• Wydanie nr 09/07/2020 z dnia 09 lipca 2020 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Ząbki, Woj. Mazowieckie
 • Cena: 200 000.00 zł
 • Powierzchnia: 383.00 m 2
Wydanie nr 21/10/2019 z dnia 21 października 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta Ząbki

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 6/1 z obrębu 0036, 03-12 o pow. 356 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Hugona Kołłątaja objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00112372/8 wraz z udziałem w wysokości 1/2 w nieruchomości objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00111173/6 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 6/3 i 13/3 z obrębu 0036, 03-12 o łącznej pow. 27 m2, stanowiącej drogę wewnętrzną, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Hugona Kołłątaja.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 200 000 zł + 23% podatek VAT

(słownie: dwieście tysięcy złotych)Wadium: 12 000,00 złPRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 22.11.2019 r. (piątek) O GODZ. 1000 SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA ZĄBKI, PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 10


WARUNKIEM UCZESTNICTWA W PRZETARGU JEST WPŁACENIE WADIUM DO DNIA 19 listopada 2019 r. NA KONTO URZĘDU MIASTA ZĄBKI:

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 35 1030 1016 0000 0000 9290 1041

(liczy się data wpływu środków na konto).

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 17.05.2019 r.Opis nieruchomości

 1. Przeznaczenie nieruchomości:

Nieruchomości przedmiotowe są objęte aktualnie obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki, uchwalonym w dniu 19 grudnia 2003 r. uchwałą Nr 90/XVIII/03 Rady Miejskiej w Ząbkach (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 42, poz. 1227).

Zgodnie z w/w planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości są położone w obszarze oznaczonym symbolem MN – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 1. Obciążenia i zobowiązania

Nieruchomości przedmiotowe nie są obciążone innymi prawami, ograniczeniami i roszczeniami oraz hipoteką.

 1. Sposób zagospodarowania

Przedmiotowe nieruchomości gruntowe, tj. działki ewidencyjne nr 6/1, 6/3 i 13/3 stanowią kompleks gruntu o łącznej powierzchni 383 m2, są niezainwestowane i niezagospodarowane, zlokalizowane w II linii zabudowy, w części wykorzystywane jako droga wewnętrzna. Droga wewnętrzna utwardzona kostką polbrukową stanowiąca bezpośredni dojazd do działki 6/1 i sąsiedniej nieruchomości. Kształt działek 6/1 i 6/3 regularny zbliżony do prostokąta, działka 13/3 trójkątna. Konfiguracja terenu płaska. Działki nie posiadają żadnych utrudnień deniwelacyjnych. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowych nieruchomości zlokalizowane są działki o podobnym przeznaczeniu i stopniu zagospodarowania.

Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do następujących urządzeń infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogi gminnej ul. Hugona Kołłątaja:

 • elektroenergetycznej,

 • wodociągowej,

 • kanalizacyjnej (kanalizacja miejska),

 • gazowej.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą Nr WA1W/00112372/8, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 6/1 z obrębu 0036, 03-12, położona jest w granicach administracyjnych Miasta Ząbki i nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ul. Hugona Kołłątaja. Z uwagi na powyższe konieczna jest sprzedaż przedmiotowej nieruchomości wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, stanowiącej nieruchomość objętą księgą wieczystą Nr WA1W/00111173/6, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 6/3 i 13/3 z obrębu 0036, 03-12.

 1. Warunki komunikacyjne

Odległość nieruchomości od ścisłego centrum miasta Warszawy (iglica Pałacu Kultury i Nauki) wynosi ok. 10 km. Nieruchomość jest położona przy ulicy Hugona Kołłątaja. Dojazd do Warszawy (stolicy) poprzez ul. Ks. Ignacego Skorupki i ul. Józefa Piłsudskiego, która stanowi bezpośrednie połączenie komunikacyjne z ul. Chełmżyńską w dzielnicy Warszawa – Rembertów oraz bezpośrednio poprzez ul. Ks. Ignacego Skorupki z drogą wojewódzką nr 634 Warszawa – Wołomin. W centrum miasta znajduje się stacja Kolei Mazowieckich stanowiąca część trasy Małkinia – Warszawa Wileńska. Wzdłuż ulicy Piłsudskiego kursuje linia autobusowa nr 145 ZTM w Warszawie.

 1. Plany rozwoju

Południowa część Miasta Ząbki jest intensywnie zagospodarowana, w trakcie realizacji są osiedla mieszkaniowe, obiekty drogowe, powstało wiele obiektów handlowo-usługowych. W perspektywie planowany jest również nowy przebieg drogi wojewódzkiej 634 w południowej części miasta, łączący Ząbki z dworcem kolejowym Warszawa Wschodnia i mostem Świętokrzyskim (ul. Nowo-Ziemowita).

W trakcie realizacji jest również kompleksowy remont i budowa głównych dróg miejskich.

 1. Warunki przetargu

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Uczestnik przetargu powinien przedłożyć komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem techniczno – użytkowym nieruchomości.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT.

Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Ząbki.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Podpisanie umowy w formie aktu notarialnego może nastąpić w terminie do 2 miesięcy od daty doręczenia nabywcy zawiadomienia.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, telefon (22) 51-09-744 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.
Lokalizacja