• Wydanie nr 02/10/2023 z dnia 02 października 2023 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Ludwikowice Kłodzkie, Nowa Ruda (Gmina), Woj. Dolnośląskie
  • Cena: 20 000.00 zł
  • Powierzchnia: 300.00 m 2
Wydanie nr 23/11/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Informacja o przetargu

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości następujące ogłoszenie o przetargu:

I ustny przetarg nieograniczony dotyczący nieruchomości położonej w Ludwikowicach Kłodzkich, będące załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 633/22 z dnia 22.11.2022 r.

Oznaczenie nieruchomości:

  1. nr księgi wieczystej: SW1K/00109636/0

  2. według katastru nieruchomości: dz. 60 , AM-3, obręb 0009 Ludwikowice

Powierzchnia nieruchomości : 0,03 ha.

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa w granicach działki nr 60 (ŁIV) o powierzchni 0,03 ha, AM-3, Obręb 0009 Ludwikowice. Działka niezabudowana o kształcie trapezu. Przez teren działki przebiega wodociąg. W sąsiedztwie działki dostępna energia elektryczna, kanalizacja o sieć wodociągowa.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ludwikowice Kłodzkie działka nr 60 przeznaczona jest w części na cele zabudowy zagrodowej, obiektów gospodarczych wraz z obiektami usługowymi o charakterze rolniczym dopuszczonej do realizacji na terenach użytkowanych rolniczo wiejskich układów osadniczych (pow. ok. 90%), w części posiada status drogi wewnętrznej (pow. ok. 10%).

Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg

Cena nieruchomości: 20.000,00 zł do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Wysokość wadium: 4.000,00 zł
I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 20.01.2023 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, pokój nr 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości do dnia 16.01.2023 r. na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, na tablicy ogłoszeń w Ludwikowicach Kłodzkich, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.gmina.nowaruda.pl i na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda - www.gmina.nowaruda.pl

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 19, tel.  74/872 0918 w godzinach pracy Urzędu.

Lokalizacja