um.bielawa.pl i bielawa.finn.pl, mzbmbielawa.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Burmistrz Miasta

dr Andrzej Hordyj

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 18 września 2023 r.

Sporządziła: Agnieszka Mitura

Lokalizacja