• Wydanie nr 21/04/2024 z dnia 21 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Rzepin, Woj. Lubuskie
Wydanie nr 02/04/2024 z dnia 02 kwietnia 2024 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

B U R M I S T R Z R Z E P I N A

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ewid. 474/14 o pow. 0,0749 ha, położona w Rzepinie przy ul. Rubinowej, ujawniona w księdze wieczystej nr GW1S/00028353/6. Nieruchomość posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta, ze ściętym frontem. Nieruchomość na dzień wizji lokalnej niezagospodarowana, teren porośnięty wysoką trawą, zakrzaczeniami i pojedynczymi samosiewami drzew liściastych. Drzewostan w wieku do 20 lat nie przedstawia samodzielnie wartości użytkowej, stanowi jedynie element zagospodarowania nieruchomości. Działka posiada dostęp do drogi, dojazd z ul. Rubinowej o nawierzchni gruntowej, miejscowo utwardzonej kruszywem lub z ul. Bursztynowej o nawierzchni gruntowej nieurządzonej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości przebiegają sieci uzbrojenia: wodociąg, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gazociąg.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis – 3 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dodatkowe informacje: postulowana lokalizacja zabudowy.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ewid. 474/26 o pow. 0,0715 ha, położona w Rzepinie przy ul. Szmaragdowej, ujawniona w księdze wieczystej nr GW1S/00028353/6. Nieruchomość posiada regularny, prostokątny kształt. Nieruchomość na dzień wizji lokalnej niezagospodarowana, teren porośnięty wysoką trawą, zakrzaczeniami i pojedynczymi samosiewami drzew liściastych. Drzewostan w wieku do 20 lat nie przedstawia samodzielnie wartości użytkowej, stanowi jedynie element zagospodarowania nieruchomości. Działka posiada dostęp do drogi, dojazd z ul. Szmaragdowej o nawierzchni gruntowej nieurządzonej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości przebiega sieć wodociągowa. Kanalizacja sanitarna przebiega w pasie drogowym ul. Rubinowej w odległości około 50 m na zachód, energia elektryczna znajduje się w pasie drogowym ul. Kryształowej w odległości około 130 m na wschód oraz w odległości około 150 m na północ w pasie ul. Bursztynowej, gazociąg znajduje się w odległości około 150 m na północ w pasie drogowym ul. Bursztynowej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis – 3 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dodatkowe informacje: postulowana lokalizacja zabudowy.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ewid. 474/27 o pow. 0,0797 ha, położona w Rzepinie przy ul. Rubinowej, ujawniona w księdze wieczystej nr GW1S/00028353/6. Nieruchomość posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta. Nieruchomość na dzień wizji lokalnej niezagospodarowana, teren porośnięty wysoką trawą, zakrzaczeniami i pojedynczymi samosiewami drzew liściastych. Drzewostan w wieku do 20 lat nie przedstawia samodzielnie wartości użytkowej, stanowi jedynie element zagospodarowania nieruchomości. Działka posiada dostęp do drogi, dojazd z ul. Rubinowej o nawierzchni gruntowej miejscowo utwardzonej kruszywem. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości przebiegają sieci uzbrojenia: wodociąg, kanalizacja sanitarna. Energia elektryczna oraz gazociąg znajdują się w odległości około 60 m na północ (w pasie drogowym ul. Bursztynowej).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis – 3 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dodatkowe informacje: postulowana lokalizacja zabudowy.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ewid. 474/28 o pow. 0,0825 ha, położona w Rzepinie przy ul. Rubinowej, ujawniona w księdze wieczystej nr GW1S/00028353/6. Nieruchomość posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta ze ściętym frontem. Nieruchomość na dzień wizji lokalnej niezagospodarowana, teren porośnięty wysoką trawą, zakrzaczeniami i pojedynczymi samosiewami drzew liściastych. Drzewostan w wieku do 20 lat nie przedstawia samodzielnie wartości użytkowej, stanowi jedynie element zagospodarowania nieruchomości. Działka posiada dostęp do drogi, dojazd z ul. Rubinowej o nawierzchni gruntowej miejscowo utwardzonej kruszywem lub z ul. Szmaragdowej o nawierzchni gruntowej nieurządzonej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości przebiegają sieci uzbrojenia: wodociąg, kanalizacja sanitarna. Energia elektryczna oraz gazociąg znajdują się w odległości około 80 m na północ (w pasie drogowym ul. Bursztynowej).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis – 3 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dodatkowe informacje: postulowana lokalizacja zabudowy.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ewid. 474/35 o pow. 0,0885 ha, położona w Rzepinie przy ul. Diamentowej, ujawniona w księdze wieczystej nr GW1S/00028353/6. Nieruchomość posiada regularny kształt, zbliżony do trapezu z węższym frontem. Nieruchomość na dzień wizji lokalnej niezagospodarowana, teren porośnięty wysoką trawą, zakrzaczeniami i pojedynczymi samosiewami drzew liściastych i iglastych. Drzewostan w wieku do 20 lat nie przedstawia samodzielnie wartości użytkowej, stanowi jedynie element zagospodarowania nieruchomości. Działka posiada dostęp do drogi, dojazd z ul. Diamentowej lub ul. Kryształowej. Drogi posiadają nawierzchnię gruntowe, nieurządzone. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości przebiega sieć wodociągowa. Kanalizacja sanitarna przebiega w pasie drogowym ul. Rubinowej w odległości około 140 m na zachód. Energia elektryczna znajduje się w odległości około 40 m na południe (w pasie drogowym ul. Kryształowej). Gazociąg znajduje się około 130 m na północ (w pasie drogowym ul. Bursztynowej). W bezpośrednim sąsiedztwie wschodniej granicy działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis – 4 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dodatkowe informacje: postulowana lokalizacja zabudowy.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ewid. 474/39 o pow. 0,0683 ha, położona w Rzepinie przy ul. Diamentowej, ujawniona w księdze wieczystej nr GW1S/00028353/6. Nieruchomość posiada regularny, prostokątny kształt. Nieruchomość na dzień wizji lokalnej niezagospodarowana, teren porośnięty wysoką trawą, zakrzaczeniami i pojedynczymi samosiewami drzew liściastych i iglastych. Drzewostan w wieku do 20 lat nie przedstawia samodzielnie wartości użytkowej, stanowi jedynie element zagospodarowania nieruchomości. Działka posiada dostęp do drogi, dojazd z ul. Diamentowej o nawierzchni gruntowej, nieurządzonej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości przebiega sieć wodociągowa. Kanalizacja sanitarna przebiega w pasie drogowym ul. Rubinowej w odległości około 50 m na zachód. Energia elektryczna znajduje się w odległości około 90 m na południe (w pasie drogowym ul. Rubinowej). Gazociąg znajduje się około 220 m na północ (w pasie drogowym ul. Bursztynowej).

