• Wydanie nr 25/09/2021 z dnia 25 września 2021 roku, ISSN 2392-215X
 • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
 • Lokalizacja: Bielawa, Woj. Dolnośląskie
Wydanie nr 23/07/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Załącznik do Zarządzenia nr 193/21

Burmistrza Miasta Bielawa

z dnia 21 lipca 2021 r.BURMISTRZ MIASTA BIELAWA

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej na terenie miasta Bielawa.


Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności lokalu mieszkalnego nr 13 o pow. 27,73m2, składającego się z pokoju, kuchni, wc i przedpokoju, położonego na II piętrze (III kondygnacja) budynku wielomieszkaniowego przy ul. Ostroszowickiej 8 w Bielawie wraz z udziałem 567/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki nr 21/2 obręb Nowa Bielawa o pow. 1047 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 1,77m2.

Lokal jest niezamieszkały i wymaga remontu, w tym sprawdzenia poprawności działania instalacji. Lokal nie posiada ogrzewania, wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną i gazową (brak licznika). Budynek, w którym mieści się lokal to obiekt dwupiętrowy, w dostatecznym stanie technicznym, położony w zadowalającej mieszkaniowo strefie rynku, na działce, która wg studium jest położona na terenie zabudowy mieszkaniowej.

Dla nieruchomości urządzona jest księga wieczysta nr SW1D/00021506/2, prowadzona przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie.

 Nieruchomość położona na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wg danych ewidencji gruntów i budynków działka nr 21/2 obręb Nowa Bielawa o pow. 1047 m2, jest terenem oznaczonym symbolem B, według studium teren zabudowy mieszkaniowej. Obszar ten znajduje się w granicach wpisanego do rejestru zabytków Ośrodka historycznego miasta Bielawa.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynosi 55.000,00 złotych (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

     Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, sala narad nr 15 /II piętro/.


  Warunki ogólne:

  1. Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń.

  2. Wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wnieść przelewem środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa: Santander Bank Polska S. A O/Bielawa 85 1090 2284 0000 0005 8600 0065 najpóźniej w dniu 20 sierpnia 2021 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.

3Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. 4.Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  - dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych lub

  - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru (aktualność wypisu z rejestru 3 miesiące)

  - cudzoziemiec - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24.03.1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), obowiązany jest przedstawić komisji zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości,

  - w przypadku przystąpienia do przetargu przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim wymagana jest zgoda drugiego współmałżonka na przystąpienie do przetargu i działania w jego imieniu zgodnie z art. 37 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1359).2


6. Organizator przetargu obowiązuje się w terminie 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Niestawienie się do zawarcia umowy sprzedaży osoby ustalonej jako nabywca bez usprawiedliwienia spowoduje, że organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest w całości przed podpisaniem aktu notarialnego na konto Gminy Bielawa: Santander Bank Polska S.A. o/Bielawa 26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.

8Nabywca ponosi koszty opłat sądowych i notarialnych.

9Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z nieruchomością, warunkami jej zagospodarowania, dokumentacją geodezyjną oraz uzbrojeniem terenu.

10. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Wspólnoty Mieszkaniowej, w tym m. in. podjętymi uchwałami, kosztami i opłatami związanymi z lokalem i częściami wspólnymi nieruchomości, informacji udziela zarządca nieruchomości – Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o., tel. 74 833-42-53.

11Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

12Nieruchomość będzie udostępniona do oglądania każdemu zainteresowanemu, w tej sprawie prosimy kontaktować się z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych Sp. z o. o. - ABM Rejon 2 ul. Piastowska 41 tel. 74 833-86-55. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu i nieruchomości udzielane są w Referacie Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pok. nr 19 /II p./ tel. (74) 83-28-726. Szczegółowe informacje dotyczące warunków zagospodarowania i zabudowy udzielane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pok. nr 18 /II p./ tel. (74) 83-28-751.


Ogłoszenie podlega publikacji na stronach www.um.bielawa.pl i bielawa.finn.pl, mzbmbielawa.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 23 lipca 2021r.

Lokalizacja