• Wydanie nr 17/10/2021 z dnia 17 października 2021 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Żelazna Góra, Braniewo (Gmina), Woj. Warmińsko-Mazurskie
 • Cena: 134 500.00 zł
 • Powierzchnia: 1 345.00 m 2
Wydanie nr 23/09/2021 z dnia 23 września 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Braniewa z dnia 21 września 2021 roku

Burmistrz Miasta Braniewa ogłasza

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

stanowiących własność Gminy Miasta Braniewa

Lp

Księga wieczysta

Nr obrębu

Nr

działki

powierzchnia

Cena wywoławcza (zł)

Wadium (zł)

Przeznaczenie

1

EL1B/00018780/0

5

213/14

0,1345

134 500,00

13 450,00

Sprzedaż gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

2

EL1B/00018780/0

5

213/15

0,1144

114 400,00

11 700,00

Sprzedaż gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

3

EL1B/00018780/0

5

213/16

0,1144

114 400,00

11 750,00

Sprzedaż gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

4

EL1B/00018780/0

5

213/17

0,0988

98 800,00

10 000,00

Sprzedaż gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

5

EL1B/00018780/0

5

213/18

0,1316

131 600,00

13 200,00

Sprzedaż gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

6

EL1B/00018780/0

5

213/19

0,1330

133 000,00

13 300,00

Sprzedaż gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

7

EL1B/00018780/0

5

213/20

0,1014

101 400,00

10 150,00

Sprzedaż gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną


I. INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI

Sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie obrębu nr 5 miasta Braniewa, ul. Długa. Teren nieruchomości w miarę płaski, porośnięty trawą, krzewami i drzewami. Mogą wystąpić niekorzystne warunki gruntowo – wodne (np. wysoki poziom wód gruntowych). Działki o kształcie regularnym, prostokątnym, nieogrodzone. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny niezabudowane oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Działki nie są uzbrojone w urządzenia infrastruktury technicznej. Dostęp do drogi publicznej dla nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż będzie realizowany poprzez działki geodezyjne o nr 213/28, 213/29 oraz 213/32, w których Gmina Miasta Braniewa wybuduje sieci wodno – kanalizacyjne.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Braniewa zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Braniewie Nr XXVI/131/05 z dnia 02 lutego 2005r., przedmiotowe działki położone są na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Zabudowa nieruchomości winna nastąpić w oparciu o wydaną przez Burmistrza Miasta Braniewa decyzję o warunkach zabudowy, uzyskaną przez nabywcę własnym staraniem i na własny koszt. Sprzedający nie zapewnia dostawy mediów, dostawa mediów staraniem i na koszt Nabywcy.

II. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

 1. Przetarg odbędzie się dnia 29.10.2021 roku o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Braniewa (pokój nr 25).

 2. Wadium należy wpłacić do dnia 25.10.2021 roku na rachunek bankowy Urzędu nr 69 8313 0009 0036 9006 2000 0040. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek Urzędu.

 3. Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

 • dowód wniesienia wadium,

 • dowód osobisty, a w przypadku działania poprzez pełnomocnika, pełnomocnik winien przedłożyć oryginał pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem,

 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

 • pisemne oświadczenie, iż znany jest stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości

 • pisemne oświadczenie o sposobie uczestnictwa w przetargu i sposobie nabycia wylicytowanej nieruchomości (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą).

III. WARUNKI NABYCIA NIERUCHOMOŚCI

 1. Nabywca nieruchomości zobowiąże się do zakończenia zabudowy w terminie 7 lat od dnia nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego. Za zakończenie zabudowy, zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, uważa się stan surowy zamknięty.

 2. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że w przypadku niedotrzymania terminów określonych w pkt III ppkt 1 zobowiąże się do zapłaty na rzecz Gminy Miasta Braniewa kar umownych w wysokości 10% wynegocjowanej ceny za każdy rozpoczęty rok zwłoki.

 3. Dopuszcza się możliwość zmiany terminów zagospodarowania nieruchomości, o których mowa w pkt III ppkt 1, jedynie z przyczyn nie leżących po stronie Nabywcy bądź niezależnych od Nabywcy. Ciężar udowodnienia wskazanej przyczyny spoczywa na Nabywcy. Zła sytuacja ekonomiczna, gospodarcza czy finansowa Nabywcy nie stanowi przesłanki do zmiany terminów określonych w pkt III ppkt 1.

 4. Sprzedaż i wydanie nieruchomości w posiadanie Nabywcy następuje według danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków oraz w aktualnym stanie zagospodarowania, ewentualny koszt wznowienia punktów granicznych (granic) ponosi Nabywca.

 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w ciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu na konto przez nich podane (w pokoju nr 1).

 6. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 7. Nabywca nieruchomości winien wnieść cenę nabycia nieruchomości gruntowej nie później niż jeden dzień przed wyznaczonym terminem podpisania aktu notarialnego na rachunek bankowy: Urząd Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111, Braniewsko–Pasłęcki Bank Spółdzielczy Oddział w Braniewie 77 8313 0009 0036 9006 2000 0090. Na dzień publikacji ogłoszenia sprzedaż działek nr 213/14, 213/15, 213/16, 213/17, 213/18, 213/19, 213/20 podlega opodatkowaniu VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 8. Wyłoniony Nabywca nieruchomości w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia przetargu wskaże notariusza, właściwego do sporządzenia umowy zbycia nieruchomości w formie aktu notarialnego.

 9. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego oraz opłaty sądowe ponosi Nabywca.

IV. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

 2. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników (wystarczy, że jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie).

 3. Organizator przetargu zawiadomi nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi najpóźniej w terminie 2 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nie stawienie się w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu oraz nie spisanie umowy notarialnej powoduje, iż wadium przepada a przetarg czyni niebyłym.

 4. Nabywca będzie opłacał podatek od nieruchomości, w celu ustalenia wymiaru podatku należy zgłosić się do działu finansowego Urzędu Miasta w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy notarialnej.

 5. Gmina Miasta Braniewa nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

 6. Nikt nie skorzystał z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości przysługującego na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020.1990 r.)

 7. Burmistrz Miasta Braniewa może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

 8. Komisja dopuszcza do licytacji tylko tych uczestników, którzy złożyli dokumenty wymagane przez organizatora przetargu.

 9. Uczestnik, który spóźnił się na otwarcie przetargu nie zostanie dopuszczony do licytacji.

 10. Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miasta Braniewa oraz publikowane na stronie:

http://bip.braniewo.pl/gloszenia/nieruchomości, 

http://www.braniewo.pl/dla-mieszkancow/nieruchomości-na-sprzedaz,

www.otoprzetargi.pl

  1. Informacje na temat przetargu uzyskać można w pokoju nr 26 tut. Urzędu, tel. 55 644 01 10


Lokalizacja