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis – 4 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dodatkowe informacje: postulowana lokalizacja zabudowy.

Informujemy, że przetargi odbędą się w dniu 10.05.2024 r.

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rzepinie, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Godzina

Nr działki

Powierzchnia

(w ha)

Cena wywoławcza

brutto (w tym 23% VAT)

Wadium

godz. 09:00

474/14

0,0749

89 880,00 zł

9 000,00 zł

godz. 10:00

474/26

0,0715

85 800,00 zł

8 600,00 zł

godz. 11:00

474/27

0,0797

95 640,00 zł

9 600,00 zł

godz. 12:00

474/28

0,0825

99 000,00 zł

9 900,00 zł

godz. 13:00

474/35

0,0885

106 200,00 zł

10 700,00 zł

godz. 14:00

474/39

0,0683

81 960,00 zł

8 200,00 zł

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń i zobowiązań.

W cenę nieruchomości wliczony jest podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r., poz. 361).

W celu przystąpienia do przetargu należy wnieść wadium przelewem bankowym na konto BS Rzepin 78 8371 0009 0001 8119 2000 00 80 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 06 maja 2024 r., wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Rzepinie. W tytule wpłaty należy dokładnie określić, której nieruchomości wadium dotyczy i w czyim imieniu zostało wniesione.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na podane konto bankowe.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej uczestnika, który wygrał przetarg. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Nabywca pokrywa koszty sporządzenia umowy notarialnej i koszty sądowe.

Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości a firmy bądź spółki dodatkowo wypis z rejestru działalności gospodarczej lub KRS oraz pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zobowiązany jest przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2213). Ogłaszający ma prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie sporządzono dnia 02.04.2024 r./PK

Z up. BURMISTRZA

Kierownik Referatu Gospodarki

Przestrzennej i Nieruchomościami

Lokalizacja