• Wydanie nr 30/05/2020 z dnia 30 maja 2020 roku, ISSN 2392-215X
  • Typ ogłoszenia: nieruchomosci
  • Lokalizacja: Spalona, Kunice, Woj. Dolnośląskie
  • Cena: 693 219.00 zł
  • Powierzchnia: 21 364.00 m 2
Wydanie nr 07/05/2019 z dnia 07 maja 2019 roku, ISSN 2392-215X

Szczegóły

STAROSTA LEGNICKI
OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie Spalona gm. Kunice, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 472.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LE1L/00091390/0 w Sądzie Rejonowym w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

I. Charakterystyka nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie Spalona gminy Kunice oznaczona geodezyjnie jako działka numer 472 o powierzchni 2,1364 ha.  Dojazd i dostęp do nieruchomości dobry. Obecny stan zagospodarowania  i wykorzystania nieruchomości, to tereny zielone, sklasyfikowane jako grunty orne (RIVb).

II. Cena wywoławcza nieruchomości :    693,219 zł netto + podatek VAT

III. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo – usługowej „Szczytniki Małe” obręb Kunice i Spalona, zatwierdzonym Uchwałą  Nr XXIII/136/08 Rady Gminy w Kunicach z dnia 30 grudnia 2008r., obszar  w granicach działki nr 472 oznaczony jest symbolami 1U – tereny zabudowy usługowej, 1KS/U – tereny obsługi komunikacyjnej, 1KDW – tereny dróg wewnętrznych i EE – tereny urządzeń elektroenergetycznych.

IV. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się 15 lipca 2019r. o godz. 1000  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, pl. Słowiański 1, pok. 336 (III p. boczne skrzydło budynku). Wadium w wysokości 70 000 złotych /słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych/ w gotówce należy wpłacić do dnia 9 lipca 2019r. na konto:
 

STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY
GETIN NOBLE BANK S.A
55 1560 0013 2860 6494 4000 0002


Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie która wygra przetarg. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.
Postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych/.

Cenę nabycia należy wpłacić na konto:


STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY
GETIN NOBLE BANK S.A
28 1560 0013 2860 6494 4000 0003


najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Uchylenie się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium. Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi w całości nabywca.

Lokalizacja