• Wydanie nr 24/02/2024 z dnia 24 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Lipnik, Stargard (Gmina), Woj. Zachodniopomorskie
Wydanie nr 09/02/2024 z dnia 09 lutego 2024 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Przedmiotem sprzedaży jest prawo płynące z Umowy Dzierżawy Działkowej zawartej dnia 16.08.2021 r. pomiędzy: Polskim Związkiem Działkowców - Rodzinnym Ogrodem Działkowym „Nowy Sad" w Stargardzie KRS 0000293886 (dalej „PZD") a Upadłym Tadeuszem Mediuchem (dalej „Upadły") zatwierdzoną Uchwałą nr 14/2005 z dnia 12.11.2005 r., którą Polski Związek Działkowców przyjął w poczet swoich członków Pana Tadeusza Mediucha i przydzielił w użytkowanie działkę nr 204 o powierzchni 335 m2 opisane w wycenie sporządzonej przez rzeczoznawcę Przemysława Wardyna w dniu 11.12.2023 r.  za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą niż 60% ceny oszacowania, tj. nie niższą niż 17.400,00 zł (słownie:siedemnaście tysięcy czterysta złotych), na którą to wartość składają się następujące składowe:

- prawo do Umowy dzierżawy działki nr 204 o powierzchni 369 m2 zawartą w dniu 16.08.2021 r. z Polskim Związkiem Działkowców - Rodzinnym Ogrodem Działkowym „Nowy Sad" w Stargardzie KRS 0000293886 o oszacowanej wartości rynkowej 25.000,00 zł,

- roszczenie odszkodowawcze za składniki majątkowe w postaci naniesień dokonanych na tej działce o oszacowanej wartości rynkowej 4.000,00 zł.

Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 17.400,00 zł (słownie:siedemnaście tysięcy czterysta złotych) brutto.

Syndyk wskazuje, iż zgodnie za art. 41 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych:

1. Działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie praw do działki). Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

2. Skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od zatwierdzenia przez stowarzyszenie ogrodowe.

3. Stowarzyszenie ogrodowe składa oświadczenie w przedmiocie zatwierdzenia przeniesienia praw do działki w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania pisemnego wniosku o zatwierdzenie; bezskuteczny upływ tego terminu jest jednoznaczny z zatwierdzeniem przeniesienia praw do działki. We wniosku działkowiec obowiązany jest wskazać uzgodnioną przez strony umowy, o której mowa w ust. 1, wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w art. 42.

4. Odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki może nastąpić z ważnych powodów i jest sporządzana w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem nieważności.

5. Stowarzyszenie ogrodowe może również odmówić zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, jeżeli jednocześnie wskaże osobę, na rzecz której może nastąpić takie przeniesienie; osoba ta składa pisemne oświadczenie o gotowości zapłaty na rzecz działkowca wynagrodzenia w wysokości wskazanej we wniosku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 2 tygodni od dnia wskazania. Bezskuteczny upływ terminu jest równoznaczny z uwzględnieniem wniosku działkowca.

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku przeniesienia praw do działki na rzecz osoby bliskiej.

7. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może wytoczyć powództwo o ustalenie, że odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki jest bezpodstawna. Orzeczenie sądu o bezpodstawności odmowy zastępuje oświadczenie stowarzyszenia ogrodowego w przedmiocie zatwierdzenia.

Mając na uwadze powyższe syndyk wskazuje, iż skuteczność przeniesienia przedmiotu sprzedaży na nabywcę zależne jest od przyjęcia go w poczet członków stowarzyszenia zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

W przypadku odmowy przyjęcia nabywcy w poczet członków syndykowi przysługuje jednostronne prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z nabywcą i do ogłoszenia nowego przetargu.

W przypadku odstąpienia od umowy przez syndyka, zobowiązany jest on zwrócić w terminie 7 dni wpłaconą przez nabywcę cenę sprzedaży, przy czym nabywcy nie przysługuje prawo do zwrotu innych poniesionych przez niego kosztów związanych z zawarciem umowy.

