• Wydanie nr 24/02/2024 z dnia 24 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Reda, Woj. Pomorskie
  • Cena: 284 850.00 zł
  • Powierzchnia: 803.00 m 2
Wydanie nr 29/11/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

 B U R M I S T R Z M I A S T A R E D Y

OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej
w Redzie (obręb 2) przy ulicy Polnej, łącznego obszaru 0,0803 ha, oznaczonej
w ewidencji gruntów jako działki: nr 180/38 o pow. 0,0630 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00029558/2, nr 1364/7 o pow. 0,0002 ha, nr 171/36 o pow. 0,0019 ha
i 171/20 o pow. 0,0152 ha, wpisanych w księdze wieczystej GD1W/00005792/0.

Nieruchomości objęta przetargiem jest:

1/ niezabudowana, nieogrodzona, teren porośnięty trawą, chwastami i samosiewami, teren
zakrzaczony

2/ posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Polnej, wyposażonej w urządzenia
infrastruktury technicznej – sieć wodociągową, energetyczną, kanalizacyjną,
gazową i telekomunikacyjną

3/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Polnej w Redzie,
działka położona jest w obszarze oznaczonym symbolem B.26.MNU i przeznaczona jest
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi. Obowiązuje zabudowa w formie
wolnostojącej, dla zabudowy usługowej wyklucza się przedsięwzięcia mogące zawsze
znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

4/ obciążenia i zobowiązania, których przedmiotem są niniejsze nieruchomości:

Część nieruchomości znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej stanowiska
archeologicznego w ewidencji zabytków; roboty ziemne na obszarze występowania
zabytków, mogące doprowadzić do ich przekształcenia lub zniszczenia wymagają
przeprowadzenia badań archeologicznych, na zasadach określonych w odrębnych
przepisach,

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 5, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono:

- cenę wywoławczą w kwocie 284.850,- zł netto

- wadium w kwocie 28.485,- zł:

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT,
w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów
i usług z dnia 11.03.2004r.

PRZETARG odbędzie się w dniu 09 STYCZNIA 2024r. od godzinnie 10,00
w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki na konto
w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669
najpóźniej do dnia 03 stycznia 2024r.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób
reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto z którego wadium zostało wpłacone.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokole z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, telefon 58 678-80-14 lub
58 678-80-34 lub można zapoznać się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej urzędu
www.reda.pl.

Lokalizacja