• Wydanie nr 08/05/2021 z dnia 08 maja 2021 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Bratuszewo, Kurzętnik, Woj. Warmińsko-Mazurskie
  • Cena: 93 050.00 zł
  • Powierzchnia: 39 756.00 m 2
Wydanie nr 22/02/2021 z dnia 22 lutego 2021 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Kurzętnik dnia 22 lutego 2021 r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KURZĘTNIK O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI BRATUSZEWO

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz.U.2020.1990/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ Wójt Gminy Kurzętnik woj. Warmińsko-Mazurskie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Bratuszewo będącej własnością Gminy Kurzętnik:

l.p.

Numer działki

Pow./ha

Nr księgi wieczystej

Cena nieruchomości/ zł (brutto)


Opis

nieruchomości


1

179/2

3,9756 ha

EL1N/00010137/4

93.050,00 zł

dr – 0,0462 ha

RIVb – 0,7247 ha

RIVa – 0,9837 ha

RV – 2,2210 ha


Obszar nieruchomości nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kurzętnik zatwierdzonym uchwałą Nr III/35/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku przedmiotowy grunt położony jest w rejonie rolniczo-osadniczym.

W dziale III ksiąg wieczystych wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe - służebność drogi dojazdowej wzdłuż granicy

W dziale IV ksiąg wieczystych wpisów brak.

Zobowiązania których przedmiotem są w/w nieruchomości- brak.

Termin zagospodarowania nieruchomości- brak.

Forma płatności za powyższe nieruchomości – przelewem bądź gotówką przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg przeprowadzony zostanie w siedzibie Urzędu Gminy w Kurzętniku przy ul.

Grunwaldzkiej 39 w dniu 25 marca 2021 r. w sali narad o godzinie 10:00

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej kartą płatniczą w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Nr 39 94 84 11 21 20 04 00 90 09 83 00 19 do dnia 18 marca 2021 r.

W przypadku wpłaty wadium przelewem, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku gminy.

Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu na nieruchomość, którą oznaczono przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargu na więcej niż jedną nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość z osobna
z zaznaczeniem jej numeru.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym że, wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Pozostałym osobom wadium wraca się nie później niż przed upływem 3 dni po: zamknięciu przetargu, odwołaniu przetargu, unieważnieniu przetargu, zakończeniu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie i czasie wyznaczonym w zawiadomieniu.

Wójt Gminy Kurzętnik zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jak też wycofania
z przetargu poszczególnych nieruchomości informując o tym w odrębnym ogłoszeniu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990/

Wszelkie informacje dotyczące powyższych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 pok. nr 2 lub pod nr tel. 56 47 48 297.

Wójt Gminy Kurzętnik

Wojciech Dereszewski

Wójt Gminy Kurzętnik informuje, iż powyższe ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kurzętnik ul. Grunwaldzka 39 13-306 Kurzętnik oraz opublikowane na stronie urzędu /http://bip.warmia.mazury.pl/kurzętnik_gmina_wiejska/ i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Lokalizacja