Wydanie nr 13/06/2024 z dnia 13 czerwca 2024 roku, ISSN 2392-215X

Nieruchomości
Cena: 3,29 zł
Powierzchnia: 15.00 m2

Burmistrz Miasta Redy ogłasza przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę gruntu pod stanowiska handlowe oznaczone jako: nr 1 i nr 2, zlokalizowane na gminnej nieruchomości położonej w Redzie przy ul. Gniewowskiej

Wydanie nr 19/04/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku, ISSN 2392-215X

Cena: 3,29 zł
Powierzchnia: 15.00 m2
Typ transakcji: Dzierżawa
Przedmiot ogłoszenia: działka
Miejscowość ogłoszenia: Reda,
Powiat: 15,
Gmina: 01,
Województwo: 22

Szczegóły

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G A C H

Burmistrz Miasta Redy

ogłasza

przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę gruntu pod stanowiska handlowe oznaczone jako: nr 1 i nr 2, zlokalizowane na gminnej nieruchomości położonej w Redzie przy ul. Gniewowskiej

 1. Nieruchomość oznaczona numerem działki 1183 (obręb 1), położona jest w Redzie przy ul. Gniewowskiej, posiada łączną powierzchnię 2,6116 ha, stanowi własność Gminy Miasto Reda i wpisana jest w księdze wieczystej KW nr GD1W/00039416/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.

 1. Na wyżej opisanej nieruchomości, wzdłuż ogrodzenia cmentarza, wyodrębniono teren pod 2 stanowiska, przeznaczone do dzierżawy na cele handlowe (handel zniczami, kwiatami, artykułami ogrodniczymi itp.) i oznaczono jako:

 1. grunt pod stanowisko nr 1 o pow. 15 m2,

 2. grunt pod stanowisko nr 2 o pow. 17 m2,

Teren każdego stanowiska stanowi odrębny przedmiot przetargu.

Teren pod stanowiska handlowe nie jest wyposażony w żadne media, jest natomiast utwardzony kostką brukową.

 1. Wyżej opisany grunt pod stanowiska handlowe przeznacza się do dzierżawy na okres do 5 lat .

 1. Wywoławcza miesięczna stawka czynszu za dzierżawę każdego stanowiska wynosi:
  3,29 zł /m2 netto powierzchni gruntu.

 1. Wysokość wadium – 300,- zł za grunt pod każde stanowisko.

 1. Data i godzina przetargów – 22 maja 2023 r. od godziny 10 00., począwszy od stanowiska nr 1 i następnie stanowisko nr 2.

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta Redy przy ul. Gdańskiej 33,
pokój nr 202.

O postąpieniu w licytacji decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1,- zł. za m2 powierzchni terenu pod stanowisko handlowe. Wysokość stawki czynszu dzierżawnego osiągnięta w przetargu będzie stanowiła podstawę do naliczenia miesięcznego czynszu dzierżawnego.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej stawki czynszu.

Dzierżawcą gruntu pod stanowisko handlowe zostanie osoba, która zaoferuje najkorzystniejszą stawkę czynszu netto za m2 powierzchni dzierżawionego gruntu.

 1. Do ustalonego czynszu za dzierżawę gruntu pod stanowiska handlowe doliczony zostanie podatek od towarów i usług w wysokości ustalonej przepisami prawa.

Opłatę z tytułu opłaty dzierżawy należy wnosić co miesiąc na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Redzie nr: 61 1160 2202 0000 0002 5073 7431 Bank Millennium SA. Precyzyjny termin wnoszenia opłat zostanie określony w umowach.

Stawka opłaty za dzierżawę gruntu pod stanowiska handlowe podlegać będzie rewaloryzacji jeden raz w roku z zastosowaniem średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o wskaźnik za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa GUS w sprawie wskaźnika wzrosty cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Zmiana czynszu następować będzie nie później niż do dnia 31 marca każdego roku,
z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia każdego roku, bez odrębnego zawiadomienia oraz bez potrzeby zmiany umowy. Podstawą każdorazowej waloryzacji będzie stawka czynszu obowiązująca w ostatnim, przed datą waloryzacji, okresie rozliczeniowym.

