• Wydanie nr 28/05/2023 z dnia 28 maja 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Reda, Woj. Pomorskie
  • Cena: 52 100.00 zł
  • Powierzchnia: 259.00 m 2
Wydanie nr 15/11/2021 z dnia 15 listopada 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

B U R M I S T R Z M I A S T A R E D Y

OGŁASZA PRZETARGI USTNE OGRANICZONE

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy, położonych
w Redzie, w obrębie 2, w rejonie ulicy Łubinowej, wpisanych w księdze wieczystej GD1W/00029558, oznaczonych numerami działek:

- 647/40, obszaru 0,0259 ha,

- 647/41, obszaru 0,0134 ha.

Nieruchomości są:

1/ niezabudowane, zakrzaczone, porośnięte trawą i samosiejkami, teren płaski,

2/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiadają następujące
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem wbudowanej
zabudowy usługowej,

3/ działka nr 647/40 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Łubinowej,

4/ działka nr 647/41 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej,

5/ z uwagi na powierzchnię i kształt nie mają przymiotu nieruchomości do wykorzystania
i zagospodarowania jako odrębne i samodzielne nieruchomości. Mogą być natomiast zbyte
jako nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Mając na uwadze fakt, iż każda z działek objętych przetargiem przylega do dwóch nieruchomości tj:

  1. działka nr 647/40 do nieruchomości oznaczonych numerami: 647/34 i 647/11,

  2. działka nr 647/41 do nieruchomości oznaczonych numerami: 647/24 i 647/11,

i każdy z właścicieli tych nieruchomości ma prawo ubiegać się o nabycie przedmiotowych działek gruntu w drodze bezprzetargowej, sprzedaż następuje
w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.

Dla nieruchomości wyżej opisanych ustalono ceny wywoławcze i wadium:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------lp. numer działki cena wywoławcza wadium

w zł w zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 647/40 52.100,- zł netto 5.210,- zł

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. 647/41 26.950,- zł netto 2.695,- zł

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do cen nieruchomości ustalonych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

PRZETARGI odbędą się w dniu 16 grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta
w Redzie ul. Gdańska 33:

- dla działki nr 647/40 o godzinie 10.00.

- dla działki nr 647/41 o godzinie 11.00.

Osoby, do których przetarg został ograniczony, zainteresowane uczestnictwem
w przetargu zobowiązane są do:

1. wniesienia wadium, we wskazanych kwotach, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej
do dnia 10 grudnia 2021 r., na konto Urzędu Miasta w Redzie, w Banku Millennium
66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

2. złożenia, w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, najpóźniej do dnia 10 grudnia
2021r. pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu, zawierającego: imiona i nazwiska,
wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, serie i numery dowodów
osobistych oraz oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości przyległej
do działki będącej przedmiotem przetargu.

Lista uczestników przetargu, spełniających warunki do udziału w przetargu, zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, nie później niż na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Mając na uwadze panującą sytuację epidemiczną i rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, wykazując jednocześnie maksimum troski o bezpieczeństwo uczestników przetargu oraz Członków Komisji Przetargowej uczestnicy przetargu zobowiązani będą do:

  1. dezynfekcji rąk z wykorzystaniem dostępnych w Urzędzie Miasta w Redzie dozowników z płynem dezynfekcyjnym,

  2. zakrywania ust i nosa,

  3. dokonania pomiaru temperatury,

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowód wpłaty wadium,

2. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób
reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, na konto z którego wadium zostało wpłacone.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokole z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, telefon 58 678-80-14 lub 58 678-80-34 lub można zapoznać się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Lokalizacja