Oferent przystępuje do pisemnego konkursu ofert przez złożenie oferty. Oferta pod rygorem odrzucenia powinna zawierać: 

a.     dane personalne Oferenta wraz z adresem zamieszkania

b.     adres do korespondencji Oferenta (jeżeli jest inny wskazany w punkcie powyżej), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu do Oferenta lub osoby przez niego wskazanej jako właściwej do reprezentowania go w konkursie, 

c.     datę sporządzenia oferty,

d.     numer rachunku bankowego Oferenta, na które należy zwrócić wadium, gdy Oferent konkursu nie wygra, 

e.     formę płatności, 

f.      oświadczenie, że Oferent zapoznał się z treścią ogłoszenia i zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie, które przyjmuje bez zastrzeżeń,

g.     oferowaną cenę nabycia brutto wyrażoną kwotowo za przedmiot sprzedaży, przy czym cena nabycia nie może być niższa niż cena oszacowania.

Syndyk ustala wadium w wysokości 2.900,00 (słownie: dwa tysiące dziewięć złotych) złotych. Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy: 16 2490 0005 0000 4000 8456 7845 prowadzony dla Tadeusza Mediucha w upadłości w Banku Alior Bank S.A.

Pod rygorem odrzucenia, do oferty należy dołączyć: 

a.   Dokument, z którego będzie wynikało, że osoby podpisujące ofertę, mogą składać oświadczenia woli i zaciągać zobowiązania w imieniu Oferenta, którego reprezentują: 

I)               w przypadku osób fizycznych: kserokopię dowodu osobistego, dodatkowo, w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej, podpisy obojga małżonków bądź zgoda jednego z nich;

II)             w przypadku składania oferty przez Pełnomocnika, pełnomocnictwo z podpisem notarialnie poświadczonym, 

Dowód wpłaty wadium - za termin wpłaty uznawany będzie termin wpływu wadium na rachunek wskazany w Regulaminie;

c.     Oświadczenie, iż Oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń (załącznik nr 1).

d.     Oświadczenie, że Oferent zapoznał się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży (załącznik nr 1).

e.     Oświadczenie Oferenta o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na mocy art. 558 § 1 k.c., (załącznik nr 1).

f.      Zobowiązanie Oferenta do pokrycia wszelkich podatków (w tym podatku VAT, jeżeli będzie wymagany bądź podatku od czynności cywilnoprawnych), kosztów i opłat związanych z zawarciem umowy i z przeniesieniem własności (załącznik nr 1). 

g.     Oświadczenie, że w stosunku do Oferenta nie zachodzi żadna z przesłanek wyłączających określonych w § 1 ust. 3 regulaminu (załącznik nr 1). 

Oferta, oświadczenia i zobowiązania winny być zaopatrzone w podpisy Oferenta będącego osobą fizyczną lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Oferenta.

 W przypadku, w którym Oferent będzie posiadał status podmiotu zagranicznego, wymagane dokumenty powinny zostać złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

  Oferty mogą być składane, osobiście bądź za pośrednictwem operatora pocztowego w formie pisemnej zaklejonej kopercie do dnia 23.02.2024 r. do godziny 14.00, w którym upływa termin na składania ofert, w jednym egzemplarzu w Biurze Syndyka przy ul. Reymonta 39/4 w Szczecinie z czytelnym napisem na kopercie: „OFERTA ZAKUPU PRAWA (WIERZYTELNOŚCI) PŁYNĄCEGO Z UMOWY DZIERŻAWY DZIAŁKOWEJ ZAWARTEJ W DNIU 16.08.2021 R." (decyduje data doręczenia oferty na wyżej podane adresy). Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania. Syndyk zastrzega, iż oferty złożone w jednym egzemplarzu nie będą rozpatrywane.

Oferty posiadające braki formalne zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Z chwilą złożenia przez Oferenta oferty w sposób opisany powyżej przyjmuje się, iż Oferent złożył ofertę nabycia przedmiotu za cenę, którą podał i od tej chwili jest związany ofertą do chwili wyłonienia nabywcy.

Oferent nie otrzymuje żadnych informacji na temat innych Oferentów i ich ofert. Oferent nie może powtórnie złożyć oferty, nie może jej także poprawić, ani też nie może jej wycofać.

Z uwagi na ograniczenia ilości znaków w opisie oferty - pełna treść regulaminu dostępna jest w biurze syndyka przy ul. Reymonta 39/4 w Szczecinie (71-276 Szczecin) oraz przedstawiona zostanie każdemu zainteresowanemu. O przedstawienie  regulaminu można także wnosić telefonicznie: 514 362 001 oraz mailowo na adres: mateusz.wardyn@wardyndoradztwo.pl 

Lokalizacja