• Wydanie nr 28/05/2024 z dnia 28 maja 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Cena: 89 540.00 zł
  • Powierzchnia: 814.00 m 2
Wydanie nr 19/09/2023 z dnia 19 września 2023 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

B U R M I S T R Z R Z E P I N A

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

(Termin przeprowadzenia I przetargu – 14.09.2023 r. i 18.09.2023 r.)

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ewid. 474/29 o pow. 0,0814 ha, położona w Rzepinie przy ul. Rubinowej, ujawniona w księdze wieczystej GW1S/00028353/6. Działka posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta ze ściętym frontem, na dzień wizji lokalnej niezagospodarowana, porośnięta wysoką trawą, zakrzaczeniami oraz pojedynczymi samosiewami drzew liściastych. Drzewostan w wieku do 20 lat nie przedstawia samodzielnie wartości użytkowej, stanowi jedynie element zagospodarowania nieruchomości. Obszar działki nieogrodzony. Działka posiada dostęp do drogi – ul. Rubinowej o nawierzchni gruntowej, utwardzonej kruszywem lub ul. Szmaragdowej o nawierzchni gruntowej, nieurządzonej. Nieruchomość uzbrojona w sieć wodociągową, a w jej bezpośrednim sąsiedztwie przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. W pasie drogowym ul. Rubinowej znajdują się sieci: energia elektryczna (około 90 m na południe) i gazociąg (około 120 m na południe). W pasie drogowym ul. Bursztynowej znajduje się gazociąg (około 120 m na północ).

Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis: 4 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dodatkowe informacje: postulowana lokalizacja zabudowy.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ewid. 474/38 o pow. 0,0685 ha, położona w Rzepinie przy ul. Diamentowej, ujawniona w księdze wieczystej GW1S/00028353/6. Działka posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta, na dzień wizji lokalnej niezagospodarowana, porośnięta wysoką trawą, zakrzaczeniami oraz pojedynczymi samosiewami drzew liściastych. Drzewostan w wieku do 20 lat nie przedstawia samodzielnie wartości użytkowej, stanowi jedynie element zagospodarowania nieruchomości. Obszar działki nieogrodzony. Działka posiada dostęp do drogi – ul. Diamentowej o nawierzchni nieurządzonej, gruntowej. Nieruchomość nie jest uzbrojona, w pasie drogowym ul. Diamentowej przebiega wodociąg, w pasie drogowym ul. Kryształowej znajduje się energia elektryczna (około 120 m na wschód), w pasie drogowym ul. Rubinowej przebiega kanalizacja sanitarna (około 70 m na zachód) i gazociąg (około 140 m na południowy – zachód), w pasie drogowym ul. Bursztynowej znajduje się gazociąg (około 230 m na północ). W odległości około 70 m na wschód przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia.

Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis: 4 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dodatkowe informacje: postulowana lokalizacja zabudowy.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ewid. 474/40 o pow. 0,0797 ha, położona w Rzepinie przy ul. Rubinowej, ujawniona w księdze wieczystej nr GW1S/00028353/6. Działka posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta, na dzień wizji lokalnej niezagospodarowana, porośnięta wysoką trawą, zakrzaczeniami oraz pojedynczymi samosiewami drzew liściastych. Drzewostan w wieku do 20 lat nie przedstawia samodzielnie wartości użytkowej, stanowi jedynie element zagospodarowania nieruchomości. Obszar działki nieogrodzony. Działka posiada dostęp do drogi – ul. Rubinowej o nawierzchni gruntowej, utwardzonej kruszywem. Nieruchomość uzbrojona w sieć wodociągową, a w jej bezpośrednim sąsiedztwie przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. W pasie drogowym ul. Rubinowej znajdują się sieci: energia elektryczna (około 70 m na południe) i gazociąg (około 100 m na południe).

Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis: 4 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dodatkowe informacje: postulowana lokalizacja zabudowy.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o nr ewid. 1495/18 o pow. 0,0922 ha, położona w Rzepinie przy ul. Stefana Żeromskiego, ujawniona w księdze wieczystej nr GW1S/00016550/0. Działka posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta, na dzień wizji lokalnej niezagospodarowana, porośnięta wysoką trawą oraz samosiewami drzew liściastych (brzozy, olchy). Drzewostan nie przedstawia samodzielnie wartości użytkowej (sortyment opałowy), stanowi jedynie element zagospodarowania nieruchomości. Obszar działki nieogrodzony. Działka posiada dostęp do drogi – ul. Stefana Żeromskiego o nawierzchni nieurządzonej, gruntowej. Nieruchomość nie jest uzbrojona, w pasie drogowym ul. C. K. Norwida w odległości około 200 m na południe przebiegają sieci: wodociąg, kanalizacja sanitarna, energia elektryczna, gazociąg i telekomunikacja.

Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka posiada zapis: 19 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dodatkowe informacje: tereny o skomplikowanych warunkach gruntowych.

Informujemy, że przetargi odbędą się w dniu 24.10.2023 r.

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rzepinie, zgodnie z poniższym harmonogramem:

Godzina

Nr działki

Powierzchnia

(w ha)

Cena wywoławcza

brutto (w tym 23% VAT)

Wadium

godz. 10:00

474/29

0,0814

89 540,00 zł

9 000,00 zł

godz. 11:00

474/38

0,0685

75 350,00 zł

7 600,00 zł

godz. 12:00

474/40

0,0797

87 670,00 zł

8 800,00 zł

godz. 13:00

1495/18

0,0922

101 420,00 zł

10 200,00 zł

Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są wolne od obciążeń i zobowiązań.

W cenę nieruchomości wliczony jest podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 931 ze zmianami).

W celu przystąpienia do przetargu należy wnieść wadium przelewem bankowym na konto BS Rzepin 78 8371 0009 0001 8119 2000 00 80 w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 19 października 2023 r., wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Miejskiego w Rzepinie. W tytule wpłaty należy dokładnie określić, której nieruchomości wadium dotyczy i w czyim imieniu zostało wniesione.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na podane konto bankowe.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej uczestnika, który wygrał przetarg. Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Nabywca pokrywa koszty sporządzenia umowy notarialnej i koszty sądowe.

Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości a firmy bądź spółki dodatkowo wypis z rejestru działalności gospodarczej lub KRS oraz pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2278) do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zobowiązany jest przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2213). Ogłaszający ma prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie sporządzono dnia 19.09.2023 r./PK

Z up. BURMISTRZA

Kierownik Referatu Gospodarki

Przestrzennej i Nieruchomościami

Lokalizacja