• Wydanie nr 24/02/2024 z dnia 24 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Mrągowo, Woj. Warmińsko-Mazurskie
  • Cena: 180 000.00 zł
  • Powierzchnia: 1 024.00 m 2
Wydanie nr 12/02/2024 z dnia 12 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2023 roku poz. 344 z późn.zm./ oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2021 roku poz. 2213/ oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Mrągowa Nr 1927/2024 z dnia 2 lutego 2024 roku.

BURMISTRZ MIASTA MRĄGOWA

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Mrągowo, położonej w Mrągowie przy ulicy Mrongowiusza, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr 4 jako działka nr 78/27 o powierzchni 0,1024 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr OL1M/00043497/4.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 180.000 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) + 23% podatku VAT.

Wadium wynosi 15% ceny wywoławczej, tj. 27.000 złotych (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych).

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się też w stosunku do niej postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości jej nabycia przez gminę.

Znajduje się ona na terenie z dostępem do pełnej infrastruktury technicznej (sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej).

Na działce ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz Energa-Operator SA w związku z przebiegiem napowietrznej sieci elektroenergetycznej oraz służebność przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w związku z przebiegiem sieci gazowej.

Na działce znajdują się sieci wodociągowe.

Teren działki płaski.

Nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem B2MNU czyli tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi. Zabudowę kształtować jako wolnostojącą lub bliźniaczą.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości podanej jak wyżej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2024 roku włącznie, na rachunek Urzędu Miejskiego w Mrągowie w PKO Bank Polski Oddział w Mrągowie na konto nr 45102036390000850200051235.

Za dokonanie wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.

Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017r. poz. 2278).

W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Wadium wniesione przez osobę, która wygra przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia. Wadia wniesione przez pozostałe osoby zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości w tym także za nie ujawniony w Zasobie Geodezyjnym Starostwa Powiatowego przebieg podziemnych mediów.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 19 marca 2024 roku w Urzędzie Miejskim w Mrągowie przy ul. Królewieckiej nr 60A w sali nr 1 o godzinie 10-tej.

Cena osiągnięta w przetargu będzie płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie, podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2021 roku poz. 2213/.

Burmistrzowi Miasta Mrągowa przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity, Dz.U. z 2023 roku poz. 344 z późn.zm./.

Bliższych informacji na temat przetargu udziela Referat Budownictwa, Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Mrągowie (II piętro, pokój nr 49, tel. /89/ 741-90-23).

Lokalizacja