• Wydanie nr 24/02/2024 z dnia 24 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Reda, Woj. Pomorskie
  • Cena: 38 780.00 zł
  • Powierzchnia: 197.00 m 2
Wydanie nr 24/01/2023 z dnia 24 stycznia 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

B U R M I S T R Z M I A S T A R E D Y

OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej
w Redzie, w obrębie 1, przy ul. Gniewowskiej, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00062220/7, oznaczonej numerem działki 212/7
, obszaru 0,0197 ha,

Nieruchomość jest:

1/ niezabudowana, o nieregularnym, wąskim kształcie, teren porośnięty trawą,

2/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące
przeznaczenie: zabudowa usługowa oraz mieszkaniowa wielorodzinna,

3/ posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Gniewowskiej,

4/ przez nieruchomość przebiega sieć energetyczna; Nabywcy nieruchomości zobowiązani
będą do ustanowienia na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego (gestora sieci) nieodpłatnej i na
czas nieoznaczony, służebności przesyłu polegającej na prawie swobodnego dostępu
i korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do eksploatacji, a w szczególności
do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji i usuwania awarii oraz przebudowy
i rozbiórki urządzeń sieci posadowionych na tej działce gruntu wraz z prawem wejścia
i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników przedsiębiorcy a także inne
podmioty i osoby którymi przedsiębiorca posługuje się w związku z prowadzoną
działalnością,

5/ obciążona umową dzierżawy, zawartą do dnia 30 września 2025 roku, z przeznaczeniem
pod wiatę śmietnikową (obszar 9 m
2). Stosownie do przepisu art. 678 § 1 Kodeksu
cywilnego Nabywca wstępuje w stosunek najmu w miejsce zbywcy. W przypadku nabycia
nieruchomości przez dzierżawcę, umowa dzierżawy wygasa z mocy prawa,

6/ z uwagi na powierzchnię i kształt nie ma przymiotu nieruchomości do wykorzystania
i zagospodarowania jako odrębna i samodzielna nieruchomość. Może być natomiast zbyta
jako nieruchomość na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Mając na uwadze fakt, iż działka nr 212/7 objęta przetargiem przylega do dwóch nieruchomości oznaczonych numerami: 212/9 i 1361 i każdy z właścicieli tych nieruchomości ma prawo ubiegać się o nabycie przedmiotowej działki gruntu w drodze bezprzetargowej, sprzedaż następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 5, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono cenę wywoławczą i wadium:

- cenę wywoławczą 38.780,- zł netto

- wadium: 3.878,- zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT,
w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów
i usług z dnia 11.03.2004r.

PRZETARG odbędzie się w dniu 28 LUTEGO 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33 o godzinie 10.00.

Osoby, do których przetarg został ograniczony, zainteresowane uczestnictwem
w przetargu zobowiązane są do:

1. wniesienia wadium, we wskazanej kwocie, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej
do dnia 22 lutego 2023 roku, na konto Urzędu Miasta w Redzie, w Banku Millennium
66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

2. złożenia, w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, najpóźniej do dnia 22 lutego 2023
roku pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, zawierającego: imiona i nazwiska,
wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, serie i numery dowodów
osobistych (osoby fizyczne), nazwę firmy i numer KRS (osoby prawne) oraz
oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości przyległej do działki będącej
przedmiotem przetargu.

Lista uczestników przetargu, spełniających warunki do udziału w przetargu, zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób
reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto z którego wadium zostało wpłacone.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokole z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, telefon 58 678-80-34 lub 58 678-80-14 lub można zapoznać się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Lokalizacja