• Wydanie nr 02/10/2023 z dnia 02 października 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Przeworsk, Woj. Podkarpackie
Wydanie nr 18/09/2023 z dnia 18 września 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

BURMISTRZ MIASTA PRZEWORSKA

OGŁASZA PIERWSZY NIEOGRANICZONY USTNY PRZETARG

na sprzedaż nieruchomości położonych w Przeworsku:

- działka nr 804/8 położona przy ul. Misiągiewicza w Przeworsku. Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Misiągiewicza – kolej wąskotorowa” w Przeworsku położona w kompleksie 4R-uprawy polowe z dopuszczeniem upraw ogrodniczych. Działka nie jest zabudowana, użytkowana rolniczo, teren w przybliżeniu płaski. Działka położona jest bezpośrednio przy drodze gminnej o nawierzchni kamienistej. Działka położona jest w terenie z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, otoczenie to tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi, tereny rolne. Przejęcie i zagospodarowanie nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy notarialnej.

Cena wywoławcza 30 000,00 zł. (brutto)

Wadium wynosi 5 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.10.2023 roku w Urzędzie Miasta Przeworska pokój 124,

- na sprzedaż działki nr 804/8, o  godzinie 1000

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta Przeworska
Nr 46 1020 4391 0000 6402 0215 1165 do dnia 20.10.2023 r. do godz. 2300 (decyduje data zaksięgowania na rachunku). Przez osoby uprawnione rozumie się osoby lub podmioty gospodarcze, które dokonały wpłaty wadium w terminie i formie określonej w treści ogłoszenia.

Osoby występujące jako pełnomocnicy w imieniu osoby upoważnionej (podmiotu gospodarczego) do udziału w licytacji winne przedłożyć komisji przetargowej oryginalne pełnomocnictwo w zakresie udziału w licytacji.

Wadium osoby, która wygra licytację, zostanie zaliczone w cenę zakupu działki. Osoby które nie wygrają licytacji otrzymają zwrot wadium na konto bankowe,
z którego zostało wypłacone. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi strona nabywająca. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać
w Urzędzie Miasta Przeworska – pokój 120 lub pod numerem telefonu 16 648 78 44 wewnętrzny 110. Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta Przeworska oraz w prasie.

Zastrzega się prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Przeworsk dnia 18.09.2023 r.

Lokalizacja