• Wydanie nr 06/08/2020 z dnia 06 sierpnia 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Garlica Murowana, Zielonki, Woj. Małopolskie
  • Cena: 290 000.00 zł
  • Powierzchnia: 2 700.00 m 2
Wydanie nr 21/05/2019 z dnia 21 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Garlica Murowana k. Krakowa
Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Garlica Murowana, gm. Zielonki, pow. krakowski, woj. małopolskie
Działka nr 207 , obręb 0007 Garlica Murowana
Powierzchnia działki 2700 m2
Księga wieczysta   nr KR1P/00319811/2 Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Właściciel nieruchomości – ORLEN Paliwa  Sp. z o.o.


Forma rozporządzania nieruchomością: SPRZEDAŻ
CENA WYWOŁAWCZA: 290 000,00 PLN netto
(słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy zł netto)

Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona jest w Garlicy Murowanej przy ul. Piaskowej. Działka nr 207 o powierzchni 2 700 m2. Nieruchomość znajduje się w odległości ok. 1,1 km od drogi wojewódzkiej nr 794, ok. 2 km. od miejscowości Zielonki i ok. 5 km od Krakowa.
Bliskie i dalsze sąsiedztwo stanowi rzadka zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny zielone. Od strony zachodniej znajduje się strumyk . Teren działki położony jest ok. pół metra poniżej poziomu drogi dojazdowej. Teren działki  od drogi jest płaski  dalej lekko pochylony w kierunku strumienia. Działka  porośnięta  jest drzewami i krzewami samosiejkami  na pow. ok. 60%.
Przez działkę biegnie linia energetyczna średniego napięcia.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Teren, na którym znajduje się nieruchomość jest objęty ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

ORLEN Paliwa Sp. z o.o. zastrzega niniejszym, że niektóre informacje zawarte w niniejszej prezentacji mogą być niepełne lub nieaktualne. Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest zapoznać się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości, w tym w szczególności dokumentacją dotyczącą nieruchomości udostępnianą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa przez sądy oraz organy administracji. Oferent  ponosi całkowite ryzyko związane z niedopełnieniem niniejszego warunku.

Kontakt 605672603

Lokalizacja