• Wydanie nr 05/12/2022 z dnia 05 grudnia 2022 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Świerki, Nowa Ruda (Gmina), Woj. Dolnośląskie
  • Cena: 120 000.00 zł
  • Powierzchnia: 1 906.00 m 2
Wydanie nr 23/11/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wójt Gminy Nowa Ruda informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowa Ruda zostało wywieszone i podane do publicznej wiadomości następujące ogłoszenie o przetargu:

I ustny przetarg nieograniczony dotyczący nieruchomości położonej w Świerkach, będące załącznikiem do Zarządzenia Wójta Gminy Nowa Ruda Nr 634/22 z dnia 22.11.2022 r.

Oznaczenie nieruchomości:

  1. nr księgi wieczystej: SW2K/00027568/0

  2. według katastru nieruchomości: dz. 82/2 , AM-1, obręb 0014 Świerki

Powierzchnia nieruchomości : 0,1906 ha.

Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość gruntowa w granicach działki nr 82/2 (PsIV) o powierzchni 0,1906 ha, AM-1, Obręb 0014 Świerki. Działka niezabudowana o kształcie regularnym. Ukształtowanie sytuacyjno-wysokościowe działki jest dobre, teren z niewielką deniwelacją.

Dla terenu lokalizacji działki wydana została decyzja nr 156/2021 z dnia 15.02.2022 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji: „Budowa czterech (4) budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi oraz pozostałą infrastrukturą techniczną”, zmieniona decyzją nr 22/2022 z dnia 12.05.2022 r.

Forma przeznaczenia do sprzedaży: przetarg

Cena nieruchomości: 120.000,00 zł do ceny wylicytowanej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Wysokość wadium: 24.000,00 zł
I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 03.02.2023 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, pokój nr 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w podanej wysokości do dnia 30.01.2023 r. na rachunek Gminy Nowa Ruda: Gospodarczy Bank Spółdzielczy Radków z/s w Nowej Rudzie, ul. Radkowska 4, 57-402 Nowa Ruda, Nr 62 9536 0001 3001 0006 7351 0005.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nowa Ruda, ul. Niepodległości 2, na tablicy ogłoszeń w Świerkach, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.gmina.nowaruda.pl i na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowa Ruda - www.gmina.nowaruda.pl

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Gminy Nowa Ruda, p. nr 19, tel.  74/872 0918 w godzinach pracy Urzędu.

Lokalizacja