• Wydanie nr 24/02/2024 z dnia 24 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Warzyce, Jasło (Gmina), Woj. Podkarpackie
  • Cena: 60 908.00 zł
  • Powierzchnia: 1 272.00 m 2
Wydanie nr 12/02/2024 z dnia 12 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

WG.6840.35.2023

Jasło, dn. 12.02.2024 r.

W Y C I Ą G Z O G Ł O S Z E N I A O P R Z E T A R G U

BURMISTRZ MIASTA JASŁA OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Jasła, położonej w Jaśle,

obręb 23 Warzyce, oznaczonej jako działka ewid. nr 2553/2 o pow. 0,1272 ha.

Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Jaśle, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr KS1J/00072494/6. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa – grunty orne.

Cena wywoławcza - 60 908, 00 netto

(słownie: sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset osiem złotych 00/100)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14 marca 2024 r. O GODZ. 08:30

W SALI NR 304 URZĘDU MIASTA W JAŚLE, III PIĘTRO, UL. RYNEK 12.

Wadium (w formie pieniężnej) wynosi 6 100,00

(słownie: sześć tysięcy sto złotych 00/00)

Ogłoszenie o przetargu zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle oraz opublikowane na stronach internetowych www.jaslo.pl oraz w biuletynie informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostaje zamieszczony w serwisach internetowych: www.otoprzetargi.pl i www.przetargi-gctrader.pl, wpisanych do rejestru dzienników i czasopism. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309 III p. lub pod nr telefonu 13 4486328.

Burmistrz Miasta Jasła

(-)

Ryszard Pabian

Lokalizacja