Wydanie nr 18/07/2024 z dnia 18 lipca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości
Cena: 230.000,00 zł
Powierzchnia: 1448.00 m2

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Bielawa. 

Wydanie nr 13/06/2024 z dnia 13 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Cena: 230.000,00 zł
Powierzchnia: 1448.00 m2
Typ transakcji: Sprzedaż
Przedmiot ogłoszenia: Działka
Miejscowość ogłoszenia: Bielawa,
Powiat: dzierżoniowski,
Gmina: Bielawa,
Województwo: dolnoslaskie

Szczegóły

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 172/24

Burmistrza Miasta Bielawa

z dnia 12 czerwca 2024 r.

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Bielawa. 

Nieruchomość jest własnością Gminy Bielawa, to niezabudowana i niezagospodarowana działka gruntu oznaczona ewidencyjnie numerem 159/14 obręb Południe, o pow. 1448 m², oznaczona użytkiem Bp i W. Nieruchomość ujawniona jest w KW nr SW1D/00015432/7 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, ma dość regularny kształt granic. Działka porośnięta jest trawami, w części niewielkimi samosiejkami drzew i krzewów, posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Wodnej (dz. nr 162 obręb Południe) w Bielawie poprzez ewidencyjnie wyodrębnioną działkę drogową nr 159/4 obręb Południe. Na działce znajduje się dwunogi słup z napowietrzną linią energetyczną, obok przebiega sieć wodociągowa oraz nieczynna sieć gazowa. W pasie ul. Wodnej znajdują się sieci uzbrojenia. Nieruchomość objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą nr XVI/152/2019 Rady Miejskiej Bielawy z 30.10.2019 r. w którym działkę 159/14 obręb Południe, przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczoną w planie symbolem 1.MN.

Cena wywoławcza wynosi 230.000,00 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych 00/100), do ceny sprzedaży zostanie doliczony VAT zgodnie z obowiązującą stawką. Przetarg odbędzie się w dniu 16.07.2024 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Pl. Wolności 1, pok. Nr 21 /II p./.

1) Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w  wysokości 23 %. 

2) Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.

3) Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej działki należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Bielawa: Santander Bank Polska SA. 1 O/Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej w dniu 11.07.2024r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa. 

4) Kwota wadium wpłaconego przez nabywcę zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości.

5) Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargów, zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 

6) Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, lub 

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące), 

- cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ), obowiązany jest uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

- w przypadku przystąpienia do przetargu przez osobę fizyczną pozostająca w związku małżeńskim wymagana jest zgoda drugiego współmałżonka na przystąpienie do przetargu i działanie w jego imieniu zgodnie z art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ( Dz.U. z 2023 r., poz. 2809 t.j.).

7) Sprzedawca w terminie 21 dni zobowiązany jest, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niestawienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadek wpłaconego wadium. 

8) Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego na konto Gminy Bielawa: Santander Bank Polska S.A. 1 O/Bielawa 26 1090 2284 0000 0005 8600 0060. 

9) Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych. 

10) Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu. 

11) W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia technicznego, nabywca przełoży je w uzgodnieniu z właścicielem sieci na własny koszt. Zapewnienie warunków dostawy mediów oraz określenie technicznych warunków przyłączenia nieruchomości do sieci uzbrojenia terenu, określą właściwe służby na wniosek nabywcy. Koszt przyłączenia działki do sieci uzbrojenia terenu należy do nabywcy. Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu. 

12) Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

13)Dodatkowe informacje dotyczące przetargu i nieruchomości udzielane są w Referacie Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 27 (II p), tel. 74-832-87-59. Szczegółowe informacje dotyczące warunków zagospodarowania i zabudowy udzielane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w  Bielawie pokój nr 26 ( II p), tel.74832-87-51.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronach www.um.bielawa.pl i www.bip.um.bielawa.pl.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia: 13.06.2024 r.

I.K

Zastępca

Burmistrza

Aleksander Siódmak

 

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Powierzchnia: 72.50

Cena: 450.000,00

Data: 18.07.2024

Dom
Sprzedaż

Lubień, malopolskie

Udział 1/2 w nieruchomości - Nowy Ciechocinek

Cena: 329.500,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Dom

Nowy Ciechocinek, kujawsko-pomorskie

Nieruchomość pod usługi, położona w Kołobrzegu prz...

Powierzchnia: 2463.00

Cena: 1.600.000,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Kołobrzeg, zachodniopomorskie

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruc...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Rzepin, lubuskie

Burmistrz Dobrego Miasta ogłasza pierwszy przetarg...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Orzechowo, warminsko-mazurskie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W...

Powierzchnia: 584.00

Cena: 43.800,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Gościszewo, pomorskie

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sz...

Powierzchnia: 49.73

Cena: 248.650,00

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Sztum, pomorskie

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA PIERWSZY...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Magazyn

Lidzbark Warmiński ,

Informacja Burmistrza Miasta Bielawa

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bielawa, dolnoslaskie

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU LEGNICKIEGO

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Konradówka, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Bratucice, malopolskie

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KISIELIC

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Jędrychowo,

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 17.07.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w d...

Data: 17.07.2024

Sprzedaż
Działka

Świętochłowice, slaskie

Przetarg na zbycie nieruchomości zabudowanej położ...

Powierzchnia: 1292.00

Cena: 1.099.800,00

Data: 16.07.2024

Sprzedaż
Obiekt użytkowy

Jelenia Góra , dolnoslaskie