• Wydanie nr 25/09/2021 z dnia 25 września 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Bielawa, Woj. Dolnośląskie
  • Cena: 12 100.00 zł
  • Powierzchnia: 84.00 m 2
Wydanie nr 23/07/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Załącznik do Zarządzenia Nr 191/21
Burmistrza Miasta Bielawa
z dnia
21 lipca 2021 r.

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie miasta Bielawa. Ze względu na jej przeznaczenie w miejscowym planie, położenie oraz utratę funkcji rowu przeznacza się do zbycia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich tj.: działki gruntu nr 54/1 obręb Fabryczna lub 163/24 obręb Fabryczna.

Nieruchomość to działka gruntu, stanowi własność Gminy Bielawa i ujawniona jest w KW nr SW1D/00016144/8 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków to działka gruntu o numerze ewidencyjnym 165/1 obręb Fabryczna o pow. 84 m², oznaczona użytkiem W. Działka ma regularny kształt, zbliżony do wydłużonego prostokąta. Działka to dawny rów odwodnieniowy, położona przy ul. Bocznej w Bielawie. Działka leży na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą nr XXXVIII/284/2001 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 sierpnia 2001 r., który oznaczony jest symbolem I.KG- droga gospodarcza zapewniająca dostęp do rowu melioracyjnego celem jego konserwacji.

Cena wywoławcza wynosi 12.100,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto złotych 00/100). Przetarg odbędzie się w dniu 14.09.2021 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Pl. Wolności 1, pok. nr 15 II piętro.

Warunki ogólne:

1) Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w  wysokości 23 %. 

2) Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.

3) Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej działki należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Bielawa: Santander Bank Polska SA. 1 O/Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej w dniu 08.09.2021 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa. 

4) Kwota wadium wpłaconego przez nabywcę zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości.

5) Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargów, zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. 

6) Zainteresowani uczestnictwem w przetargu najpóźniej w dniu 08.09.2021 r., w pokoju nr 19 (II piętro, w Referacie Gospodarki Mieniem) powinni zgłosić wolę uczestnictwa w przetargu za okazaniem dowodu osobistego. W tym celu, ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną, proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 74 8328759 (34).

6a) Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 

- dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, lub 

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące), 

- cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ), obowiązany jest uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości.

- w przypadku przystąpienia do przetargu przez osobę fizyczną pozostająca w związku małżeńskim wymagana jest zgoda drugiego współmałżonka na przystąpienie do przetargu i działanie w jego imieniu zgodnie z art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1359 t.j.).

7) Sprzedawca w terminie 21 dni zobowiązany jest, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niestawienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadek wpłaconego wadium. 

8) Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT, pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego na konto Gminy Bielawa: Santander Bank Polska S.A. 1 O/Bielawa 26 1090 2284 0000 0005 8600 0060. 

9) Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych. 

10) Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu. 

11) W przypadku kolizji planowanej inwestycji z sieciami uzbrojenia technicznego, nabywca przełoży je w uzgodnieniu z właścicielem sieci na własny koszt. Zapewnienie warunków dostawy mediów oraz określenie technicznych warunków przyłączenia nieruchomości do sieci uzbrojenia terenu, określą właściwe służby na wniosek nabywcy. Koszt przyłączenia działki do sieci uzbrojenia terenu należy do nabywcy. Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu. 

12) Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

13)Dodatkowe informacje dotyczące przetargu i nieruchomości udzielane są w Referacie Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 (II p), tel. 74-832-87-59. Szczegółowe informacje dotyczące warunków zagospodarowania i zabudowy udzielane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w  Bielawie pokój nr 18 ( II p), tel.74832-87-51.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronach www.um.bielawa.pl i www.bip.um.bielawa.pl.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia: 23.07.2021 r.

I.K

Lokalizacja