• Wydanie nr 30/05/2020 z dnia 30 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Ząbki, Woj. Mazowieckie
  • Cena: 223 000.00 zł
  • Powierzchnia: 356.00 m 2
Wydanie nr 17/04/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Burmistrz Miasta Ząbki
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż części nieruchomości gruntowej oznaczonej


w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 6/1 z obrębu 0036, 03-12 o pow. 356 m2, położonej w Ząbkach przy ul. Hugona Kołłątaja objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00112372/8 wraz z udziałem w wysokości 1/2 w nieruchomości objętej księgą wieczystą Nr WA1W/00111173/6 oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 6/3 i 13/3 z obrębu 0036, 03-12 o łącznej pow. 27 m2, stanowiącej drogę wewnętrzną, w celu zapewnienie dostępu do drogi publicznej ul. Hugona Kołłątaja.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  223 000 zł + 23% podatek VAT (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych)

Wadium: 15 000,00 zł

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ DNIA 17.05.2019 r. (piątek) O GODZ. 10.00 W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIASTA ZĄBKI, PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 10

WARUNKIEM  UCZESTNICTWA  W  PRZETARGU  JEST  WPŁACENIE  WADIUM  DO  DNIA  14 maja 2019 r.  NA  KONTO  URZĘDU  MIASTA  ZĄBKI:
Bank Handlowy w Warszawie S.A. 35 1030 1016 0000 0000 9290 1041 (liczy się data wpływu środków na konto).
Opis nieruchomości
I.    Przeznaczenie nieruchomości:
    Nieruchomości przedmiotowe są objęte aktualnie obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki, uchwalonym w dniu 19 grudnia 2003 r. uchwałą Nr 90/XVIII/03 Rady Miejskiej w Ząbkach (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2004 r. Nr 42, poz. 1227).
Zgodnie z w/w planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości są położone w obszarze oznaczonym symbolem MN – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
II.    Obciążenia i zobowiązania Nieruchomości przedmiotowe nie są obciążone innymi prawami, ograniczeniami i roszczeniami oraz hipoteką.
III.    Sposób zagospodarowania
    Przedmiotowe nieruchomości gruntowe, tj. działki ewidencyjne nr 6/1, 6/3 i 13/3 stanowią  kompleks gruntu o łącznej powierzchni 383 m2, są niezainwestowane i niezagospodarowane, zlokalizowane w II linii zabudowy, w części wykorzystywane jako droga wewnętrzna. Droga wewnętrzna utwardzona kostką polbrukową stanowiąca bezpośredni dojazd do działki 6/1 i sąsiedniej nieruchomości. Kształt działek 6/1 i 6/3 regularny zbliżony do prostokąta, działka 13/3 trójkątna. Konfiguracja terenu płaska. Działki nie posiadają żadnych utrudnień deniwelacyjnych. W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowych nieruchomości zlokalizowane są działki o podobnym przeznaczeniu i stopniu zagospodarowania.

Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do następujących urządzeń infrastruktury technicznej znajdującej się w pasie drogi gminnej ul. Hugona Kołłątaja:
⦁    elektroenergetycznej,
⦁    wodociągowej,
⦁    kanalizacyjnej (kanalizacja miejska),
⦁    gazowej.
Nieruchomość objęta księgą wieczystą Nr WA1W/00112372/8, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka ewidencyjna nr 6/1 z obrębu 0036, 03-12, położona jest w granicach administracyjnych Miasta Ząbki i nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej ul. Hugona Kołłątaja. Z uwagi na powyższe konieczna jest sprzedaż przedmiotowej nieruchomości wraz z udziałem w drodze wewnętrznej, stanowiącej nieruchomość objętą księgą wieczystą Nr WA1W/00111173/6, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 6/3 i 13/3 z obrębu 0036, 03-12.
IV.    Warunki komunikacyjne
Odległość nieruchomości od ścisłego centrum miasta Warszawy (iglica Pałacu Kultury i Nauki) wynosi ok. 10 km. Nieruchomość jest położona przy ulicy Hugona Kołłątaj. Dojazd do  Warszawy (stolicy) poprzez ul. Ks. Ignacego Skorupki i ul. Józefa Piłsudskiego, która stanowi bezpośrednie połączenie komunikacyjne z ul. Chełmżyńską w dzielnicy Warszawa – Rembertów oraz bezpośrednio poprzez ul. Ks. Ignacego Skorupki z drogą wojewódzką nr 634 Warszawa – Wołomin. W centrum miasta znajduje się stacja Kolei Mazowieckich stanowiąca część trasy Małkinia – Warszawa Wileńska. Wzdłuż ulicy Piłsudskiego kursuje linia autobusowa nr 145 ZTM w Warszawie.
V.    Plany rozwoju
Południowa część Miasta Ząbki jest obecnie intensywnie zagospodarowana, w trakcie realizacji są osiedla mieszkaniowe, obiekty drogowe, powstały obiekty handlowo-usługowe.  Realizowane są udogodnienia komunikacyjne dla mieszkańców Ząbek poprzez budowę Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW) jak również połączenie drogi krajowej nr 8 z drogami wojewódzkimi 634 i 631 (Warszawa – Nowy Dwór Mazowiecki), modernizację i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 631 (docelowo droga 4-pasowa, dwujezdniowa). W perspektywie planowany jest również nowy przebieg drogi wojewódzkiej 634 w południowej części miasta, łączący Ząbki z dworcem kolejowym Warszawa Wschodnia i mostem Świętokrzyskim (ul. Nowo-Ziemowita).
W trakcie realizacji jest również kompleksowy remont i budowa głównych dróg miejskich.
VI.    Warunki przetargu
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

Uczestnik przetargu powinien przedłożyć komisji przetargowej oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem techniczno – użytkowym nieruchomości.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT.
Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji wraz z należnym podatkiem VAT płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Miasta Ząbki.
O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Podpisanie umowy w formie aktu notarialnego może nastąpić w terminie do 3 miesięcy od daty doręczenia nabywcy zawiadomienia.
W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ząbki przy ul. Wojska Polskiego 10, telefon (22) 51-09-744 (22) 51-09-745 w godzinach pracy urzędu.
Burmistrz Miasta Ząbki zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

Burmistrz Miasta Ząbki
Małgorzata Zyśk

Lokalizacja