• Wydanie nr 21/04/2024 z dnia 21 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Przeworsk, Woj. Podkarpackie
  • Cena: 231 000.00 zł
  • Powierzchnia: 2 565.00 m 2
Wydanie nr 18/09/2023 z dnia 18 września 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

BURMISTRZ MIASTA PRZEWORSKA

OGŁASZA TRZECI NIEOGRANICZONY USTNY PRZETARG

na sprzedaż nieruchomości położonych w Przeworsku:

- działka nr 770/1 Obręb nr 1 pow. 0,2565 ha, uwidoczniona w KW PR1R/00000566/6 położona na os Józefa Benbenka w Przeworsku. Działka o kształcie prostokątnym, niezabudowana, położona w  strefie pośredniej. Działka objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinno –usługowej „Misiągiewicza – 11 Listopada” w Przeworsku , wchodząca w  skład kompleksu 2 MNj teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz kompleksu 4 EE/RP teren dla celów przebiegu istniejących napowietrznych linii energetycznych SN z zachowaniem dotychczasowego użytkowania rolniczego. Działka porośnięta drzewami – samosiejkami, położona jest bezpośrednio przy drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej, z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej. Nieruchomość wolna od obciążeń. Przejęcie i  zagospodarowanie nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy notarialnej.

Cena wywoławcza 231 000,00 zł ( brutto).

Wadium wynosi 25 000,00 zł.

- działka nr 770/4 Obręb nr 1 pow. 0.1409 ha, oraz działka 770/7 Obręb nr 1 o pow. 0,0138 ha uwidocznione w KW PR1R/00000566/6 położone przy ul. Misiągiewicza w Przeworsku. Działki o kształcie prostokątnym, niezabudowana, położona w strefie pośredniej. Działki objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zabudowy jednorodzinno –usługowej „Misiągiewicza – 11 Listopada” w Przeworsku , wchodzące w skład kompleksu 2 MNj teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz kompleksu 4 EE/RP teren dla celów przebiegu istniejących napowietrznych linii energetycznych SN z zachowaniem dotychczasowego użytkowania rolniczego. Działki porośnięte drzewami – samosiejkami, położone są bezpośrednio przy drodze gminnej o nawierzchni bitumicznej, z dogodnym dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej. Nieruchomości wolne od obciążeń. Przejęcie i  zagospodarowanie nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy notarialnej.

Cena wywoławcza 140 000,00 zł ( brutto).

Wadium wynosi 15 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 26.10.2023 roku w Urzędzie Miasta Przeworska pokój 124,

- na sprzedaż działki nr 770/1 o godzinie 900

- na sprzedaż działki nr 770/4 i 770/7 o godzinie 930

Wadium należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta Przeworska
Nr 46 1020 4391 0000 6402 0215 1165 do dnia 20.10.2023 r. do godz. 2300 (decyduje data zaksięgowania na rachunku).

Przez osoby uprawnione rozumie się osoby lub podmioty gospodarcze, które dokonały wpłaty wadium w terminie i formie określonej w treści ogłoszenia.

Osoby występujące jako pełnomocnicy w imieniu osoby upoważnionej (podmiotu gospodarczego) do udziału w licytacji winne przedłożyć komisji przetargowej oryginalne pełnomocnictwo w zakresie udziału w licytacji.

Wadium osoby, która wygra licytację, zostanie zaliczone w cenę zakupu działki. Osoby które nie wygrają licytacji otrzymają zwrot wadium na konto bankowe,
z którego zostało wypłacone.

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi strona nabywająca.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 09.03.2023r w siedzibie Urzędu Miasta Przeworska, zakończony wynikiem negatywnym. Drugi przetarg odbył się w dniu 19.06.2023r w siedzibie Urzędu Miasta Przeworska, zakończony wynikiem negatywnym.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać
w Urzędzie Miasta Przeworska – pokój 120 lub pod numerem telefonu 16 648 78 44 wewnętrzny 110, 16 888 91 10. Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej w  biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta Przeworska oraz w prasie.

Zastrzega się prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Przeworsk dnia 18.09.2023 r.

Lokalizacja