• Wydanie nr 08/12/2023 z dnia 08 grudnia 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Praslity, Dobre Miasto, Woj. Warmińsko-Mazurskie
  • Cena: 46 182.00 zł
  • Powierzchnia: 1 422.00 m 2
Wydanie nr 24/11/2022 z dnia 24 listopada 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Dobre Miasto, dnia 22 listopada 2022 r.

IN.6810.2.48.2022.JŁ

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt 1), ust. 3 i ust. 5, art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), §6, §8, §10, §12, §13 i §14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2213)
ogłaszam I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Dobre Miasto, położonej w obrębie Praslity (0004), gmina Dobre Miasto, oznaczonej jako działka nr 246/8 o pow. 0,1422 ha.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Dobrego Miasta z dnia 15 września 2022r. znak: IN.0050.154.2022.JŁ przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość gruntowa nie zabudowana, stanowiąca własność Gminy Dobre Miasto, położona w obrębie Praslity (0004), gmina Dobre Miasto, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki: nr 246/8 o pow. 0,1422 ha (użytek i klasa: RIVa – 0,1422 ha) – opisana w KW Nr OL1O/00058779/5.

Nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobre Miasto, zatwierdzonym chwałą Nr XLVI/292/2017 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 28 września 2017r. działka znajduje się na terenie rolniczym.

Dla terenu obowiązująca jest decyzja Burmistrza Dobrego Miasta o warunkach zabudowy:

- nr 43/22, znak: IN.6730.70.2022.KK z dnia 28 czerwca 2022r. ostateczna 13 lipca 2022r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego z garażem w bryle budynku na działce nr 246/8 w obrębie Praslity.

Opis nieruchomości.

Praslity jest to niewielka osada z zabudową mieszkalno-gospodarczą, położona na uboczu od drogi wojewódzkiej nr 507. W otoczeniu wsi dominują tereny rolne. Odległość do Dobrego Miasta wynosi około 5,5 km. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkalno-gospodarcza oraz tereny rolne. Lokalizacja nieruchomości jest średnia. Dojazd do działki prowadzi z szosy, odcinkiem około 170 m drogi gruntowej – dostępność komunikacyjna średnia. Działka ma kształt zbliżony do prostokątnego, ukształtowanie terenu jest pofalowane. Pobliski teren wyposażony jest w sieć elektroenergetyczną, telekomunikacyjną i wodociągową.

Zgodnie z zaświadczeniem nr I/1648/2022 Starosty Olsztyńskiego z dnia 19 sierpnia 2022r. działka nr 246/8 położona w obrębie Praslity (0004) w gminie Dobre Miasto nie została objęta uproszczonym planem urządzenia lasu i nie została objęta decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach.

Dla nieruchomości oznaczonej nr 246/8 przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Olsztynie prowadzona jest przez księga wieczysta KW Nr OL1O/00058779/5 Dział I-SP, III i IV księgi wieczystej wolny od wpisów.

Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami, nie toczy się w stosunku do niej żadne postępowanie.

Z dniem 9 listopada 2022r. upłynął termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Lp.


Położenie działki

Oznaczenie działki według katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej

Cena wywoławcza
w złotych

(netto)

Wadium

w złotych


Postąpienie w złotych

nie mniej niż:

(o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych)

1.

Gmina Dobre Miasto

obręb Praslity (0004)

działka nr 246/8

pow. 0,1422 ha

(użytek i klasa:
RIVa– 0,1422 ha)
KW Nr OL1O/00058779/5


46.182,00 zł


(słownie: czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote 00/100)

8.700,00 zł


(słownie: dwanaście tysięcy osiemset złotych 00/100)


470,00 zł


(słownie: czterysta siedemdziesiąt złotych 00/100)Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykona komisja przetargowa wyznaczona przez Burmistrza Dobrego Miasta Zarządzeniem Nr IN.0050.37.2022.MZG z dnia 10 marca 2022r.

Do sprzedaży ww. nieruchomości gruntowej zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 931 z późn. zm.). Zgodnie z art. 41 ust.1 ww. ustaw, w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 1 stawka podatku wynosi 23 %

P R Z E T A R G odbędzie się w dniu 10 lutego 2023r. (piątek) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście przy ulicy Warszawskiej 14 – sala narad o godz. 1200.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w pieniądzu na konto: Gminy Dobre Miasto w Warmiński Bank Spółdzielczy Oddział w Dobrym Mieście nr 60 8857 1041 3001 0000 2163 0005 w terminie do dnia 1 lutego 2023r. włącznie.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej. Pozostałym osobom wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba, że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub rady prawnemu.

  • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza

  • w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,

  • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół przeprowadzonego przetargu w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują przewodniczący i członkowie komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości. Protokół przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego, zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Dobrego Miasta.

Informacja o wyniku przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu http://bip.dobremiasto.com.pl oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście przy ul. Warszawskiej 14, na okres 7 dni.

W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy notarialnej z osobą będącą cudzoziemcem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).

Cena sprzedaży nieruchomości uzyskana w przetargu, pomniejszona o wpłacone wadium, podlega jednorazowej wpłacie na konto Gminy Dobre Miasto Nr 71 8857 1041 3001 0000 2163 0001, prowadzone przez Warmiński Bank Spółdzielczy Oddział w Dobrym Mieście z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby środki pieniężne znalazły się na koncie bankowym najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej.

Koszty notarialne i sądowe w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Ogłoszony przetarg może być odwołany jedynie z ważnych powodów. Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście http://bip.dobremiasto.com.pl/ i internetowej urzędu http://dobremiasto.com.pl/, a także wywiesza się w siedzibie Urzędu przy ul. Warszawskiej 14 na tablicy informacyjnej - Gospodarka Nieruchomościami oraz podaje do publicznej wiadomości w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Ogłoszenia o przetargach zamieszcza się również w mediach elektronicznych http://otoprzetargi.pl/.

Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Referacie Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Dobrym Mieście przy ul. Warszawskiej 14, pokój nr 6 lub pod numerem telefon (89) 616 19 24.

Burmistrz


Z up. Burmistrza

/-/

Janusz Filipkowski

Zastępca Burmistrza

Lokalizacja