Wydanie nr 13/06/2024 z dnia 13 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości
Cena: 35,00 zł
Powierzchnia: 11.60 m2

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu niemieszkalnego (użytkowego) stanowiącego własność Gminy Bielawa

Wydanie nr 25/05/2023 z dnia 25 maja 2023 roku, ISSN 2392-215X

Cena: 35,00 zł
Powierzchnia: 11.60 m2
Typ transakcji: Wynajem
Przedmiot ogłoszenia: lokal użytkowy
Miejscowość ogłoszenia: Bielawa,
Powiat: 02,
Gmina: 01,
Województwo: 02

Szczegóły

Załącznik do zarządzenia Nr 130/23
Burmistrza Miasta Bielawa
z dnia 24 maja 2023 r.

BURMISTRZ MIASTA BIELAWA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem lokalu niemieszkalnego (użytkowego)

stanowiącego własność Gminy Bielawa

1. Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 11,60 m2, usytuowane jest na wysokim parterze budynku wielomieszkaniowego, na terenie działki o nr 433 obręb Południe, o pow. 2814 m2 przy ul. Wolności 63 w Bielawie.

Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej nr SW1D/00013640/4 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie.

Dla obszaru obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Wolności, Handlowej i Stefana Żeromskiego w Bielawie podjęty Uchwałą nr XXXV/327/2021 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27.01.2021.

2. Przetarg na oddanie lokalu w najem na czas nieoznaczony, odbędzie się w dniu 26 czerwca 2023 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim, sala nr 15 na II piętrze, Bielawa, pl. Wolności 1.

3. Wywoławcza stawka czynszu miesięcznego za najem lokalu wynosi 35,00 zł netto (słownie złotych: trzydzieści pięć 00/100).

4. Wadium w wysokości 100% wywoławczej stawki czynszu miesięcznego, należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Bielawa: Santander Bank Polska S.A.1 o/Bielawa 06 1090 2284 0000 0001 1325 8019, nie później niż do dnia 20 czerwca 2023 roku. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.

5. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% wywoławczej stawki czynszu, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wpłaty wadium oraz w przypadku:

- osób fizycznych - dowodu tożsamości,

- osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru - aktualnego (do 3 miesięcy od daty wydania) wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

7. Skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnicy mogą składać bezpośrednio do Burmistrza Miasta Bielawa.

8. Ustalona w wyniku przetargu kwota czynszu, obciążona będzie podatkiem VAT w wysokości 23%.

9. W trakcie trwania umowy najmu lokalu, wysokość czynszu podlega waloryzacji corocznie i narastająco o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy.

Zwaloryzowana wysokość czynszu będzie obowiązywała od miesiąca następującego po ogłoszeniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

10. Czynsz za najem lokalu płatny jest do 10 dnia każdego miesiąca.

11. Osoba, która wygrała przetarg zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie podpisania umowy najmu, które powinno nastąpić nie wcześniej niż 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

12. W przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do podpisania umowy najmu, w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.

13. Wadium wpłacane przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet należnego czynszu.

14. Wadia wpłacane przez pozostałych uczestników przetargu, zostaną im zwrócone nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

15. Przetarg odbywa się zgodnie z Regulaminem ogłaszania i przeprowadzania przetargów na najem i dzierżawę nieruchomości gruntowych, nieruchomości zabudowanych oraz budynków przeznaczonych na inne cele niż mieszkalne, lokali niemieszkalnych i innych obiektów stanowiących własność Gminy Bielawa oraz rokowań po drugim przetargu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 252/12 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 28 września 2012 roku w sprawie regulaminu ogłaszania i przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości i lokali niemieszkalnych wchodzących w skład mienia Gminy Bielawa.

16. Lokal będzie udostępniony do oglądania w dniu 5 czerwca 2023 roku, w godzinach od 10:30 do 11:00.

17. Osoby zainteresowane uczestniczeniem w przetargu, zobowiązane są do zapoznania się z projektem umowy najmu, który udostępniony jest w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. z/s Bielawa, ul. 3 Maja 48 (pokój nr 3).

18. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu udzielane są w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. w Bielawie (pokój nr 3) tel. 74 833-42-53, 74 833-42-54, w. 26 oraz w Referacie Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie (pokój nr 19) tel. 74 83-28-726.

Zastępca Burmistrza

Aleksander Siódmak

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 25 maja 2023 r.

Sporządziła: A. Mitura

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

Udział 1/12 w prawie własności nieruchomości grunt...

Powierzchnia: 1090.00

Cena: 10.875,20

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Działka

Ostrowiec Świętokrzyski, swietokrzyskie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Kampinos, mazowieckie

Informacja Wójta Gminy Rudziniec

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Rudziniec, slaskie

Informacja Wójta Gminy Rudziniec

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Rudziniec, slaskie

Nieruchomość zabudowana - Rydułtowy

Powierzchnia: 371.82

Cena: 807.000,00

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Biuro/Obiekt biurowy

Rydułtowy, slaskie

Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niez...

Powierzchnia: 6991.00

Cena: 1.100.000,00

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Działka

Szczawno-Zdrój, dolnoslaskie

Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niez...

Powierzchnia: 6993.00

Cena: 1.100.000,00

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Dom

Szczawno-Zdrój, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza drugi przetarg u...

Data: 13.06.2024

Wynajem
Lokal użytkowy

Rymanów, podkarpackie

Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza drugi przetarg u...

Data: 13.06.2024

Wynajem
Lokal użytkowy

Rymanów, podkarpackie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w...

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Dobre Miasto, warminsko-mazurskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w d...

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Dobre Miasto , warminsko-mazurskie

Wykaz nieruchomości położonej w Jaśle obręb nr 08...

Data: 13.06.2024

Wynajem
Działka

Jasło, podkarpackie

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych...

Data: 13.06.2024

Inne
Działka

Lublin, lubelskie

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza I przetarg ustny...

Powierzchnia: 1448.00

Cena: 230.000,00

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Działka

Bielawa, dolnoslaskie