• Wydanie nr 28/01/2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Józefów, Woj. Mazowieckie
  • Cena: 323 000.00 zł
  • Powierzchnia: 639.00 m 2
Wydanie nr 12/05/2020 z dnia 12 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Burmistrz Miasta Józefowa

O g ł a s z a

Czwarty Przetarg Ustny Nieograniczony

na sprzedaż terenu

stanowiącego własność Gminy Miasta Józefowa,

położonego w Józefowie k/Otwocka

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość gruntowa:

Adres

(nazwa ulicy)

Oznaczenie

nieruchomości

Powierzchnia działki

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza

netto

Wadium

Sosnowa

Nr działek

639 m2

Nieruchomość położona na terenie nieobjętym planem zagospodarowania przestrzennego.

Na wniosek Burmistrza Miasta Józefowa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie na działce ew. nr 43/5 budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego.

323 000zł

50 000zł

43/5 wraz z udziałem ½ części w dz. ew. 43/2 o pow. 159 m. kw.

Uwaga!!

Do ceny sprzedaży zostanie doliczony podatek od towarów i usług w wysokości 23 % VAT

Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na którą zostało wpłacone.

Nr obrębu

43

Opis użytku

Bp

Nr księgi wieczystej

WA1O/00057798/0

Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postępowanie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020 roku o godzinie 1300, w siedzibie Urzędu Miasta Józefowa, Józefów ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, Budynek A, pokój nr 114.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 czerwca 2020 r. ww. wadium.

Za dokonanie wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Wadium należy wpłacać w pieniądzu PLN, na rachunek bankowy Gminy Miasta Józefowa:

Bank Spółdzielczy w Karczewie

69 8023 0009 2001 0000 0127 0003


Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy. Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończeń przetargu wynikiem negatywnym.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) upłynął w dniu
16 sierpnia 2019 r.

Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 6 listopada 2019 roku, drugi w dniu 6 lutego 2020 roku, trzeci w dniu 31 marca 2020 roku. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Józefowa, przyjętym Uchwałą nr 174/VII/2016 Rady Miasta Józefowa z dnia 24.05.2016 r., działki położone są na terenie oznaczonym symbolem Ml. Jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach leśnych, w rejonach w pełni zurbanizowanych.

Dla nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego - Decyzja nr 11/2020 z dnia 6 lutego 2020 r. Ww. decyzja jest ostateczna.

Działka ew. nr 43/5 usytuowana jest na obszarze mieszkaniowym z urządzoną zielenią, w zasięgu oddziaływania infrastruktury miejskiej – budynków użyteczności publicznej oraz instytucji usługowych. W bliskiej odległości znajdują się trasy komunikacyjne.

Działka jest niezabudowana i posiada kształt zbliżony do prostokąta oraz dostęp od drogi wewnętrznej, w której nabywany jest udział 1/2 części (to jest dz. ew. 43/2 w obr. 43). Działka usytuowana jest w zasięgu linii energetycznej, telefonicznej, gazowej i miejskiej sieci wodno - kanalizacyjnej. Teren działki jest płaski, suchy, porośnięty drzewami i zakrzewiony. Od strony południowej i wschodniej działka jest ogrodzona staraniem sąsiadów. Od strony wschodniej, na działce sąsiedniej, w tzw. „ostrej granicy” nieruchomości, znajduje się parterowy budynek niemieszkalny.

Nieruchomość nie jest obciążona wpisami w dziale III i IV ksiąg wieczystych oraz nie toczy się w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.

Niezależnie od podanych informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszystkich warunków fizycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Na nieruchomości mogą znajdować się sieci nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Obsługa komunikacyjna zbywanego ternu musi być uzgodniona z zarządcą drogi, który wydaje zgodę na budowa zjazdu w drodze decyzji administracyjnej, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej dokumenty umożliwiające określenie tożsamości oraz zdolności do uczestnictwa w przetargu a w szczególności:

- osoby fizyczne – ważny dokument potwierdzający tożsamość, w przypadku małżonków konieczna jest obecność obojga małżonków. Obecność tylko jednego z małżonków jest możliwa pod warunkiem przedłożenia dokumentu będącego oświadczeniem woli współmałżonka(i) osoby przystępującej do przetargu o zgodzie na zakup nieruchomości z majątku odrębnego bądź po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego zniesienia małżeńskiej wspólności majątkowej:

- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przeprowadzenia przetargu zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

- osoba prawna – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przeprowadzenia przetargu odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokumenty potwierdzające tożsamość osób działających w imieniu osoby prawnej oraz ich umocowanie do dokonywania czynności związanych z uczestnictwa w przetargu i imieniu osoby prawnej (jeżeli nie wynika to bezpośrednio a odpisu z KRS);

- pełnomocnik – ważne pełnomocnictwo oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość;

- cudzoziemiec (w rozumieniu) art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) – ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz zezwolenie na nabycie nieruchomości wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w przypadku, gdy jest wymagane. Nabywca nieruchomości we własnym zakresie ustala, czy nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wymaga takiego zezwolenia.

Nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu ponosi koszty notarialne i sądowe związane przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Nabywca przejmuje nieruchomości w stanie istniejącym.

Organizator przetargu zawiadamia nabywcę o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Józefowa.

Dodatkowych informacji na temat przetargów udzielają pracownicy Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Józefowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 1, budynek B, pokój nr 6 (telefon 22 779 00 44; e - mail: a.kobus@jozefow.pl lub um.rgign@jozefow.pl ).

Burmistrz Miasta Józefowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Niniejsze ogłoszenie stanowi zaproszenie osób zainteresowanych do wzięcia udziału w przetargu.

Ogłoszenie o przetargu opublikowano na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Józefowa: www. jozefow.pl

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str.1-88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Miasto Józefów – Urząd Miasta Józefowa można uzyskać na stronie www.jozefow.pl w zakładce „RODO”.

Lokalizacja