W przypadku gdy wskaźnik, o którym mowa powyżej będzie ujemny, stawka opłaty za dzierżawę gruntu pod stanowiska handlowe na rok kolejny zostanie niezmieniona.

Oprócz miesięcznej opłaty (czynszu dzierżawnego), Dzierżawca będzie pokrywał pełne koszty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy oraz ponosił będzie należne zobowiązania publiczne, tym podatek od nieruchomości.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w terminie do dnia
  19 maja 2023 r. wadium w wysokości 300,- zł za grunt pod każde stanowisko handlowe, na konto w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto. Dokument potwierdzający wpłacenie wadium należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie przez każdego uczestnika biorącego udział w przetargu przed jego rozpoczęciem niżej wymienionych wymagań:

 • okazania ważnego dokumentu tożsamości,

 • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - przedstawienia aktualnego wypisu z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej,

 • w przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego - przedstawienia aktualnego odpisu z KRS,

 • w przypadku osób prowadzących spółkę cywilną – przedstawienia umowy spółki (w razie konieczności wraz ze stosownymi aneksami do tej umowy, celem ustalenia aktualnej reprezentacji oraz składu osobowego spółki),

 • w przypadku pełnomocnika - przedstawienia oryginału pełnomocnictwa
  z notarialnie poświadczonym podpisem oraz dokumentu tożsamości (w przypadku kserokopii dokumentów - ich notarialne poświadczenie),

 • złożenia pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z pełną treścią ogłoszenia przetargowego oraz wzorem umowy najmu, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 1. W przypadku wygrania przetargu wadium zostanie zaliczone na poczet opłat dzierżawy.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone, na konto z którego zostało wpłacone, nie później niż
w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 1. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca gruntu pod stanowisko/a handlowe nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym
  w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić
  od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 2. Organizator przetargu zastrzega, że do chwili rozpoczęcia przetargu ma prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny, informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami telefonu: 58 678 80 13 lub 58 678 80 14, osobiście w Urzędzie Miasta w Redzie ul. Gdańska 33 (pokój nr 202 i 203) w formie e mail: nieruchomosci@reda.pl, a także na stronie internetowej tut. Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej .

Lokalizacja

Nieruchomości

Proponowane dla Ciebie

Udział 1/12 w prawie własności nieruchomości grunt...

Powierzchnia: 1090.00

Cena: 10.875,20

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Działka

Ostrowiec Świętokrzyski, swietokrzyskie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMPINOS

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Kampinos, mazowieckie

Informacja Wójta Gminy Rudziniec

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Rudziniec, slaskie

Informacja Wójta Gminy Rudziniec

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Rudziniec, slaskie

Nieruchomość zabudowana - Rydułtowy

Powierzchnia: 371.82

Cena: 807.000,00

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Biuro/Obiekt biurowy

Rydułtowy, slaskie

Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niez...

Powierzchnia: 6991.00

Cena: 1.100.000,00

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Działka

Szczawno-Zdrój, dolnoslaskie

Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niez...

Powierzchnia: 6993.00

Cena: 1.100.000,00

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Dom

Szczawno-Zdrój, dolnoslaskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Świętochłowice, slaskie

Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza drugi przetarg u...

Data: 13.06.2024

Wynajem
Lokal użytkowy

Rymanów, podkarpackie

Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza drugi przetarg u...

Data: 13.06.2024

Wynajem
Lokal użytkowy

Rymanów, podkarpackie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w...

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Dobre Miasto, warminsko-mazurskie

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w d...

Data: 13.06.2024

Dzierżawa
Działka

Dobre Miasto , warminsko-mazurskie

Wykaz nieruchomości położonej w Jaśle obręb nr 08...

Data: 13.06.2024

Wynajem
Działka

Jasło, podkarpackie

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych...

Data: 13.06.2024

Inne
Działka

Lublin, lubelskie

Burmistrz Miasta Bielawa ogłasza I przetarg ustny...

Powierzchnia: 1448.00

Cena: 230.000,00

Data: 13.06.2024

Sprzedaż
Działka

Bielawa, dolnoslaskie