• Wydanie nr 28/05/2023 z dnia 28 maja 2023 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Bielawa, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 13/05/2022 z dnia 13 maja 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Załącznik do Zarządzenia nr 111/22

                         Burmistrza Miasta Bielawa

                        z dnia 11 maja 2022 r.

.

BURMISTRZ MIASTA BIELAWA


  ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Bielawa


Działka nr 727/21 obręb Północ pow. 0,0025 ha, oznaczona użytkiem Bi, ujawniona w Księdze Wieczystej nr SW1D/00015430/3 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie, stanowi własność Gminy Bielawa. Działka ma regularny kształt, zbliżony do kwadratu. Nieruchomość jest całkowicie zabudowana pawilonem handlowym o pow. zabudowy 25 m2, który stanowi własność osoby trzeciej.

Działka leży na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXV/193/08 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 maja 2008 r., jest to teren oznaczony symbolem7 MW/U - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami i zielenią

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności gruntu, element zabudowy-pawilon handlowy nie stanowi własności Gminy i nie jest on przedmiotem sprzedaży.

Działka o nr 727/21 obręb Północ będzie miała zapewniony dostęp do drogi publicznej przez działkę o nr 727/19 obręb Północ.

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy na czas określony do dnia 31.10.2023 r. Z chwilą sprzedaży nabywca wejdzie w prawa i obowiązki wynajmującego.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5 000,00 zł /ownie: pięć tysięcy złotych/. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień sprzedaży.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, Pl. Wolności 1, pok. nr 15 /II piętro/..

1Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Bielawa: Santander Bank Polska S.A. 1 o/Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej 24 czerwca 2022 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.

2. Kwota wadium wpłaconego przez nabywcę zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

3. Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu, zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej
przed otwarciem przetargu:

  -dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości

  osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru

(aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące),

  - cudzoziemiec – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U.2017 r, poz. 2278), obowiązany jest przedstawić komisji zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na nabycie nieruchomości,

  - w przypadku przystąpienia do przetargu przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim wymagana jest zgoda współmałżonka na przystąpienie do przetargu i działaniu w jego imieniu zgodnie z art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz.U.2020, poz.1359).

5. Sprzedawca zobowiązany jest w terminie 21 dni licząc od dnia podpisania protokołu z przetargu przez Burmistrza Miasta zawiadomić kupującego o czasie i miejscu zawarcia aktu notarialnego. Niestawienie się nabywcy bez usprawiedliwienia powoduje przepadek wpłaconego wadium.

6. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium płatna w całości przed podpisaniem aktu notarialnego na konto Gminy Bielawa: Santander Bank Polska S.A. 1 o/Bielawa 26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.

7. Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.

8. Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu.

9. Dla działki przeznaczonej do sprzedaży nie wykonywano badań geotechnicznych gruntu.

10. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

11. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu i nieruchomości udziela Referat Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 /II p/ telefon /74/ 8328794.

Szczegółowych informacji dotyczących warunków zagospodarowania i zabudowy udziela Referat Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 /II p/ telefon /74/ 8328751.


wywieszono na tablicy ogłoszeń 13 maja 2022 r. do dnia przetargu

Lokalizacja